Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Justyna Morzy [fot. Adam Zakrzewski] Fot. Adam Zakrzewski

Justyna Morzy - pochodzi z Wąpielska na Ziemi Dobrzyńskiej. W 1972 roku podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu rozpoczęła pracę w uniwersyteckiej administracji jako stażysta referent. W styczniu 1982 r. została kierownikiem Biura Rektora, a w 2001 r. zastępcą dyrektora administracyjnego ds. organizacyjnych (od 2005 r. jako zastępca kanclerza ds. organizacyjnych). W grudniu 2012 roku w wyniku ogłoszonego konkursu objęła najwyższe stanowisko w uczelnianej administracji: kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2019 r. przeszła na emeryturę. Justyna Morzy pracowała dla dziewięciu rektorów UMK. Jako kierująca Biurem Rektora dbała o jego sprawne, codzienne funkcjonowanie, przygotowała setki posiedzeń Senatu, kolegiów rektorskich, licznych komisji i zespołów, spotkań rektorów z radami wydziałów, władzami samorządowymi i państwowymi, posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przez lata odpowiadała za kontakty rektora z mediami, pełniąc nieformalnie funkcję rzecznika prasowego. W 1981 r. uczestniczyła we wprowadzaniu decyzji liberalizujących życie akademickie, w przygotowaniu i przeprowadzeniu pierwszych demokratycznych wyborów władz rektorskich i dziekańskich oraz zapewnianiu bezpieczeństwa uczestnikom strajków studenckich, a w okresie stanu wojennego wspierała rektorów w działaniach na rzecz obrony prześladowanych przez władze studentów i pracowników. W szczególny sposób zaangażowana była w fundamentalne zmiany, jakie na Uniwersytecie zachodziły po przemianie ustrojowej 1989 r. Odegrała ważną rolę w procesie łączenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Akademią Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Kierując od 2012 r. administracją uniwersytecką, zajmowała się całością zadań związanych z rozwojem Uczelni, w tym z nadzorem nad realizowanymi inwestycjami, organizowaniem przetargów i konkursów, wprowadzaniem zmian związanych z nowelizacją przepisów dotyczących funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Przez ponad 40 lat swojej pracy Justyna Morzy poświęcała się organizowaniu najważniejszych wydarzeń w życiu społeczności akademickiej, w tym inauguracji roku akademickiego, Święta Uniwersytetu, kolejnych jubileuszy Uczelni, osobiście koordynując, a nieraz i tworząc od podstaw, wiele związanych z nimi przedsięwzięć. Czuwała nad przebiegiem niezliczonych wizyt najważniejszych gości odwiedzających naszą Uczelnię. Wymienić trzeba wśród nich spotkanie papieża Jana Pawła II z przedstawicielami polskiej nauki w czerwcu 1999 r., któremu Justyna Morzy poświęciła kilka miesięcy intensywnej pracy i przygotowań. Organizowała także uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa. Całe swoje zawodowe życie oddała Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu, przez ponad 40 lat w nieoceniony sposób przyczyniając się do jego rozwoju. Kolejni rektorzy korzystali z jej doświadczenia i rad przy podejmowaniu ważnych i trudnych decyzji, zlecali zadania wymagające szczególnego wyczucia, wiedzy o Uniwersytecie i znajomości środowiska akademickiego. Zawsze służyła wsparciem swoim współpracownikom, stając się dla nich wzorem kompetencji, sumienności i rzetelności. W trakcie swojej pracy otrzymała ponad 60 nagród i wyróżnień.