Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu

Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu

Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4232
fax: 56 611-4797
e-mail: kanclerz@umk.pl

Do zadań należy w szczególności:

1)  zapewnianie właściwej obsługi kancelaryjno-biurowej kanclerzowi, zastępcom kanclerza oraz kwestorowi;

2)  przyjmowanie i ewidencja oraz prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

3)      nadzór nad dokumentami wpływającymi do Sekretariatu Kanclerza;

4)      opracowywanie i przygotowywanie korespondencji kanclerza, zastępców kanclerza i kwestora;

5)      organizowanie i zapewnianie obsługi administracyjnej spotkań organizowanych przez kanclerza, zastępców kanclerza i kwestora;

6)      prowadzenie terminarza spraw oraz spotkań kanclerza, zastępców kanclerza i kwestora;

7)      przygotowywanie rocznych umów pracownikom Uniwersytetu na korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych;

8)      wypisywanie i prowadzenie rejestru delegacji pracowników administracji ogólnouniwersyteckiej;

9)      przygotowanie planu urlopów zastępców kanclerza, zastępców kwestora, z wyjątkiem zastępcy kwestora ds. Collegium Medicum, oraz pracowników komórek administracji ogólnouniwersyteckiej;

10)  prowadzenie ewidencji premii specjalnych przyznanych przez kanclerza oraz przygotowanie decyzji z tym związanych;

11)  przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności administracji ogólnouniwersyteckiej na podstawie sprawozdań komórek administracji;

12)  prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do kanclerza;

13)  prowadzenie książki kontroli zewnętrznych;

14)  sprawdzanie kompletności opracowanych przez komórki administracji dokumentów, raportów, rejestrów i sprawozdań;

15)  administrowanie limitami pozostającymi w dyspozycji kanclerza;

16)  zapewnianie właściwej gospodarki składnikami majątkowymi będącymi w dyspozycji sekretariatu oraz zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia mienia sekretariatu.

Pracownicy

specjalista - mgr Beata Madarasz-Markowska
tel.: 56 611-3091
e-mail: beatam@umk.pl
referent - Mariola Sobczak
tel.: 56 611-3090
e-mail: sobczak@umk.pl