COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

DS nr 11, ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-49-83
e-mail: BON@umk.pl
https://bon.umk.pl

Do zadań należy w szczególności:

1)      zapewnienie w części toruńskiej osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej poprzez:

a)      dostosowanie infrastruktury Uniwersytetu,

-        wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt specjalistyczny kompensujący niepełnosprawność,

-        wspólnie z Działem Administracyjno-Gospodarczym zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,

-        monitorowanie i likwidowanie barier w dostępności Uniwersytetu dla osób z niepełnosprawnościami,

b)      dostosowanie procesu kształcenia:

-        pomoc kandydatom na studia podczas procesu rekrutacji,

-        wypożyczanie niezbędnego sprzętu wspomagającego,

-        przydzielenie asystentów,

-        przygotowywanie materiałów w alternatywnych formach zapisu,

-        zapewnienie alternatywnych form zajęć wychowania fizycznego,

-        zapewnienie indywidualnych lektoratów językowych,

c)      dostosowanie transportu i zakwaterowania:

-        zapewnienie transportu dla osób z niesprawnością narządu ruchu oraz osób niewidomych,

-        zapewnienie zakwaterowania poprzez udział w komisji kwaterunkowej w zakresie przyznawania miejsc specjalnych w domach studenckich,

d)      udział w szkoleniach i konferencjach poruszających zagadnienia osób z niepełnosprawnościami  i instytucji niosących im pomoc;

2)      planowanie wydatkowania środków z dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej;

3)      przygotowanie sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji zewnętrznych;

4)      pełnienie roli jednostki realizującej dla zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi:

a)         asysty dla studentów niepełnosprawnych,

b)        rehabilitacyjne dla studentów niepełnosprawnych;

5)      pełnienie roli jednostki merytorycznej, o której mowa w zarządzeniu Nr 7 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie jednostek merytorycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kierownik - mgr Sławomir Rylich

tel.: 56 611-49-83
e-mail: rylicsla@umk.pl
 • Opracowywanie rocznego planu działalności Zespołu.
 • Organizowanie czasu pracy, kierowanie i nadzór pracą pracowników ZStN oraz sprawowanie nadzoru nad osobami zatrudnionymi na podst. umów cywilno-prawnych.
 • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz Wydziałami we wszystkich sprawach dotyczących studentów niepełnosprawnych.
 • Przygotowywanie oferty nowych usług skierowanych do studentów niepełnosprawnych.
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym prowadzonej dokumentacji związanej z wykonywaniem czynności na podst. umów cywilno-prawnych, list pracowniczych, ewidencji przebiegu projektów.
 • Nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących zbierania materiałów i opracowań dokumentacji do projektów, przetargów, sprawozdań, statystyk, umów itp.
 • Kompletowanie i przedstawianie przełożonemu dokumentacji dotyczącej:
  • zatrudniania, zwalniania, nagradzania, oceniania pracowników Zespołu,
  • typowania na szkolenia i dokształcanie zawodowe.
 • Gromadzenie i opiniowanie wniosków studentów niepełnosprawnych o korzystanie z usług zapewnianych przez Zespół.
 • Udział w szkoleniach, konferencjach poruszających zagadnienia osób niepełnosprawnych i instytucji niosących im pomoc.
 • Prowadzenie strony internetowej dla studentów niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie korespondencji.
 • Realizowanie zadań zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
 • Zapewnienie prawidłowego przekazywania dokumentów Zespołu do Archiwum UMK.

Pracownicy

specjalista - licencjat Katarzyna Makowska
Gagarina 33, DS 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4983
e-mail: katarzyna.makowska@umk.pl
 • Prowadzenie bieżącej obsługi kancelaryjno-biurowej Zespołu
 • Prowadzenie korespondencji.
 • Koordynacja usług transportowych realizowanych na rzecz studentów niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie ewidencji studentów niepełnosprawnych korzystających z usług zapewnianych przez Zespół.
 • Wprowadzanie i aktualizacja danych studentów niepełnosprawnych w systemie USOS.
 • Obsługa formalno-prawna wypożyczalni sprzętu i oprogramowania dla studentów niepełnosprawnych.
 • Kontrola merytoryczna prac zleconych na podstawie umów cywilno-prawnych.
 • Prowadzenie akcji informacyjnej dot. pomocy materialnej, socjalno-bytowej i dydaktycznej dla studentów niepełnosprawnych UMK.
 • Udział w szkoleniach, konferencjach poruszających zagadnienia osób niepełnosprawnych i instytucji niosących im pomoc.
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.
 • Zastepowanie Kierownika Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych.