Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Samodzielne Stanowisko - Rzecznik Patentowy

Samodzielne Stanowisko - Rzecznik Patentowy

Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: 451-170-814
e-mail: rzecznik.patentowy@umk.pl

wpis UPRP nr 3416

Dyżury:
wtorek: 9:00 - 10:30
czwartek: 9:00 - 10:30

Do zadań należy w szczególności:

  1. Pomoc pracownikom Uniwersytetu w opracowywaniu dokumentacji zgłoszeniowych wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych stworzonych na Uniwersytecie lub z udziałem Uniwersytetu łącznie z ogólną oceną możliwości uzyskania praw wyłącznych w celu zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP i innych urzędów patentowych;
  2. Udzielanie porad w zakresie ochrony patentowej i wynalazczości;
  3. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu wynalazczości i ochrony patentowej;
  4. Dokonywanie zgłoszeń na rzecz Uniwersytetu do urzędów patentowych przedmiotów własności przemysłowej podlegających ochronie;
  5. Prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów własności przemysłowej i utrzymywanie ochrony patentowej;
  6. Prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP i zagranicznymi urzędami ds. własności przemysłowej, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi w sprawach własności przemysłowej;
  7. Dokonywanie czynności związanych z zachowaniem praw wyłącznych poprzez przekazywanie odpowiednim jednostkom organizacyjnym informacji o terminach i wysokości opłat za utrzymywanie ochrony i wszczynanie postępowania w przypadku ich naruszenia.

Pracownicy

rzecznik patentowy - dr Katarzyna Krupa-Lipińska
tel.: 451-170-814
e-mail: rzecznik.patentowy@umk.pl, kkrupa@umk.pl