Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Fot. Andrzej Romański

Profesor Jan Kopcewicz - Laureat szczególnego wyróżnienia UMK „Convallaria Copernicana” 19 lutego 2011 r.

Urodził się 3 marca 1940 r. w miejscowości Brzyska, pow. Jasło. Maturę zdał w 1956 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. W tym samym roku zaczął studiować biologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Studia ukończył w 1961 r., specjalizując się w zakresie fizjologii i biochemii roślin, a następnie po studiach podjął pracę jako asystent w Katedrze Fizjologii Roślin UMK. Rozprawę doktorską obronił w 1968 r., a habilitował się w roku 1972. Tytuł profesora otrzymał w 1980 r., w 1991 uzyskał zaś stanowisko profesora zwyczajnego UMK.

Działalność naukowa prof. Jana Kopcewicza dotyczy fizjologicznych i molekularnych mechanizmów wzrostu i rozwoju roślin. Jest on autorem ponad 200 rozpraw i artykułów naukowych drukowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Jest także autorem i współautorem pięciu książek naukowych, przede wszystkim zaś podstawowego podręcznika polskiego Fizjologia roślin, którego jest współautorem i redaktorem naukowym kolejnych wydań.

Pod Jego kierunkiem 14 osób uzyskało doktoraty oraz 186 osób magisteria. Był recenzentem 14 przewodów profesorskich, 18 habilitacyjnych i 28 doktorskich. Przebywał wielokrotnie na długo- i krótkoterminowych stażach naukowych, między innymi w Cornell University, Michigan State University, Wake Forest University, U.S. Department of Agriculture w USA oraz w wielu uniwersytetach europejskich.

W czasie pracy na UMK pełnił szereg funkcji organizacyjnych. W latach 1975–1981 był dyrektorem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska. W latach 1996–1999 oraz 2005–2008 był dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. W roku 1981 został prorektorem, a w latach 1982–1984, 1987–1990 oraz 1999–2005 czterokrotnie sprawował funkcję rektora UMK.

Profesor Jan Kopcewicz jest wieloletnim członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin oraz Komitetu Botaniki PAN, członkiem Rad Naukowych Instytutu Fizjologii Roślin i Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz licznych stowarzyszeń międzynarodowych.