Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Upoważnienia w USOS

Osoby udzielające i odbierające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie USOS
 • dziekani - w zakresie dotyczącym pracowników i studentów wydziałów,
 • dyrektorzy/kierownicy jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych - w zakresie podległych im pracowników,
 • dyrektor administracyjny - w zakresie podległych mu jednostek.
Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemie USOS
 1. Wypełnienie i podpisanie dokumentu "Udzielenie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych".
  Dostęp do generatora upoważnienień.
 2. Przekazanie dokumentu adresatom.

Procedura odbierania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemie USOS

 1. Wypełnienie i podpisanie dokumentu "Odebranie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych".
  Dostęp do generatora upoważnienień.
 2. Przekazanie dokumentu adresatom.
Kody i nazwy ról w systemie USOS
Role standardowe:
 • MDO - Modyfikacja Danych Osobowych
  wprowadzanie, zmiana danych osobowych studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników
  • prowadzenie toku studiów
  • rozliczanie z osiągnięć przedmiotowych i łączenie ich (podpinanie) z realizowanym programem studiów
  • obsługa podań studenckich i decyzji na temat wymagań programowych
  • przedłużanie ważności legitymacji elektronicznych
  • prowadzenie procesu uzyskania dyplomu
  • drukowanie wszelkich zaświadczeń, kart okresowych osiągnięć
  • obsługa wyjazdów w ramach programu ERASMUS
  • prowadzenie rejestru ubezpieczeń zdrowotnych studentów
 • PM - Pomoc Materialna
  obsługa systemu pomocy materialnej udzielanej studentom i doktorantom
  • rejestracja podań o pomoc materialną
  • wprowadzanie średnich dochodów, numerów kont bankowych
  • obsługa rankingów do obliczania średniej na potrzeby stypendium za wyniki w nauce
  • wykorzystanie algorytmów do przyznawania stypendiów
  • ewidencja jednorazowych zapomóg
  • przygotowanie raportów
 • F - Finanse
  obsługa systemu płatności za usługi edukacyjne
  • proponowanie należności
  • ustalanie sposobu płatności (rozbijanie na raty)
  • rozliczanie wpłat, które nie zostały rozliczone automatycznie lub zmiana tego rozliczenia
  • wprowadzanie opłat manipulacyjnych
  • przygotowanie ponagleń do zapłaty
 • OD - Oferta Dydaktyczna
  prowadzenie oferty dydaktycznej jednostki
  • utrzymanie katalogu przedmiotów
  • zdefiniowanie wymagań przedmiotowych do realizacji na programach studiów
  • uruchomienie zajęć i grup w cyklu dydaktycznym
  • określenie prowadzących grup, miejsc i terminów
  • dodanie uczestników zajęć lub zdefiniowanie i przeprowadzenie rejestracji elektronicznych na zajęcia
  • wygenerowanie protokołów zaliczających zajęcia
 • PL - Planista
  przygotowanie planu zajęć dydaktycznych jednostki
  • wprowadzenie terminów odbywania zajęć dydaktycznych
  • rozbicie terminów zajęć na terminy spotkań z uwzględnieniem kalendarza akademickiego
 • PR - Pracownicy
  obsługa zatrudnienia i pensum pracowników dydaktycznych jednostki
  • wprowadzanie informacji o zatrudnieniu nieetatowym pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne
  • rozliczanie pensum pracowników
 • Akademiki
  Obsługa akademików
  • kwaterowanie studentów i doktorantów
  • naliczanie i rozliczanie należności za zakwaterowanie
 • Ankiety
  Przeprowadzanie elektronicznych badań ankietowych w jednostce
  • uruchamianie i zamykanie badania ankietowego
  • dostęp do wyników, ustalanie widoczności komentarzy
Role dedykowane:
 • BON
  obsługa Biura Osób Niepełnosprawnych
 • BWZ
  obsługa Biura Współpracy z Zagranicą (Biuro Programów Międzynarodowych)
 • DRUKARZ
  obsługa wydruku ELS
 • LDAP
  obsługa łączności z LDAP
 • OCENY
  import ocen i zapisów studentów z zewnętrznych systemów (np. MOODLE, RSEI)