Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

prof. Mieczysław Jaroniec

Prof. dr hab. Mieczysław Jaroniec
Mieczysław (Mietek) Jaroniec urodził się 1 stycznia 1949 r. w Okrzei, na ziemi lubelskiej. Studia chemiczne ukończył w 1972 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na tym samym Uniwersytecie w roku 1976 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych na podstawie rozprawy Fizyczna adsorpcja z mieszanin gazowych na heterogenicznych powierzchniach ciał stałych, której promotorem był prof. dr hab. Władysław Rudziński. Na podstawie rozprawy Opis kinetyki i stanu równowagi adsorpcji z wieloskładnikowych mieszanin gazowych na powierzchniach ciał stałych w 1979 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. W tym samym roku został docentem w Zakładzie Chemii Teoretycznej Wydziału Chemii UMCS. W roku 1985 mianowany został profesorem nadzwyczajnym, a w 1989 r. profesorem zwyczajnym. Do roku 1991 Jego kariera zawodowa związana była z lubelską Alma Mater. W tym samym roku rozpoczął drugi etap swojej działalności naukowej, związanej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Początkowo jako stypendysta w kilku ośrodkach akademickich w USA i Kanadzie, jak: Georgetown University (1984-85 oraz 1986) czy McMaster University (1985-86), a następnie w Kent State University, Ohio (1988-90). Z tym ostatnim Uniwersytetem związał się na stałe i zajmuje w nim stanowisko profesora chemii.

Jego działalność naukowa w okresie lubelskim związana była z opracowaniem podstaw teoretycznych z zakresu adsorpcji fizycznej na granicy faz gaz-ciało stałe i ciecz-ciało stałe, a także teorii chromatografii gazowej i cieczowej, ze szczególnym uwzględnieniem opisu mechanizmów retencji. Za największe osiągnięcie tego okresu należy jednak uznać badania nad wpływem hetero- geniczności powierzchni porowatych adsorbentów na adsorpcję różnego rodzaju cząsteczek. Ukoronowaniem tego okresu była opublikowana wspólnie z profesorem R. Madeyem pierwsza na świecie monografia pt. Physical Adsorption on Heterogeneous Solids (Elsevier, 1988). Drugi okres to interdyscyplinarne podejście do zagadnień z zakresu chemii fizycznej i analitycznej, chemii materiałów i nanotechnologii. Odnosi się to do syntezy i charakteryzacji nowej generacji materiałów mezo- i nanoporowatych o ściśle zdefiniowanej i uporządkowanej strukturze, jak również do otrzymywania nowej generacji wypełnień i kolumn do wysoko sprawnej chromatografii cieczowej oraz opisu mechanizmu retencji substancji o zróżnicowanej budowie i właściwościach fizyko-chemicznych.

Wszystkie te dokonania opisane zostały w ponad 850 pracach z tzw. listy filadelfijskiej oraz w wielu rozdziałach i opracowaniach monograficznych. Spotkało się to z imponującym odzewem ponad 12 tys. cytowań według ISI, przy wartości indeksu Hirscha, h=52. Prof. M. Jaroniec był promotorem 18 rozpraw doktorskich i opiekunem wielu stypendystów i stażystów. Jest redaktorem cyklicznych opracowań z zakresu "Studies of Surface Science and Catalysis" oraz członkiem komitetów redakcyjnych 9 międzynarodowych, specjalistycznych czasopism.

Profesor M. Jaroniec został nagrodzony za dotychczasowe osiągnięcia wieloma prestiżowymi nagrodami, wyróżnieniami i odznaczeniami, takimi jak: nagrody Ministra Edukacji Narodowej i JM Rektora UMCS, Złoty Krzyż Zasługi, Award of the Japan Society for the Promotion of Science, Carbon Hall of Fame Award, Honorary Member of Brasilian Association of Thermal Analysis and Calorimetry, Kent State University Distinguished Scholar Award, Honorowy Profesor UMCS, Kent State University Advisor Excellence Award, Medal im. prof. A. Waksmundzkiego.