Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Anna Balcar-Boroń

Fot. Andrzej Romański

Prof. zw. dr hab. Anna Balcar-Boroń ukończyła studia na Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 1954. W tymże roku rozpoczęła pracę w Katedrze i Klinice Chorób Dzieci pod kierownictwem prof. Hanny Hirszfeldowej, która była jej pierwszym nauczycielem pediatrii. W czasie pracy w klinice uzyskała I i II stopień specjalizacji w pediatrii, następnie stopień doktora nauk medycznych, a w 1972 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. Pełniła funkcję zastępcy kierownika Kliniki Nefrologii Instytutu Pediatrii A.M., a także uzyskała podspecjalizację z nefrologii dziecięcej. W Uczelni wrocławskiej pracowała 21 lat. W 1975 r. Pani Profesor przeniosła się do Akademii Medycznej w Gdańsku i z niej została oddelegowana do Bydgoszczy, w której powstała wówczas Filia AMG, wkrótce przemianowana na II Zamiejscowy Wydział Lekarski tejże Uczelni. Objęła stanowisko kierownika Kliniki Chorób Dzieci, która po upływie wielu lat (1985) została ze względu na swój profil naukowy i działalność kliniczną przemianowana na Katedrę i Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii. W roku 1984 powstała w Bydgoszczy Akademia Medyczna, w której Pani Profesor objęła wówczas funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskała w 1982 r., a profesora zwyczajnego w 1990 r. Przez 10 lat Pani Profesor pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. pediatrii, od 1985 r. była konsultantem regionalnym, a od 1994 r. członkiem Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie pediatrii i medycyny szkolnej. Przez 21 lat Pani Profesor była przewodniczącą Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, także członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Europejskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Towarzystwa Nefrologicznego. Zainteresowania naukowe Pani Profesor kształtowały się różnie, od ogólnej pediatrii, poprzez choroby nerek i dróg moczowych, wad wrodzonych u dzieci, hematologię, a w miarę upływu lat do różnych aspektów chorób nowotworowych u dzieci. Prowadzono w Klinice leczenie nowoczesnymi programami dzieci chorych na białaczkę i chłoniaki, guzy mózgu oraz guzy lite. Współpracownicy Pani Profesor zdobywali specjalizację z hematologii, onkologii dziecięcej. W czasie pracy zawodowej Pani Profesor stworzyła podstawy do powstałego już później (2003 r.) Oddziału Transplantologii Szpiku Kostnego. Wynikiem działalności klinicznej i naukowej było ponad 160 publikacji w różnych czasopismach krajowych i zagranicznych. Pani Profesor recenzowała ponad 100 rozpraw doktorskich, 5 habilitacyjnych, 9-krotnie całość dorobku naukowego na tytuł profesora w różnych akademiach medycznych w kraju. Kilkakrotnie recenzowała dla wydawnictw rozdziały książek i monografie. Była promotorem 28 doktorantów i opiekunem kilku doktorów habilitowanych, a czworo spośród jej współpracowników jest już dziś profesorami tytularnymi. Od 1 października 2000 r. Pani Profesor jest na emeryturze.