Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Prof. dr hab. Daniel Simson [fot. Andrzej Romański] Fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Daniel Simson (urodzony 18 stycznia 1942 roku w Małym Zajączkowie niedaleko Grudziądza), profesor nauk matematycznych. Od 1966 roku do dziś jest zatrudniony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego, a od 1991 roku na stanowisku profesora zwyczajnego. W 1961 roku ukończył pięcioletnie Liceum Pedagogiczne w Kwidzynie. W latach 1961-1966 studiował matematykę na UMK w Toruniu. Stopień doktora uzyskał w roku 1970 na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem prof. Stanisława Balcerzyka pt. „Stabilne funktory pochodne o współ­czynni­kach w spektrum kompleksów”, a doktora habili­to­wanego w 1974 na podstawie rozprawy „Serwantność i wymiary homologiczne w lokalnie skończenie przed­stawia­lnych kategoriach Grothendiecka. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1987 roku.

Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym jednej monografii, oraz współautorem trzech monografii z teorii reprezentacji algebr wydanych przez Cambridge University Press. Jego badania dotyczą szeroko rozumianej algebry; początkowo algebry homologicznej, topologii algebraicznej, teorii kategorii, ogólnej teorii modułów nad pierścieniami nieprzemiennymi, algebr Hopfa, a następnie teorii reprezentacji algebr skończonego wymiaru i tzw. problemów macierzowych. W późniejszej fazie jego pracy naukowej pojawiają się nowatorskie wątki związane z matematyką dyskretną, teorią form kwadratowych, teorią grafów, geometrią, a także teoretycznymi podstawami informatyki. W ciągu swej kariery odbył wiele zagranicznych podróży naukowych, m.in. do Rosji, Brazylii, Meksyku, Niemiec, Argentyny, Włoch, USA, Kanady, Hiszpanii i Chin. W latach 1982-1983 przebywał w Japonii na stypendium Fundacji Japan Society for the Promotion of Science. Wypromował ponad 120 magistrów i 13 doktorów (w tym 4 z informatyki). Czterech jego uczniów uzyskało tytuł naukowy profesora, a pięciu zajmuje stanowiska profesora nadzwyczajnego.

Jest laureatem licznych prestiżowych nagród za osiągnięcia naukowe, m.in. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną i za monografię naukową oraz Nagrody Głównej im. Stanisława Zaremby Polskiego Towarzystwa Matema­tycznego. Otrzymał także Medal im. Władysława Orlicza przyznawany przez matematyków poznańskich i został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1991 roku Senat UMK przyznał Mu Medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni.

W latach 1975-1987 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki na UMK, a w latach 1993-1999 był pierwszym dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki. Od podstaw stworzył zespół badawczy zajmujący się teorią reprezentacji kołczanów i algebr; który - kierowany obecnie przez prof. Andrzeja Skowrońskiego - jest jednym z najsilniejszych na świecie zespołów zajmujących się tą prężnie rozwijającą się dziedziną algebry.

Aktywnie działał na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Przez dwie kolejne kadencje w latach 1997-2003 był członkiem z wyboru Komitetu Badań Naukowych. W 1998 roku zorganizował Polskie Konsorcjum Narodowe „Mathematical Reviews", którym kieruje do dziś. Przez dwie dwuletnie kadencje pełnił funkcję Prezesa Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Toruniu, przez sześć lat był członkiem Prezydium Komitetu Matematyki PAN, przez trzy lata pełnił funkcję członka Rady Naukowej IM PAN w Warszawie, przez sześć lat działał w Sekcji Ekspertów Matematyki Komitetu Badań Naukowych, przez trzy lata pracował w zespole ekspertów MNiSW ds. nagród i wyróżnień. W 1994 roku był członkiem polskiej delegacji na Międzynarodowy Kongres Matematyków ICM-94 w Zurychu. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych polskich czasopism matematycznych (Fundamenta lnformaticae, Colloquium Mathematicum, Wiadomości Matematyczne), a także zagranicznych (Algebra and Discrete Mathematics (Ukraina), lntenational Journal of Mathematics and Mathematical Sciences (USA), Far East Journal of Mathematics (Korea), Scietific World Journal (USA).

Prof. Daniel Simson do dziś pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego z pełnym wymiarem obowiązków, prowadząc wykłady i seminaria dla doktorantów i magistrantów. Pełni funkcję kierownika Zakładu Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych, w którym prowadzone są badania nad problemami kombinatoryki algebraicznej, teorii grafów oraz spektralnej analizy Coxetera z zastosowaniami w informatyce teoretycznej.

Żonaty od 1963 roku; żona Sabina jest emerytowaną nauczycielką biologii.