Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
Gagarina 5, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4984
fax: 56 611-4984
e-mail: bzfs@umk.pl
Więcej informacji dla pracowników

Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi pełni funkcję doradczą dla jednostek organizacyjnych Uczelni przy pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz prawidłowej realizacji projektów.

Zadania

 1. Wyszukiwanie, aktualizacja i upowszechnianie (strona internetowa, Biuletyn Informacyjny DZFS, organizacja spotkań informacyjno - szkoleniowych) informacji nt. możliwości pozyskiwania środków i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu.
 2. Udzielanie jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu porad w zakresie zasad sporządzania dokumentacji aplikacyjnej.
 3. Przygotowywanie, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu sporządzającymi projekt oraz jednostkami organizacyjnymi Administracji, załączników niezbędnych w procesie aplikacji, stanowiących dokumenty wewnętrzne Uniwersytetu.
 4. Weryfikacja formalna dokumentów aplikacyjnych.
 5. Opiniowanie projektów przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na konkurs.
 6. Koordynowanie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów, w tym przygotowywanie, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu realizującymi projekt oraz jednostkami organizacyjnymi Administracji, załączników do umowy o dofinansowanie.
 7. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentów dotyczących powołania koordynatora projektu, dysponenta środków w projekcie oraz sporządzeniem stosownych pełnomocnictw.
 8. Wsparcie doradcze dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie bieżącej realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, m.in. w zakresie właściwej promocji projektów, angażowania personelu do obsługi projektu, właściwego sporządzania dokumentacji projektowej, zmian we wniosku aplikacyjnym.
 9. Potwierdzanie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Uniwersytetu w zakresie zgodnościz budżetem we wniosku o dofinansowanie projektu.
 10. Wsparcie doradcze i pomoc zespołom projektowym podczas przeprowadzanych kontroli projektów.
 11. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przekazywaniem właściwym instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dokumentacji sprawozdawczej dotyczącej trwałości projektów.
 12. Utrzymywanie kontaktów z właściwymi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 13. Prowadzenie rejestru składanych wniosków oraz realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
 14. Inicjowanie i stymulowanie procesów związanych z dostosowaniem wewnętrznych przepisów i procedur Uniwersytetu do wymogów projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym opracowanie i aktualizacja wewnętrznych procedur związanych z realizacją projektów.

Kierownik - mgr Paulina Kuć

tel.: 56 611-45-95
fax: 56 611-49-84

Koordynacja pracy Działu

Z-ca Kierownika - mgr Joanna Smolarek

tel.: 56 611-45-91

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

Pracownicy

specjalista - mgr Anna Chełmińska-Pawlak
pok.: 105
tel.: 56 611-45-09
fax: 56 611-49-84
e-mail: acpawlak@umk.pl

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

specjalista - mgr Krzysztof Kuczyński
pok.: 113
tel.: 56 611-26-89
fax: 56 611-49-84
e-mail: krzysztof.kuczynski@umk.pl

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

specjalista - mgr Joanna Oberlan-Maroń
pok.: 105
tel.: 56 611-45-91
fax: 56 611-49-84
e-mail: joannaoberlan@umk.pl

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

specjalista - mgr Edyta Podlewska
pok.: 105
tel.: 56 611-45-09
fax: 56 611-49-84
e-mail: epodlewska@umk.pl

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

specjalista - mgr Magdalena Reiter
pok.: 113
tel.: 56 611-49-84
fax: 56 611-49-84
e-mail: magdalena.reiter@umk.pl

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

specjalista - mgr Katarzyna Słomska
pok.: 113
tel.: 56-611-26-89
fax: 56-611-49-84
e-mail: kslomska@umk.pl

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

specjalista - mgr Joanna Staszewska
pok.: 113
tel.: 56 611-49-84
fax: 56 611-49-84
e-mail: jstaszewska@umk.pl

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)