COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Dział Nauki

Gagarina 13, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4917, 56 611-4264
e-mail: dn@umk.pl
Więcej informacji dla pracowników
Do zadań należy w szczególności:
1)      wykonywanie prac organizacyjno-administracyjnych związanych z realizacją programów badawczych finansowanych z budżetu państwa oraz innych źródeł krajowych;
2)      obsługa administracyjno-finansowa zadań realizowanych w ramach projektów badawczych finansowanych z budżetu państwa oraz innych źródeł krajowych;
3)      obsługa administracyjna wymiany stypendialnej w ramach funduszu naukowo-badawczego im. Theodora Koernera;
4)      nadzór nad konkursami ogłaszanymi m.in. przez MEiN, NCBiR, NCN, Uniwersytet i pomoc w przygotowaniu wniosków;
5)      pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu projektów naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł zagranicznych;
6)      wsparcie i nadzór nad aplikowaniem o środki międzynarodowe na projekty naukowe, prowadzone przez jednostki Uniwersytetu w ramach programów finansowanych ze źródeł zagranicznych lub realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej;
7)      nadzór i wsparcie w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych, w tym realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, a także doradztwo w zakresie prowadzenia, rozliczania i raportowania projektów badawczych;
8)      informowanie o dostępnych możliwościach aplikowania o międzynarodowe środki na projekty oraz stypendia badawcze;
9)      organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracowników i studentów Uniwersytetu, dotyczących aplikowania o środki, a także realizacji oraz rozliczania projektów;
10)  udział w opracowywaniu procedur finansowych obowiązujących na Uniwersytecie w zakresie realizacji projektów;
11)  sprawowanie kontroli nad procesem rekrutacji i kształcenia w ramach szkół doktorskich UMK;
12)  wsparcie szkół doktorskich przy weryfikacji dyplomów kandydatów w zakresie uprawnień do podjęcia studiów w szkołach doktorskich;
13)  koordynowanie i nadzorowanie procesu przygotowania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych;
14)  sprawowanie kontroli nad procesem nadawania stopni naukowych;
15)  obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów oraz wizyt gości zagranicznych;
16)  zakup i refundacja indywidualnie zakupionych biletów lotniczych, autokarowych i kolejowych przez osoby wyjeżdżające służbowo za granicę;
17)  prowadzenie bazy danych o wyjazdach i przyjazdach - ewidencja osób wyjeżdżających i przyjeżdżających, z uwzględnieniem miejsca, celu, okresu pobytu oraz sposobu finansowania;
18)  przygotowywanie „Biuletynu Działu Nauki”;
19)  prowadzenie rejestru konferencji naukowych organizowanych na Uniwersytecie;
20)  koordynacja procesu tworzenia konsorcjów naukowo-badawczych;
21)  przyjmowanie umów, rachunków i delegacji związanych z działalnością badawczą umowną i sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym;
22)  sporządzanie dokumentów PIT 8C - PIT 11;
23)  obsługa administracyjna Zespołu ds. Strategii HR Excellence in Research;
24)  przygotowywanie sprawozdań dotyczących zadań realizowanych przez komórkę;
25)  przygotowywanie aktów prawnych z zakresu zadań komórki oraz weryfikowanie dotychczasowych regulacji prawnych w tym zakresie;
26)  koordynowanie i aktualizowanie uniwersyteckich stron internetowych związanych z zadaniami komórki i portali zewnętrznych oraz aktywność w mediach społecznościowych we współpracy z Działem Promocji i Informacji UMK;
27)  pełnienie roli jednostki realizującej dla zamówień publicznych, których przedmiotem są:
a)         bilety lotnicze, autokarowe i inne dla osób wyjeżdżających służbowo za granicę,
b)        ubezpieczenie osób służbowo wyjeżdżających za granicę;
28)  pełnienie roli jednostki merytorycznej, o której mowa w zarządzeniu Nr 7 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie jednostek merytorycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kierownik - mgr Lucyna Kejna

Coll. Biblioteka Uniwersytecka, Gagarina 13, 87-100 Toruń
pok.: 100 F

Pracownicy

specjalista - mgr Ewa Chilmanowicz
pok.: 100 J
tel.: 56-611-44-28
e-mail: echilmanowicz@umk.pl
specjalista - mgr Monika Dyjecińska
pok.: 100 E
tel.: 56 611-45-89
e-mail: Monika.Dyjecinska@umk.pl
specjalista - Eliza Głowacka
Rektorat UMK, Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 100 C
tel.: 56 611-4264
e-mail: eliza.glowacka@umk.pl
  • Przyjmowanie umów, rachunków i delegacji związanych z działalnością badawczą umowną i sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym.
  • Przygotowanie listy wynagrodzeń dla pracowników obcych.
  • Sporządzanie rocznych PIT 11 oraz IFT1.
specjalista - mgr Jowita Konrad
pok.: 100 D
tel.: 56 611 4229
e-mail: jowita.konrad@umk.pl
referent - mgr Magdalena Koprowska
pok.: 100 I
tel.: 56-611-22-12
e-mail: m.koprowska@umk.pl
specjalista - mgr Beata Kwaśniewska-Kalinowska
Rektorat, Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 100 C
tel.: 56 611-42-65
e-mail: beatakali@umk.pl
specjalista - mgr Kamila Żwirbla
pok.: 316
tel.: 56 611-42-64
e-mail: kamilaz@umk.pl
specjalista - mgr Martyna Morenc
pok.: 100 H
tel.: 56 611-48-26
e-mail: martynag@umk.pl
specjalista - mgr Anna Nej
pok.: 100 I
tel.: 56 611-2096
e-mail: annanej@umk.pl
specjalista - licencjat Anna Niemcewicz
pok.: 100 D
tel.: 56 611 4285, 56 611 4229
e-mail: anna.niemcewicz@umk.pl
specjalista - mgr Karolina Rusiecka
pok.: 100 J
tel.: 56 611-44-28
e-mail: karolinar@umk.pl
specjalista - mgr Marlena Rydzewska-Kwiatkowska
pok.: 100 H
tel.: 56 611 22-89
e-mail: marlenarydze@umk.pl

Obsługa projektów krajowych

specjalista - mgr Artur Szymański
pok.: 100 E
tel.: 56 611-4917
e-mail: aszymanski@umk.pl
mgr Katarzyna Tamborska
e-mail: klis@umk.pl

czasowo nieobecna