Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi

Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi

Gagarina 5, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4984
fax: 56 611-4984
e-mail: bzfs@umk.pl
Więcej informacji dla pracowników

Do zadań należy obsługa spraw związanych z realizacją projektów w ramach funduszu strukturalnych w części toruńskiej Uniwersytetu, w szczególności:

 • upowszechnianie informacji wśród społeczności Uniwersytetu o możliwości pozyskiwania środków i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 • wsparcie doradcze dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie zasad sporządzania dokumentacji aplikacyjnej;
 • przygotowywanie, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu sporządzającymi projekt oraz komórkami administracji, załączników niezbędnych w procesie aplikacji, stanowiących dokumenty wewnętrzne Uniwersytetu;
 • weryfikacja formalna dokumentów aplikacyjnych oraz opiniowanie założeń merytorycznych projektów przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na konkurs ogłoszony przez daną instytucję;
 • koordynowanie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów, w tym przygotowanie, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu realizującymi projekt oraz komórkami administracji, załączników do umowy
 • o dofinansowanie;
 • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentów dotyczących powołania koordynatora projektu, dysponenta środków w projekcie oraz sporządzeniem stosownych pełnomocnictw;
 • wsparcie doradcze dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie bieżącej realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, m.in. w zakresie właściwej promocji projektów, angażowania personelu do obsługi projektu, właściwego sporządzania dokumentacji projektowej, w tym sprawozdawczej;
 • potwierdzanie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych realizowanych przez Uniwersytet, w zakresie ich zgodności z budżetem zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu;
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przekazywaniem właściwym instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie projektów dokumentacji sprawozdawczej, sporządzanej w trakcie realizacji i trwałości projektów;
 • wsparcie doradcze i pomoc zespołom projektowym w trakcie kontroli projektów;
 • utrzymywanie kontaktów z właściwymi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 • prowadzenie rejestru realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz rejestru niezrealizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

 

Kierownik - mgr Paulina Kuć

tel.: 56 611-45-95
fax: 56 611-49-84

Koordynacja pracy Działu

Z-ca Kierownika - mgr Joanna Smolarek

tel.: 56 611-45-91

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

Pracownicy

specjalista - mgr Anna Chełmińska-Pawlak
pok.: 105
tel.: 56 611-45-09
fax: 56 611-49-84
e-mail: acpawlak@umk.pl

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

specjalista - mgr Krzysztof Kuczyński
pok.: 113
tel.: 56 611-26-89
fax: 56 611-49-84
e-mail: krzysztof.kuczynski@umk.pl

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

starszy specjalista - mgr Joanna Oberlan-Maroń
pok.: 105
tel.: 56 611-45-91
fax: 56 611-49-84
e-mail: joannaoberlan@umk.pl

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

starszy specjalista - mgr Edyta Podlewska
pok.: 105
tel.: 56 611-45-09
fax: 56 611-49-84
e-mail: epodlewska@umk.pl

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

starszy specjalista - mgr Magdalena Reiter
pok.: 113
tel.: 56 611-49-84
fax: 56 611-49-84
e-mail: magdalena.reiter@umk.pl

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

starszy specjalista - mgr Katarzyna Słomska
pok.: 113
tel.: 56-611-26-89
fax: 56-611-49-84
e-mail: kslomska@umk.pl

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

starszy specjalista - mgr Joanna Staszewska
pok.: 113
tel.: 56 611-49-84
fax: 56 611-49-84
e-mail: jstaszewska@umk.pl

Obsługa projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)