Władze Administracyjne

Władze Administracyjne

 Władze Administracyjne

Władze Administracyjne
Kanclerz
Zastępca Kanclerza Uniwersytetu
Zastępca Kanclerza - Kwestor
Zastępca Kanclerza ds. CM
Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia
Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum
Zastępca Kwestora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Zastępca Kwestora
Zastępca Kwestora ds. CM

Kanclerz - mgr Justyna Morzy

pok.: 206
tel.: 56 611-4232
fax: 56 611-4797
e-mail: kanclerz@umk.pl


Podległe jednostki administracji uczelnianej:

 • Zespół Głosu Uczelni,
 • Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi,
 • Dział Promocji i Informacji UMK,
 • Dział Socjalny,
 • Dział Spraw Pracowniczych (w zakresie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi),
 • Dział Inwestycyjno-Energetyczny,
 • Zespół Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku,
 • Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach,
 • Samodzielne Stanowisko Pracy - Uczelniany Koordynator ds. Jakości Kształcenia,
 • Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu,
 • Sekretariat Ogólny,
 • Zespoły administracyjno-gospodarcze.


Zastępca Kanclerza Uniwersytetu - dr Tomasz Jędrzejewski

pok.: 204
tel.: 56 611-4232
fax: 56 611-4797
e-mail: tomasz.jedrzejewski@umk.pl

 

Podległe jednostki administracji uczelnianej:

 • Dział Zamówień Publicznych,
 • Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych,
 • Dział Nauki,
 • Dział Współpracy z Zagranicą,
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 • Dział Aparatury Naukowej,
 • Dział Organizacji,
 • Dział Zaopatrzenia i Transportu,
 • Sekretariaty związków zawodowych,
 • Zespół Administracyjno-Gospodarczy Collegium Humanisticum.


Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

pok.: 211
tel.: 56 611-4218, 56 611-4232
fax: 56 611-4797
e-mail: kwestor@umk.pl


Podległe jednostki administracji uczelnianej:

 • Dział Finansowy,
 • Dział Księgowości,
 • Dział Płac,
 • Zastępca kwestora,
 • Zastępca kwestora ds. CM,
 • Zastępca kwestora ds. ekonomiczno-finansowych.


Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

pok.: 56 (II piętro)
tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07
fax: 52 585-36-92
e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

pok.: 208
tel.: 56 611-4980, 56 611-4232
fax: 56 611-4797
e-mail: bamik@umk.pl


Sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi jednostkami organizacyjnymi:

 • Działem Programów Międzynarodowych,
 • Działem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK,
 • Działem Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich,
 • Działem Kształcenia,
 • Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich,
 • Działem Szkoleń BHP,
 • Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych.


Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

pok.: 75 (III piętro)
tel.: 52 585 3899
e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl


Podległe jednostki administracji uczelnianej:

 • Dział Administracyjno-Gospodarczy CM,
 • Dział Aparatury Naukowej CM,
 • Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich CM,
 • Dział Energetyki CM,
 • Dział Promocji i Informacji CM,
 • Dział Remontów i Inwestycji CM,
 • Dział Zaopatrzenia CM,
 • Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM,
 • Sekretariat Ogólny CM,
 • Zespół ds. Inwestycji Związanych z Projektem „Termomodernizacja obiektów CM UMK poprawą efektywności wykorzystania energii”.

Zastępca Kwestora ds. Ekonomiczno-Finansowych - mgr Radosław Wilski

pok.: 510
tel.: 56 611-2060
fax: 56 611-4941
e-mail: wilskir@umk.pl
 • Przygotowywanie w porozumieniu z Kwestorem projektu planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu.
 • Przygotowywanie danych finansowych dla poszczególnych wydziałów oraz innych jednostek dla celów sporządzania przez nie własnych planów rzeczowo-finansowych.
 • Analiza i opiniowanie projektów planów rzeczowo-finansowych wydziałów.
 • Opracowywanie bieżących i okresowych informacji dla kierownictwa Uniwersytetu.
 • Przeprowadzanie analiz ekonomicznych i sporządzanie okresowych ocen efektywności gospodarowania środkami rzeczowymi i finansowymi będącymi w dyspozycji Uniwersytetu.
 • Nadzór nad poprawnością analiz dotyczących preliminarzy kosztów studiów niestacjonarnych, podyplomowych i kursów dokształcających oraz cenników i kosztorysów na inne usługi.
 • Opiniowanie propozycji opłat za studia odpłatne.
 • Zarządzanie funkcjonowaniem Portalu Sprawozdawczego GUS na potrzeby Uniwersytetu.
 • Nadzór nad samodzielnym stanowiskiem ds. ekonomiczno-finansowych.

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

pok.: 102
tel.: 56 611-4918
fax: 56 611-47-97
e-mail: wiesiab@umk.pl
 • Kierowanie zespołem pracowników Sekcji Księgowości.
 • Bieżąca analiza i dekretacja wpływów na konto podstawowe Uczelni.
 • Udzielanie fachowej pomocy i instruktażu w zakresie finansowo-księgowym z innymi komórkami Uczelni.
 • Opracowywanie i dekretacja dokumentacji księgowej nietypowej nie podlegającej dekretacji w pozostałych Sekcjach Kwestury.
 • Współudział przy ustalaniu prawidłowego zastosowania przepisów ustawy o VAT w sprawach problemowych.
 • Przygotowanie danych do sporządzenia sprawozdania do NBP w zakresie obrotu dewizowego z zagranicą.
 • Nadzór w procesie rozliczania należności z tytułu usług edukacyjnych rejestrowanych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studentów USOS.

 Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

pok.: 06
tel.: 52 585 3312
fax: 52 585 3314
e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl, magdalena.jazdzejewska@cm.umk.pl