COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 

Dział Zamówień Publicznych
Gagarina 5, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-2295
fax: 56 611-2296
e-mail: bzp@umk.pl

Zamówienia publiczne
Więcej informacji dla pracowników

Zadania:

 • przygotowywanie i zamieszczanie ogłoszeń o wszczęciu postępowania na portalu Urzędu Zamówień Publicznych lub w zależności od wartości zamówienia przekazanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, na stronie internetowej zamawiającego oraz umieszczanie informacji przetargowej w siedzibie zamawiającego,
 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków wymaganych od wykonawców na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania otrzymanego od kierownika jednostki prowadzącej postępowanie i zamieszczanie jej na stronie internetowej zamawiającego,
 • przygotowywanie projektu umowy lub jej istotnych postanowień oraz ostatecznej wersji umowy,
 • umieszczanie na stronie internetowej odpowiedzi na zapytania oferentów,
 • przygotowywanie wymaganych przepisami prawa wystąpień do Prezesa Urzędu na wniosek jednostki upoważnionej do przygotowania lub przygotowania i przeprowadzenia postępowania,
 • przygotowywanie i wysłanie do wykonawców informacji dot. wyników postępowania,
 • przygotowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej zamawiającego informacji o wyniku postępowania oraz udostępnienie jej do wglądu publicznego w siedzibie zamawiającego,
 • przygotowywanie od strony formalnej przy współpracy z kierownikiem jednostki prowadzącej postępowanie odpowiedzi na wnoszone środki odwoławcze wykonawców oraz inne środki ochrony prawnej przysługujące uczestnikom postępowania, a także uczestnictwo na rozprawach prowadzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą,
 • przygotowywanie i zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej zamawiającego i na portalu Urzędu Zamówień Publicznych lub w zależności od wartości zamówienia przekazanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
 • przesyłanie korespondencji do oferentów /wykonawców ( fax, e-mail, poczta),
 • opracowywanie wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki prowadzącej,
 • prowadzenie ewidencji zamówień o wartości powyżej 30 000 euro udzielanych w poszczególnych trybach,
 • prowadzenie ewidencji zawartych umów powyżej wartości 30 000,
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych i przesyłanie w terminie ustawowym do Prezesa Urzędu,
 • przygotowywanie dla instytucji kontrolującej dokumentacji z postępowania przetargowego oraz udzielanie jej niezbędnych wyjaśnień.

Z-ca Kierownika - mgr Dariusz Szwenkiel

pok.: 112
tel.: 56 6112297
fax: 56 6112296
e-mail: dariusz.szwenkiel@umk.pl

Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne

Pracownicy

specjalista - mgr Sławomir Kujawski
pok.: 112
tel.: 56 6112066
fax: 56 6112296
e-mail: kujawski@umk.pl

przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne.

  specjalista - mgr Michał Nowicki
  pok.: 112
  tel.: 56 6114977
  fax: 56 6112296
  e-mail: Michal-Piotr.Nowicki@umk.pl

  przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne.

   specjalista - mgr Tomasz Rogalski
   pok.: 101
   tel.: 56 6114340
   fax: 56 6112296
   e-mail: tomasz.rogalski@umk.pl

   przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne.

   specjalista - licencjat Daria Siałkowska
   pok.: 112
   tel.: 56 6114955
   fax: 56 6112296
   e-mail: dsialkowska@umk.pl

   Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne.

   specjalista - mgr Jolanta Zachwieja
   pok.: 112
   tel.: 56 6112692
   fax: 56 6112296
   e-mail: zachwieja@umk.pl

   Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne.