Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Rektor w sprawie domów studenckich

2020-05-29

Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 911) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) z uwzględnieniem środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 200) wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Mieszkańcy, którzy nie biorą udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do wykwaterowania się z domu studenckiego w terminie do dnia 7 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 4a.”;

2)   w § 9 dodaje się ustęp 4a w brzmieniu:

„4a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy:

1) studentów i doktorantów obcokrajowców,

2) studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,

3) studentów i doktorantów, dla których dom studencki jest miejscem stałego pobytu.”;

3)  w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli po zakwaterowaniu mieszkańców, którzy biorą udział w zajęciach, o których mowa w § 3 ust. 1, pozostaną wolne miejsca, będą one udostępniane w pierwszej kolejności studentom przyjeżdżającym w okresie sesji na egzaminy i zaliczenia w systemie dobowym.”;

4)   w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Mieszkańcy, którzy nie wykwaterowali się z domu studenckiego do dnia 7 czerwca  2020 r., ponoszą odpłatność za czerwiec i kolejne miesiące w pełnej wysokości.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

REKTOR

 prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Treść zarządzenia