Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

50 lat WNEiZ z Noblistą

2018-06-13

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu świętuje w 2018 roku jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia. Kulminacją obchodów były uroczystości w poniedziałek 18 czerwca 2018 r., podczas których doktoratem honoris causa UMK w Toruniu został uhonorowany laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii prof. Robert Franklin Engle.

Ceremonia rozpoczęła się o godz. 11:00 w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu. W programie znalazły się m.in.: wystąpienia władz rektorskich UMK i dziekańskich WNEiZ oraz zaproszonych gości, wręczenie wyróżnień, nadanie doktoratu h. c. prof. R. F. Engle'owi i jego wykład oraz minirecital Chóru Akademickiego UMK.

Oprócz głównych obchodów okrągłego jubileuszu WNEiZ UMK zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących, m.in. debaty poświęcone ważnym problemom gospodarki Polski i świata. Do tej pory dyskutowano o "Transformacji polskiej gospodarki", "Kształceniu ekonomistów w Polsce" oraz "Międzynarodowych przepływach kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich z udziałem Polski".

14 czerwca o godz. 14:00 w siedzibie WNEiZ nastąpiło odsłonięcie tablicy Audytorium Prof. dr. hab. Jerzego Tomali, zmarłego w 2017 r. współtwórcy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, prorektora UMK w latach 1978–1981, prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w latach 1969–1972, dyrektora Instytutu Ogólnoekonomicznego w latach 1976–1983 oraz wieloletniego kierownika Katedry Ekonomii Politycznej i Polityki Społeczno-Gospodarczej.

15 czerwca odbył się także Zjazd Absolwentów wszystkich kierunków WNEiZ UMK (szczegóły).

W dniach 17-19 czerwca w siedzibie WNEiZ miały miejsce zorganizowane w ramach jubileuszu półwiecza Wydziału dwie konferencje naukowe przygotowane przez Katedrę Zarządzania Finansami UMK. Pierwsza z nich była spotkaniem Katedr Finansów 2018 i dotyczyła współczesnych finansów w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego. Wzięli w niej udział goście z Niemiec, Włoch, Turcji, Łotwy, Tajlandii i Kolumbii oraz członkowie Rady Polityki Pieniężnej. W trakcie konferencji odbyły się m.in. posiedzenia: Komitetu Nauk o Finansach PAN i Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.
Drugim z jubileuszowych wydarzeń naukowych była VI Międzynarodowa Konferencja "Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju". Ideą, która przyświecała przedsięwzięciu, było stworzenie forum wymiany poglądów dla przedstawicieli nauki z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich na temat roli zrównoważonego rozwoju w dyscyplinie finanse i jego wpływu na potencjał i konkurencyjność gospodarki (szczegóły).

Przez pięćdziesiąt lat Wydział ekonomistów z UMK konsekwentnie realizował postawione cele rozwojowe. Z pełną determinacją budował potencjał intelektualny oraz materialny na miarę nowoczesnej europejskiej  jednostki naukowej  i dydaktycznej. Skutecznie zabiegał o wzniesienie obecnego gmachu – noszącego nazwę Collegium Jana Pawła II. Pod koniec trzydziestolecia swego istnienia Wydział, jako pierwszy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, przyjął ambitną strategię rozwoju na kolejne lata. Wytyczyła ona trudną drogę do osiągnięcia pozycji liczącego się w świecie ośrodka naukowego, posiadającego zdolność czynnego uczestnictwa w głównych nurtach badań światowych obejmujących  dziedzinę nauk ekonomicznych, a także cenionego przez studentów z kraju i z zagranicy miejsca odbywania studiów. Buduje własną tożsamość, której wyróżnikiem jest nauczanie i kreowanie  odpowiedzialności biznesowej oraz prowadzenie projektów naukowo-badawczych w tej dziedzinie. Pomimo fundamentalnych różnic ustrojowych, dzielących początek i czas obecny, Wydział w całym okresie swej historii z właściwą rzetelnością prowadził badania naukowe i dążył niezmiennie, z pełną determinacją  do nauczania według programów studiów zapewniających poznawanie przez jego studentów światowego dorobku naukowego.  Jako jeden z pierwszych w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych podjął badania empiryczne transformacji polskiej gospodarki, które przyniosły wiele cennych opracowań naukowych rzucających snop światła na przebieg i skutki tego epokowego procesu. W kilku obszarach badawczych stał się wiodącym polskim ośrodkiem, tworząc uznane szkoły naukowe. W ten sposób dołączył do najwyżej notowanych w Polsce i cenionych na świecie ośrodków naukowych, kształcących ekonomistów i menedżerów, o czym świadczą: krajowe akredytacje z wyróżnieniem prowadzonych kierunków studiów; akredytacja AACSB; podjęcie działań na rzecz pozyskania kolejnych, najwyżej cenionych akredytacji światowych, jakimi są EQUIS i AMBA; umiejscowienie dwóch z realizowanych programów na liście stu najlepszych na świecie; liczne prestiżowe wyróżnienia pracowników i studentów, których przykładem może być nadanie pracownikowi Wydziału tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i dwóm pracownikom tego zaszczytnego tytułu przez uczelnie z zagranicy, zwycięstwo zespołu studentów Wydziału w prestiżowym  światowym konkursie L’Oreal e-Strat Challenge 2002 i zdobycie w przez nich tytułu mistrzów świata (wcześniej mistrzów Europy). Więcej o historii WNEiZ UMK

Robert F. Engle jest profesorem finansów w Stern University w Nowym Jorku. W 2003 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za badania nad modelowaniem warunkowej zmienności, które doprowadziły do stworzenia innowacyjnego modelu regresji dla warunkowej wariancji znanego pod nazwą modelu ARCH. Rozwinął statystyczną koncepcję modelowania zmienności warunkowej, proponując szereg modyfikacji modelu ARCH i wskazał jej przydatność w analizie wielu procesów ekonomicznych, zwłaszcza finansowych.
Profesor Robert F. Engle urodził się w Syrakuse w stanie Nowy Jork. Studiował fizykę uzyskując z najwyższym wyróżnieniem licencjat w Williams College, zaś tytuł magistra w Cornell University. W tym samym Uniwersytecie w 1969 roku uzyskał stopień doktora ekonomii. W latach 1969-1975 pracował naukowo w Massachusetts Institute of Technology (MIT), a następnie został profesorem Uniwersytetu Kalifonijskiego w San Diego, gdzie pracował przez 25 lat. W 2000 roku przeniósł się do New York University Stern School of Business, z którym związany jest do dziś. Od 2009 r. jest twórcą i dyrektorem opiniotwórczego Volatility Institute w Uniwersytecie w Nowym Jorku tworzącego naukowe prognozy dla licznych instrumentów finansowych. Efektem pracy tego instytutu jest także NYU Stern Systemic Risk Rankings dla ponad 1000 firm. R.F. Engle jest także współtwórcą i prezydentem Society for Financial Econometrics (SoFiE), które powstało w 2007 r. Ponadto od 1987 roku jest związany z National Bureau of Economic Research (NBER).
Profesor Engle jest ekspertem w zakresie ekonometrii, zwłaszcza w odniesieniu do analizy i modelowania szeregów czasowych, w szczególności obserwowanych na rynkach finansowych. Opublikowany w 1982 roku artykuł dotyczący modelu ARCH zapoczątkował rozwój nowej subdyscypliny, zwanej ekonometrią finansową. Wśród jego dokonań znajdują się tak innowacyjne koncepcje i techniki badawcze jak: koncepcja kointegracji (wspólnie z C.W.J. Grangerem), model warunkowego czasu trwania (ACD), model CAViaR oraz model dynamicznych warunkowych korelacji (DCC). Znaczenie modeli finansowych szeregów czasowych polega przede wszystkim na tym, że są one wykorzystywane do prognozowania zmienności instrumentów finansowych oraz do zabezpieczania portfeli aktywów przed ryzykiem. Z kolei koncepcja kointegracji (za którą C.W.J. Granger otrzymał nagrodę Nobla wspólnie z R.F. Englem) przyczyniła się do znacznego zaawansowania modeli i prognoz w skali makroekonomicznej. Za swoje osiągnięcia naukowe profesor Robert F. Engle był wielokrotnie nagradzany prestiżowymi nagrodami oraz zaszczytnymi tytułami. Jest on m.in. honorowym członkiem American Finance Association, American Academy of Arts and Sciences, American Statistical Association czy Econometric Society. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu HEC w Paryżu (2005), Université de Savoie we Francji (2005), Uniwersytetu Szwajcarii Południowej (2003) oraz macierzystego Williams College (2007).
Robert F. Engle należy do najwybitniejszych i najbardziej znanych w świecie uczonych zajmujących się ekonometrycznym modelowaniem finansowych szeregów czasowych. Jego wspólna praca z C.W.J. Grangerem pt. "Cointegration and Error Correction - Representation, Estimation and Testing" wydana w 1987 roku doczekała się 8836 cytowań według bazy Web of Science, natomiast wspomniany już artykuł pt. "Autoregressive Conditional Heteroscodasticity with Estimates of the Variance of United-Kingdom Inflation" z 1982 r. posiada w tej samej bazie ponad 6,5 tys. cytowań. Łączna liczba cytowań 99 artykułów autorstwa prof. R. Engle wynosi 28183, co przekłada się na wysokość indeksu H równą 46. Z kolei baza Google Scholar podaje, że wymienione artykuły osiągnęły rekordowy poziom cytowań równy odpowiednio 34296 i 23708.
Publikacje profesora Roberta Engle wywarły ogromny wpływ na rozwój ekonometrycznych modeli szeregów czasowych, co skutkowało między innymi znaczącym rozwojem naukowym Katedry Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierowanej w latach 1983-1999 przez prof. dr. hab. Zygmunta Zielińskiego, stawiając ten ośrodek na wiodącej pozycji w zakresie ekonometrii dynamicznej i finansowej w Polsce.

Strona jubileuszu: www.econ.umk.pl/50lat/

 

Galeria zdjęć

50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański] 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uroczystość w Auli UMK [fot. Andrzej Romański]