Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dział Spraw Pracowniczych

Dział Spraw Pracowniczych

Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 4927
e-mail: dzsprac@umk.pl
Więcej informacji dla pracowników

Dokumenty do pobrania:

Do zadań należy realizacja polityki osobowej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy w części toruńskiej Uniwersytetu,             w szczególności:

 • realizacja spraw kadrowych
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • wydawanie legitymacji nauczycielom akademickim Uniwersytetu
 • prowadzenie postępowań rekrutacyjnych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników administracji
 • obsługa administracyjna rzeczników dyscyplinarnych i komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich oraz komisji oceniających Uniwersytetu
 • koordynowanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz medali Komisji Edukacji Narodowej
 • koordynowanie wniosków o nagrody i medale ministra oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów dla nauczycieli akademickich
 • koordynowanie wniosków o nagrody rektora
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników Uniwersytetu za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz za prestiżowe osiągnięcia artystyczne lub konserwatorskie
 • koordynowanie strategii HR Excellence in Research

  

Kierownik - mgr Natalia Proń-Nowak

pok.: 304
tel.: 56 611 4927
e-mail: np@umk.pl
 • Koordynacja pracy Działu Spraw Pracowniczych
 • Realizacja strategii HR Excellence in Research

 •  

Z-ca Kierownika - mgr Lidia Dominikowska

pok.: 309
tel.: 56 611 4911
e-mail: lidia.dominikowska@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracji:
  • Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "OD NOWA",
  • Biuro Rektora,
  • Centrum Badań Kopernikańskich,
  • Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli,
  • Dział Organizacji,
  • Dział Płac,
  • Dział Spraw Pracowniczych,
  • Dział Szkoleń BHP,
  • Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi,
  • Samodzielne stanowiska pracy,
  • Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych,
  • Wydawnictwo Naukowe UMK,
  • Wydział Humanistyczny,
  • Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Humanistycznego,
  • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Zespół Prasowy,
  • Zespół Radców Prawnych.
 • Koordynacja spraw związanych z obsługą kadrową pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem kar porządkowych pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.

 •  

Pracownicy

specjalista - mgr inż. Anna Boryna
pok.: 307
tel.: 56 611 4258
e-mail: anna.boryna@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracji:
  • Archiwum UMK,
  • Dział Domów Studenckich i Akademickich,
  • Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii,
  • Ośrodek Analiz Statystycznych,
  • Sekretariat Towarzystwa Statystyki Matematycznej i Prawdopodobieństwa im. Bernoullich,
  • Uniwersytecki Ośrodek Analiz Strategicznych,
  • Wydział Chemii,
  • Wydział Matematyki i Informatyki,
  • Wydział Nauk Historycznych,
  • Wydział Sztuk Pięknych,
  • Zespół Administracyjno-Techniczny Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii,
  • Zespół Administracyjno-Techniczny Wydziału Chemii,
  • Zespół Administracyjno-Techniczy Wydział Matematyki i Informatyki,
  • Zespół Administracyjno-Techniczny Wydziału Sztuk Pięknych.
 • Prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
 • Załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców - pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 • Zamieszczanie ogłoszeń o pracę dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na portalach internetowych.

 •  

specjalista - mgr Joanna Cichowicz
pok.: 309
tel.: 56 611 4266
e-mail: j.cichowicz@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracji: 
  • Dział Finansowy,
  • Dział Księgowości,
  • Dział Planowania i Analiz,
  • Sekretariat Inicjatywy Doskonałości-Uczelnia Badawcza,
  • Sekretariat Szkół Doktorskich,
  • Wydział Filozofii i Nauk Społecznych,
  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Wydział Prawa i Administracji,
  • Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych,
  • Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
  • Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Prawa i Administracji,
  • Zespół Administracyjno-Techniczny Instytutu Astronomii,
  • Zespół Administracyjno-Techniczny Instytutów Fizyki i Nauk Technicznych.
 • Koordynacja spraw związanych z pracą zdalną.
 • Prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników i uprawnionych członków ich rodzin.
 • Załatwianie spraw związanych z wydawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 •  

specjalista - mgr Beata Dudzińska
pok.: 308
tel.: 56 611 4233
e-mail: beata.dudzinska@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracji:
  • Bursa Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu,
  • Dział Energetyczny,
  • Dział Inwentaryzacji,
  • Dział Inwestycyjny,
  • Dział Remontowy,
  • Dział Socjalny,
  • Dział Transportu,
  • Dział Zakupów,
  • Dział Zamówień Publicznych,
  • Hotel Uniwersytecki,
  • Kancelaria,
  • Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku,
  • Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach,
  • Sekretariat NSZZ "Solidarność",
  • Sekretariat ZNP,
  • Zespół Administracyjno-Gospodarczy Collegium Humanisticum,
  • Zespół Administracyjno-Techniczny Obiektu przy ul. Lwowska 1 w Toruniu,
  • Zespół ds. BHP i Ochrony Ppoż.
 • Prowadzenie czynności związanych z realizacją zadań służby Medycyny Pracy pracowników.

 •  

specjalista - mgr Beata Jakimiuk
pok.: 310
tel.: 56 611 4257
e-mail: Beata.Jakimiuk@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych:
  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • Wydział Nauk Historycznych,
  • Wydział Teologiczny.
 • Koordynacja procesu wyrabiania, przedłużania i wydawania legitymacji pracowniczych nauczycieli akademickich.                                                                      Odpowiedzialność inwentaryzacyjna.
 • Współpraca z jednostką odpowiedzialną za system informatyczny POL-on w zakresie poprawności danych.

 •  

specjalista - mgr Joanna Krzeminska-Kostrzak
pok.: 311
tel.: 56 611 4234
e-mail: jkostrzak@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych:
  • Wydział Chemii,
  • Wydział Filozofii i Nauk Społecznych,
  • Wydział Sztuk Pięknych.
 • Załatwianie spraw związanych z występowaniem o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz medali KEN pracownikom Uniwersytetu.

 •  

specjalista - mgr Karolina Lubera
pok.: 310
tel.: 56 611 4257
e-mail: karolina.lubera@umk.pl

 

specjalista - mgr Jacek Mamrzyński
pok.: 308
tel.: 56 611 4233
e-mail: jacek.mamrzynski@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracji: 
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy,
  • Dział Kształcenia,
  • Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej,
  • Dział Nauki,
  • Dział Promocji i Komunikacji UMK,
  • Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich,
  • Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK,
  • Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii,
  • Kopernikański Ośrodek Integracji,
  • Uniwersyteckie Centrum Sportowe,
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
  • Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego,
  • Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
  • Zespół Administracyjno-Gospodarczy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego,
  • Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie,
  • Zespół Głosu Uczelni.
 • Prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników i uprawnionych członków ich rodzin.
 • Prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
 • Sprawozdawczość  z zakresu zatrudnienia.

 •  

referent - licencjat Damian Olszewski
pok.: 307
tel.: 56 611 4258
e-mail: d.olszewski@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracji:  
  • Biblioteka Uniwersytecka,
  • Uniwersyteckie Centrum Informatyczne,
  • Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych,
  • Wydział Teologiczny,
  • Zespół Administracyjno-Gospodarczy Biblioteki Głównej,
  • Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Teologicznego.
 • Zamieszczanie ogłoszeń o pracę dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na portalach internetowych.

 •  

starszy specjalista - mgr Karolina Piasecka
pok.: 312
tel.: 56 611 4237
e-mail: karolina.piasecka@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych:
  • Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii,
  • Uniwersyteckie Centrum Sportowe,
  • Wydział Humanistyczny.
 • Koordynacja procesu wyrabiania, przedłużania i wydawania legitymacji pracowniczych nauczycieli akademickich.                                                                      Odpowiedzialność inwentaryzacyjna.
 • Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Ministra właściwego ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
 • Obsługa administracyjna Rzeczników Dyscyplinarnych i Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich w części toruńskiej.

 •  

specjalista - mgr Agnieszka Ryba
pok.: 311
tel.: 56 611 4234
e-mail: agnieszka.ryba@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych:
  • Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych,
  • Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych,
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
  • Wydział Prawa i Administracji.
 • Obsługa administracyjna Komisji Oceniającej Uniwersytetu.
 • Załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców na stanowiskach nauczycieli akademickich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 •  

specjalista - mgr Justyna Wróblewska
pok.: 310
tel.: 56 611 4257
e-mail: jwroblewska@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych:
  • Wydział Matematyki i Informatyki,
  • Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie,
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.