Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
DS nr 11, ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-49-83
e-mail: pelnomoc@umk.pl
https://www.umk.pl/studenci/niepelnosprawni/
 • Dążenie do likwidacji wszelkich barier całkowicie lub częściowo uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej, w tym barier architektonicznych i transportowych oraz w dostępie do zasobów informacyjnych,
 • Organizacja pomocy dla studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych (dotyczy kampusu toruńskiego), a w szczególności:
  • przydzielenie asystentów,
  • zapewnienie niezbędnego sprzętu adaptacyjnego,
  • zapewnienie transportu dla osób z niesprawnością narządu ruchu oraz osób niewidomych,
  • przygotowywanie materiałów w alternatywnych formach zapisu,
  • pomoc kandydatom na studia podczas procesu rekrutacji.
 • Udział w komisji kwaterunkowej w zakresie przyznawania miejsc specjalnych w domach studenckich dla studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Kierownik - mgr Sławomir Rylich

tel.: 56 611-49-83
e-mail: rylicsla@umk.pl
 • Opracowywanie rocznego planu działalności Zespołu.
 • Organizowanie czasu pracy, kierowanie i nadzór pracą pracowników ZStN oraz sprawowanie nadzoru nad osobami zatrudnionymi na podst. umów cywilno-prawnych.
 • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz Wydziałami we wszystkich sprawach dotyczących studentów niepełnosprawnych.
 • Przygotowywanie oferty nowych usług skierowanych do studentów niepełnosprawnych.
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym prowadzonej dokumentacji związanej z wykonywaniem czynności na podst. umów cywilno-prawnych, list pracowniczych, ewidencji przebiegu projektów.
 • Nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących zbierania materiałów i opracowań dokumentacji do projektów, przetargów, sprawozdań, statystyk, umów itp.
 • Kompletowanie i przedstawianie przełożonemu dokumentacji dotyczącej:
  • zatrudniania, zwalniania, nagradzania, oceniania pracowników Zespołu,
  • typowania na szkolenia i dokształcanie zawodowe.
 • Gromadzenie i opiniowanie wniosków studentów niepełnosprawnych o korzystanie z usług zapewnianych przez Zespół.
 • Udział w szkoleniach, konferencjach poruszających zagadnienia osób niepełnosprawnych i instytucji niosących im pomoc.
 • Prowadzenie strony internetowej dla studentów niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie korespondencji.
 • Realizowanie zadań zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
 • Zapewnienie prawidłowego przekazywania dokumentów Zespołu do Archiwum UMK.

Pracownicy

specjalista - licencjat Katarzyna Makowska
tel.: 56 611-4983
e-mail: katarzyna.makowska@umk.pl
 • Prowadzenie bieżącej obsługi kancelaryjno-biurowej Zespołu
 • Prowadzenie korespondencji.
 • Koordynacja usług transportowych realizowanych na rzecz studentów niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie ewidencji studentów niepełnosprawnych korzystających z usług zapewnianych przez Zespół.
 • Wprowadzanie i aktualizacja danych studentów niepełnosprawnych w systemie USOS.
 • Obsługa formalno-prawna wypożyczalni sprzętu i oprogramowania dla studentów niepełnosprawnych.
 • Kontrola merytoryczna prac zleconych na podstawie umów cywilno-prawnych.
 • Prowadzenie akcji informacyjnej dot. pomocy materialnej, socjalno-bytowej i dydaktycznej dla studentów niepełnosprawnych UMK.
 • Udział w szkoleniach, konferencjach poruszających zagadnienia osób niepełnosprawnych i instytucji niosących im pomoc.
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.
 • Zastepowanie Kierownika Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych.