Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4515, 611-2073, 611-4949, 611-2230
e-mail: dzstud@umk.pl

Do zadań należy obsługa procesu rekrutacji na studia oraz spraw studenckich w toku studiów, a także koordynacja form działalności studenckiej w części toruńskiej Uniwersytetu, w szczególności:

 • przygotowanie dokumentów określających warunki i tryb rekrutacji oraz limity przyjęć na studia;
 • koordynowanie spraw związanych z procesem rekrutacji na studia, w tym przygotowanie i nadzór merytoryczny nad systemem internetowej rekrutacji na studia IRK;
 • prowadzenie spraw związanych z opłatami za studia z wyłączeniem opłat wynikających z umów z instytucją zagraniczną;
 • prowadzenie postępowań odwoławczych w sprawach studentów i doktorantów, związanych z tokiem studiów i studiów doktoranckich;
 • koordynowanie przyznawania nagród i stypendiów dla studentów i doktorantów;
 • planowanie podziału i monitorowanie wykorzystania środków funduszu stypendialnego;
 • przygotowanie modułu stypendialnego w USOS do obsługi wniosków stypendialnych oraz modułu dotyczącego wzorów decyzji związanych z tokiem studiów i studiów doktoranckich;
 • rejestrowanie i prowadzenie ewidencji organizacji studenckich;
 • obsługa administracyjna uniwersyteckich organizacji studenckich i organów stypendialnych;
 • udział w działaniach promocyjnych oferty dydaktycznej Uniwersytetu.Z-ca Kierownika - mgr Hanna Osial

pok.: 406
tel.: 56 611-4515
 • Rekrutacja na studia - organizacja przebiegu rekrutacji, współpraca z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną, Odwoławczą Komisją Rekrutacyjną, Uczelnianym Centrum Informatycznym oraz Działem Promocji i Informacji UMK, wprowadzanie informacji na strony www
 • Sprawozdawczość - sprawozdania z przebiegu rekrutacji (EN-1)
 • Obserwatorzy matur - współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

 

Pracownicy

specjalista - mgr Wojciech Cukrowski
pok.: 408
tel.: 56 611-4949
e-mail: wojcuk@umk.pl
 • Studenci studiów niestacjonarnych - sprawy regulaminowe, opłaty za studia
 • Pomoc materialna dla studentów i uczestników studiów doktoranckich
 • Sprawozdawczość - sprawozdania dotyczące pomocy materialnej (S-11)
 • Konkurs na najlepszego absolwenta, studenta i studenta-sportowca
 • Rekrutacja na studia
 • Dokumenty stwierdzające wykształcenie - uwierzytelnianie dokumentów stwierdzających wykształcenie do obrotu prawnego z zagranicą

 

specjalista - mgr Aleksandra Kowalska
pok.: 405
tel.: 56-611-2230
e-mail: aleksandra.kowalska@umk.pl

Kandydaci i studenci zagraniczni

 • Rekrutacja kandydatów indywidualnych na studia na pełen cykl - wprowadzanie do systemu IRK oraz na stronę www informacji dot. rekrutacji na studia, obsługa administracyjna kandydatów w IRK
 • Organizowanie spotkań z kandydatami na studia oraz spotkań i warsztatów interkulturowych dla osób przyjętych na studia
 • Sprawy regulaminowe oraz związane z opłatami za studia
 • Nadzór nad prawidłowym stanem danych w USOS
 • Sprawozdawczość - dane z przebiegu rekrutacji (EN-1) i studentów (S-10), raporty na potrzeby innych jednostek
 • Aktualizacja stron internetowych
specjalista - mgr Marta Żuchowska
pok.: 405
tel.: 56-611-2230
e-mail: mzuchowska@umk.pl

Kandydaci i studenci zagraniczni

 • Rekrutacja kandydatów indywidualnych na studia na pełen cykl - wprowadzanie do systemu IRK zasad rekrutacji na studia, obsługa administracyjna kandydatów w IRK
 • Przyjęcia studentów w ramach umów z innymi uczelniami
 • Sprawy regulaminowe oraz związane z opłatami za studia
 • Stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - sporządzanie raportów, współpraca z NAWA
 • Nadzór nad prawidłowym stanem danych w USOS
 • Aktywność w mediach społecznościowych
 • Reprezentowanie UMK w Radzie IROS Forum
specjalista - mgr Justyna Roszak
pok.: 408
tel.: 56 611-2073
e-mail: jroszak@umk.pl

 • Studenci studiów stacjonarnych - sprawy regulaminowe
 • Pomoc materialna dla studentów
 • Stypendium ministra dla studentów
 • Kredyty studenckie
 • Rekrutacja na studia
 • Sprawozdawczość - sprawozdania dotyczące liczby studentów stacjonarnych (S-10)
 • Uczelniane organizacje studenckie i uczelniane organizacje doktorantów

kierownik - mgr Bogumiła Sąsiada
e-mail: bosa@umk.pl
specjalista - mgr Magdalena Walenciak
pok.: 406
tel.: 56 611-2073
e-mail: magdaw@chem.umk.pl
 • Uczestnicy studiów doktoranckich - stypendia doktoranckie i projakościowe
 • Stypendia w ramach programu Inicjatywa Doskonałoci - Uczelnia Badawcza (IDUB)
 • Rekrutacja na studia - wprowadzanie do systemu IRK zasad rekrutacji na studia
 • Kredyty - ustalanie grupy najlepszych absolwentów studiów doktoranckich
 • Komisje lekarskie do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w zajęciach wychowania fizyczego ze wzgledu zdrowotnych
 • Procedura ukończenia studiów
 • Sprawozdawczość - dane dotyczące liczby studentów studiów niestacjonarnych (S-10) oraz liczby stypendiów doktoranckich i projakościowych (S-12)
specjalista - mgr Joanna Zielińska
pok.: 408
tel.: 56 611-2073
e-mail: joanna.zielinska@umk.pl

    

 • Uczestnicy studiów doktoranckich - sprawy regulaminowe
 • Rekrutacja na studia - umieszczanie informacji na stronie www
 • Pomoc materialna dla studentów
 • Decyzje w USOS
 • Stypendium ministra dla studentów
 • Sprawozdawczość - dane dotyczące doktorantów i doktoratów (S-12)

 

 


·