COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznik Patentowy

Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznik Patentowy

Gagarina 7 bud C, 87-100 Toruń
tel.: 605-54-42-42, 56 611-4828
e-mail: rzecznikpatentowy@umk.pl
wpis UPRP nr 2701

Dyżury

wtorek: 11.00 - 16.00
piątek: 9.00 - 14.00

Do zadań należy w szczególności:

  1. pomoc pracownikom Uniwersytetu w opracowywaniu dokumentacji zgłoszeniowych wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych stworzonych na Uniwersytecie lub z udziałem Uniwersytetu łącznie z ogólną oceną możliwości uzyskania praw wyłącznych w celu zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP i innych urzędów patentowych;
  2. udzielanie porad w zakresie ochrony patentowej i wynalazczości;
  3. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu wynalazczości i ochrony patentowej;
  4. dokonywanie zgłoszeń na rzecz Uniwersytetu do urzędów patentowych przedmiotów własności przemysłowej podlegających ochronie;
  5. prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów własności przemysłowej i utrzymywanie ochrony patentowej;
  6. prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP i zagranicznymi urzędami ds. własności przemysłowej, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi w sprawach własności przemysłowej;
  7. dokonywanie czynności związanych z zachowaniem praw wyłącznych poprzez przekazywanie odpowiednim jednostkom organizacyjnym informacji o terminach i wysokości opłat za utrzymywanie ochrony i wszczynanie postępowania w przypadku ich naruszenia.

rzecznik patentowy: mgr inż. Grzegorz Ćwikliński
pok.: 51 (I piętro)
tel.: 605-54-42-42, 56 611-4828
e-mail: Grzegorz.Cwiklinski@umk.pl