Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4515, 611-2073, 611-4949, 611-2230
e-mail: dzstud@umk.pl

Do zadań należy w szczególności:

1)      ustalanie warunków i trybu rekrutacji na studia;

2)      wprowadzanie do systemów rekrutacyjnych Uniwersytetu wszystkich niezbędnych danych i ich aktualizacja;

3)      organizowanie przebiegu rekrutacji i współpraca z komisjami rekrutacyjnymi;

4)      opracowanie wzorów decyzji związanych z tokiem studiów wyższych i doktoranckich oraz ich wprowadzanie do USOS;

5)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia decyzji przez prorektora w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach;

6)      koordynowanie prac związanych ze stypendiami ministra, stypendiami IDUB, stypendiami rektora, pozostałymi świadczeniami (z funduszu pomocy materialnej) dla studentów;

7)      obsługa nagród rektora za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów i doktorantóz własnego funduszu stypendialnego;

8)      koordynowanie prac związanych ze stypendiami „doktoranckimi” i „projakościowymi”, IDUB oraz innymi świadczeniami (z funduszu pomocy materialnej) dla doktorantów;

9)      prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród oraz wyróżnień dla studentów – konkurs na najlepszego absolwenta, studenta i studenta-sportowca;

10)  rejestrowania organizacji studenckich i kół naukowych oraz prowadzenie ich ewidencji;

11)  przygotowywanie decyzji w sprawach dofinansowania przez rektora konferencji i innych imprez organizowanych przez koła naukowe i organizacje studenckie;

12)  prowadzenie spraw związanych z wyłonieniem grupy najlepszych studentói doktorantów w celu umorzenia spłaty kredytu;

13)  inicjowanie i koordynacja współpracy z firmami rekrutacyjnymi, wyszukiwanie kandydatów na studia i korespondencja z nimi;

14)  organizowanie i koordynowanie prac związanych z obsługą studentów cudzoziemców, w tym: związanych z legalizacją pobytu, procedurami wizowymi, rejestracją obywateli UE,  zakwaterowaniem studentów w domach studenckich, uznawaniem świadectw i dyplomów, kontaktami z organami administracji publicznej;

15)  obsługa stypendiów rektora dla cudzoziemców;

16)  przyjmowanie cudzoziemców na studia w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w szczególności Programu Stypendialnego im. Banacha, Programu Stypendialnego im. Łukasiewicza i Programu Stypendialnego dla Polonii im. gen. Wł. Andersa;

17)  przygotowywanie sprawozdań dotyczących zadań realizowanych przez komórkę;

18)  przygotowywanie aktów prawnych z zakresu zadań komórki oraz weryfikowanie dotychczasowych regulacji prawnych w tym zakresie;

19)  koordynowanie i aktualizowanie uniwersyteckich stron internetowych związanych z zadaniami komórki i portali zewnętrznych (Ready Study Go Poland!), aktywność w mediach społecznościowych we współpracy z Działem Promocji i Informacji UMK;

20)  pełnienie roli jednostki realizującej dla zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi rekrutacji studentów krajowych;

21) pełnienie roli jednostki merytorycznej, o której mowa w zarządzeniu Nr 7 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie jednostek merytorycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kierownik - mgr Bogumiła Sąsiada

pok.: 409
tel.: 56 611-4236
e-mail: dzstud@umk.pl, bosa@umk.pl

Z-ca Kierownika - mgr Hanna Osial

pok.: 406
tel.: 56 611-4515
 • Rekrutacja na studia - organizacja przebiegu rekrutacji, współpraca z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną, Odwoławczą Komisją Rekrutacyjną, Uczelnianym Centrum Informatycznym oraz Działem Promocji i Informacji UMK, wprowadzanie informacji na strony www
 • Sprawozdawczość - sprawozdania z przebiegu rekrutacji (EN-1)
 • Obserwatorzy matur - współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

 

Pracownicy

specjalista - mgr Wojciech Cukrowski
pok.: 408
tel.: 56 611-2073
e-mail: wojcuk@umk.pl
 • Studenci studiów niestacjonarnych - sprawy regulaminowe, opłaty za studia
 • Pomoc materialna dla studentów i uczestników studiów doktoranckich
 • Sprawozdawczość - sprawozdania dotyczące pomocy materialnej (S-11)
 • Konkurs na najlepszego absolwenta, studenta i studenta-sportowca
 • Rekrutacja na studia
 • Dokumenty stwierdzające wykształcenie - uwierzytelnianie dokumentów stwierdzających wykształcenie do obrotu prawnego z zagranicą

 

specjalista - mgr Aleksandra Kowalska
pok.: 405
tel.: 56-611-22-30
e-mail: aleksandra.kowalska@umk.pl

Kandydaci i studenci zagraniczni

 • Rekrutacja kandydatów indywidualnych na studia na pełen cykl - wprowadzanie do systemu IRK oraz na stronę www informacji dot. rekrutacji na studia, obsługa administracyjna kandydatów w IRK
 • Organizowanie spotkań z kandydatami na studia oraz spotkań i warsztatów interkulturowych dla osób przyjętych na studia
 • Sprawy regulaminowe oraz związane z opłatami za studia
 • Nadzór nad prawidłowym stanem danych w USOS
 • Sprawozdawczość - dane z przebiegu rekrutacji (EN-1) i studentów (S-10), raporty na potrzeby innych jednostek
 • Aktualizacja stron internetowych
specjalista - mgr Marta Żuchowska
pok.: 405
tel.: 56-611-22-30
e-mail: mzuchowska@umk.pl

Kandydaci i studenci zagraniczni

 • Rekrutacja kandydatów indywidualnych na studia na pełen cykl - wprowadzanie do systemu IRK zasad rekrutacji na studia, obsługa administracyjna kandydatów w IRK
 • Przyjęcia studentów w ramach umów z innymi uczelniami
 • Sprawy regulaminowe oraz związane z opłatami za studia
 • Stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - sporządzanie raportów, współpraca z NAWA
 • Nadzór nad prawidłowym stanem danych w USOS
 • Aktywność w mediach społecznościowych
 • Reprezentowanie UMK w Radzie IROS Forum
specjalista - mgr Justyna Roszak
pok.: 408
tel.: 56 611-2073
e-mail: jroszak@umk.pl

 • Studenci studiów stacjonarnych - sprawy regulaminowe
 • Pomoc materialna dla studentów
 • Stypendium ministra dla studentów
 • Kredyty studenckie
 • Rekrutacja na studia
 • Sprawozdawczość - sprawozdania dotyczące liczby studentów stacjonarnych (S-10)
 • Uczelniane organizacje studenckie i uczelniane organizacje doktorantów

specjalista - mgr Magdalena Walenciak
pok.: 406
tel.: 56 611-4949
e-mail: magdaw@chem.umk.pl
 • Uczestnicy studiów doktoranckich - stypendia doktoranckie i projakościowe
 • Stypendia w ramach programu Inicjatywa Doskonałoci - Uczelnia Badawcza (IDUB)
 • Rekrutacja na studia - wprowadzanie do systemu IRK zasad rekrutacji na studia
 • Kredyty - ustalanie grupy najlepszych absolwentów studiów doktoranckich
 • Komisje lekarskie do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w zajęciach wychowania fizyczego ze wzgledu zdrowotnych
 • Procedura ukończenia studiów
 • Sprawozdawczość - dane dotyczące liczby studentów studiów niestacjonarnych (S-10) oraz liczby stypendiów doktoranckich i projakościowych (S-12)
specjalista - mgr Joanna Zielińska
pok.: 408
tel.: 56 611-2073
e-mail: joanna.zielinska@umk.pl

    

 • Uczestnicy studiów doktoranckich - sprawy regulaminowe
 • Rekrutacja na studia - umieszczanie informacji na stronie www
 • Pomoc materialna dla studentów
 • Decyzje w USOS
 • Stypendium ministra dla studentów
 • Sprawozdawczość - dane dotyczące doktorantów i doktoratów (S-12)

 

 


·