Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dział Spraw Pracowniczych

Dział Spraw Pracowniczych

Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4237
e-mail: dzsprac@umk.pl
Więcej informacji dla pracowników

Szanowni Państwo, w związku z panującą sytuacją zagrożenia epidemicznego, zachęcamy pracowników Uniwersytetu do kontaktowania się z Działem Spraw Pracowniczych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dokumenty do pobrania:

Do zadań należy w szczególności:

 1. zapewnienie realizacji ustalonej na Uniwersytecie polityki kadrowej;
 2. prowadzenie akt osobowych pracowników;
 3. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Uniwersytetu związanych z:
  1. nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
  2. wynagradzaniem, awansowaniem,
  3. udzielaniem kar,
  4. nagrodami jubileuszowymi, dodatkami stażowymi, dodatkami specjalnymi, odprawami, premiami, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,
  5. nagrodami dla nauczycieli akademickich i dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  6. powoływaniem i odwoływaniem kierowników jednostek i komórek organizacyjnych,
  7. ustalaniem wymiaru urlopów wypoczynkowych pracowników,
  8. zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i uprawnionych członków ich rodzin,
  9. sporządzaniem i wydawaniem dokumentacji, wynikającej ze stosunku pracy;
 4. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem nauczycielom akademickim urlopów dla celów naukowych oraz urlopów dla poratowania zdrowia;
 5. prowadzenie spraw dotyczących udzielenia urlopów: związanych z rodzicielstwem i bezpłatnych;
 6. koordynowanie wniosków o nagrody ministra oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów dla nauczycieli akademickich;
 7. koordynowanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz medali Komisji Edukacji Narodowej;
 8. organizowanie konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
 9. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników niebędących nauczycielami na różne formy szkolenia, kształcenia i doskonalenia kwalifikacji;
 10. koordynowanie spraw związanych z wydawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach bezpośrednio podległych kanclerzowi;
 11. wydawanie legitymacji pracownikom Uniwersytetu;
 12. sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia;
 13. obsługa administracyjna komisji oceniających Uniwersytetu;
 14. obsługa administracyjna rzeczników dyscyplinarnych i komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich;
 15. prowadzenie spraw związanych z przyznaniem jednorazowych stypendiów rektora za wysoko punktowane publikacje;
 16. pełnienie roli jednostki realizującej dla zamówień publicznych, których przedmiotem są badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla pracowników i studentów Uniwersytetu.

Kierownik - mgr Karolina Piasecka

pok.: 312
tel.: 56 611-4237
e-mail: karolina.piasecka@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych:
  • Wydział Humanistyczny.
 • Legitymacje służbowe nauczycieli akademickich

----------------------------------------------------------------------

Z-ca Kierownika - mgr Lidia Dominikowska

tel.: 56 611-4911
e-mail: lidia.dominikowska@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w jednostkach organizacyjnych: 
  • Administracja Centralna,
  • Wydawnictwo Naukowe UMK,
  • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.

----------------------------------------------------------------------

Pracownicy

specjalista - mgr inż. Anna Boryna
pok.: 308
tel.: 56 611 42 58
e-mail: anna.boryna@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w jednostkach administracyjnych:
  • Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich,
  • Wydział Chemii,
  • Wydział Nauk Historycznych,
  • Wydział Sztuk Pięknych,
  • Wydział Matematyki i Informatyki,
  • Wydział Humanistyczny,
  • Archiwum UMK,
  • Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii,
  • Samodzielne Stanowisko ds. Czynności Kancelaryjnych,
  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych,
  • Ośrodek Analiz Statystycznych.
 • Załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców na stanowiskach niebędących nauczycielami akademickimi.
-------------------------------------------------------------------
specjalista - mgr Joanna Cichowicz
pok.: 309
tel.: 56 611-4266
e-mail: j.cichowicz@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w jednostkach organizacyjnych: 
  • Administracja Centralna (Dział Finansowy, Dział Księgowości, Dział Planowania i Analiz),
  • Wydział Prawa i Administracji,
  • Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • Wydział Filozofii i Nauk Społecznych,
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
  • Uniwersyteckie Centrum Informatycznym,
  • Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "OD NOWA",
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
  • IDUB,
  • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych.
 • Zamieszczanie ogłoszeń o pracę na portalach internetowych na wybrane stanowiska.

----------------------------------------------------------------------

specjalista - mgr Beata Dudzińska
pok.: 308
tel.: 56 611-4258
e-mail: beata.dudzinska@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników niebedących nauczycielami akademickimi w jednostkach administracyjnych:
  • Administracja Centralna,
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy,
  • Zespół Administracyjno-Gospodarczego obiektu przy ul. Lwowska 1 w Toruniu,
  • Zespół Administracyjno-Gospodarczy Collegium Humanisticum,
  • Hotel Uniwersytecki,
  • Bursa Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego,
  • Dział Inwestycyjny,
  • Dział Energetyczny,
  • Dział Remontowy,
  • Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Bachotku, 
  • Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach.
-------------------------------------------------------------------
specjalista - mgr Beata Jakimiuk
pok.: 310
tel.: 56 611-4257
e-mail: Beata.Jakimiuk@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych:
  • Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • Wydziale Matematyki i Informatyki,
  • Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie,
  • Wydziale Nauk Historycznych,
  • Wydziale Teologicznym.
 • Legitymacje służbowe nauczycieli akademickich
-------------------------------------------------------------------
specjalista - mgr Joanna Krzeminska-Kostrzak
pok.: 311
tel.: 56 611-4234
e-mail: jkostrzak@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych:
  • Wydział Chemii,
  • Wydział Filozofii i Nauk Społecznych,
  • Wydział Sztuk Pięknych,
  • Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii,
  • Uniwersyteckie Centrum Sportowe.
 • Załatwianie spraw związanych z występowaniem o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz medali KEN pracownikom Uniwersytetu.

-------------------------------------------------------------------

specjalista - mgr Karolina Lubera
pok.: 310
tel.: 56 611-4257
e-mail: karolina.lubera@umk.pl
specjalista - mgr Jacek Mamrzyński
pok.: 307
tel.: 56 611-4233
e-mail: jacek.mamrzynski@umk.pl
 • Sprawozdawczość  z zakresu zatrudnienia:
  • sprawozdania miesięczne wewnętrzne,
  • sprawozdania do GUS,  Ministerstwa,
  • miesięczne informacje do PFRON o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 • Kierowanie pracowników na studia podyplomowe.
 • Prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników i uprawnionych członków ich rodzin.
 • Załatwianie spraw związanych z wydawaniem upoważnień  do przetwarzania danych osobowych przez Kanclerza – jako Lokalnego Administratora Danych Osobowych – w stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podległych Kanclerzowi, w tym wykonywanie obowiązków sekretarza w programie BDO w zakresie dotyczącym administracji centralnej.
 • Wystawianie byłym pracownikom Uczelni świadectw pracy, RP-7 i zaświadczeń o rekompensatach.
 • Wspomaganie pracowników działu w trudniejszych pracach w programie informatycznym TETA_Constelation oraz bieżący nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem tego systemu.
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w jednostkach organizacyjnych:
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
  • Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie,
  • Uniwersyteckie Centrum Sportowe,
  • Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii,
  • Administracja Uniwersytetu
   • Dział Promocji i Informacji UMK
-------------------------------------------------------------------
referent - licencjat Damian Olszewski
pok.: 307
tel.: 56 611-4233
e-mail: d.olszewski@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników niebedących nauczycielami akademickimi w jednostkach administracyjnych:
  • Biblioteka Uniwersytecka.
  • Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych,
  • Wydział Teologiczny,
  • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska "ACADEMIA COPERICANA"
 • Zamieszczanie ogłoszeń o pracę na portalach internetowych na wybrane stanowiska,
 • Obsługa administracyjna Rzeczników Dyscyplinarnych i Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

----------------------------------------------------------------------

specjalista - mgr Agnieszka Ryba
pok.: 311
tel.: 56 611 42 34
e-mail: agnieszka.ryba@umk.pl
 • Prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych:
  • Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych,
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządania,
  • Wydział Prawa i Administracji,
  • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
 • Obsługa administracyjna Komisji Oceniającej Uniwersytetu.
 • Załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców na stanowiskach nauczycieli akademickich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

-------------------------------------------------------------------