COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Internetowa rejestracja na zajęcia wf
Strona główna > Studenci > Internetowa rejestracja na zajęcia wf

Internetowa rejestracja na zajęcia wf

Strona główna > Studenci > Internetowa rejestracja na zajęcia wf

 Internetowa rejestracja na zajęcia wf

UWAGA:

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021- SEMESTR LETNI, ZAJĘCIA WF REALIZOWANOWANE SĄ WYŁACZNIE W FORMIE ZDALNEJ

 

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. Na wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego obowiązują zapisy przez Internet.
 2. Aby zalogować się do systemu należy założyć konto pocztowe na Uczelnianym Serwerze poprzez stronę internetową:
  http://www.uci.umk.pl/studenci/konto/zakladanie/
 3. Każdy student rejestruje się na wf wybierając dyscyplinę, godzinę, dzień tygodnia, miejsce odbywania zajęć i prowadzącego, dostosowując do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 4. Aby móc uczestniczyć w rejestracji, każdy student otrzymuje odpowiednią liczbę żetonów - odpowiadającą liczbie semestrów do zaliczenia.
 5. Na stronie internetowej UCS ukaże się pełna informacja o oferowanych zajęciach, ich profilu, stopniu zaawansowania, miejscu odbywania, prowadzącym zajęcia, terminach, wolnych miejscach (patrz zasady szczegółowe).
 6. Na początku roku akademickiego student rejestruje się na zajęcia semestru zimowego, natomiast na zajęcia semestru letniego student rejestruje się na początku semestru letniego.
 7. Studenci, którzy ubiegają się o przepisanie oceny/zaliczenia z zajęć WF muszą zarejestrować się na zajęcia przez rejestrację żetonową. Jednocześnie składają wniosek do Dziekana w celu uzyskania zgody na zaliczenie WF. Student po uzyskaniu zgody, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z zajęć WF. Niedokonanie tej czynności i nieuczestniczenie w zajęciach WF skutkować będzie niezaliczeniem zajęć WF.   (Regulamin Studiów UMK, § 27 )
 8. Niezarejestrowanie się na zajęcia z wychowania fizycznego skutkuje konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu Studiów.
 9. Zajęcia z wychowania fizycznego kończą się zaliczeniem bez oceny zgodnie z uchwałą Senatu UMK nr 95 z dnia 20 grudnia 2011 (zał. nr 1 § 16).
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 - sem. letni
 1. Rejestracja odbywa się w kolejności zgłoszeń i trwa od 16 lutego  2021r. (wtorek) do 28 lutego  2021 (niedziela) do godz. 23:59 - zapisy na semestr letni 2020/2021
  (Sprawdź: harmonogram rejestracji, plan zajęć, limity miejsc, terminy komisji lekarskich)
 2. Liczba przyznanych żetonów wf-owych odpowiada liczbie godzin obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego określonych w planach studiów.
  (1 żeton = 1 semestr = 30 godzin zajęć).
 3. Jeśli student z obiektywnych przyczyn musi zmienić grupę, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z niej i dokonania ponownej rejestracji do nowo wybranej grupy.
 4. Przyznany na dany semestr żeton, który został niewykorzystany traci ważność!
 5. Studenci, którzy nie zarejestrowali się lub zapisali się i nie uczestniczyli w zajęciach z wychowania fizycznego nie uzyskując zaliczenia semestru (dotyczy to również studentów ubiegających się o komisyjne zwolnienie lekarskie) tracą żeton.
  Wpłatę za powtarzanie tych zajęć należy dokonać na indywidualne konto opłat za studia w wysokości ustalonej zgodnie z zarządzeniem Rektora UMK na nowy rok akademicki. Po przedstawieniu dowodu wpłaty oraz zgody Dziekana na powtarzanie zajęć, w sekretariacie UCS (ul. Św. Józefa 17, pokój G1 11), student otrzymuje dodatkowy żeton umożliwiający rejestrację na zaległe zajęcia z wychowania fizycznego.
 6. Zajęcia odbywają się w trybie semestralnym i rozliczane są zgodnie z regulaminem studiów.
 7. Student ma możliwość odrobienia nie więcej niż 4 nieobecności wyłącznie u swojego prowadzącego i musi to nastąpić nie później jak przed upływem 2 tygodni od planowanego terminu zaliczenia (dla semestru zimowego do 16.01.2021 r. a dla semestru letniego do 31.05.2021r.) danego roku akademickiego.
 8. System w żaden sposób nie rezerwuje miejsc w grupach semestru letniego tym studentom, którzy chodzili do tych grup w semestrze zimowym.
 9. Student, który spełnia wymagania Regulaminu Studiów (§ 31 pkt 2), może ubiegać się o zwolnienie z obowiązkowych zajęć WF
 10. Udział w zajęciach wymienionych w punkcie 9 zalicza jeden semestr bez względu na liczbę godzin zajęć w tygodniu.
 11. Nie zaliczony semestr należy odrobić na zasadach zgodnych z Regulaminem Studiów.
 12. Studenci, którzy za zgodą Dziekana Wydziału będą odrabiać zaległy semestr zajęć wf, rejestrują się przez Internet.
 13. Studenci nie objęci obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego mogą zostać przyjęci do grup po zakończeniu rejestracji w miarę wolnych miejsc, bez obowiązku rejestracji internetowej.
 14. Studenci, którzy ze względów zdrowotnych ubiegają się o zwolnienie z zajęć rejestrują się przez Internet i stają w wyznaczonych terminach przed komisją lekarską do spraw zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego. Komisja kieruje również studenta do odbycia zajęć w innej formie z równoważną liczbą punktów ETCS.
 15. Obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci wszystkich wydziałów zgodnie z planem studiów.
 16. Harmonogram rejestracji, plan zajęć, limity miejsc w grupach oraz terminy komisji lekarskich do spraw zwolnień z wf na semestr zimowy 2021/2022  ukażą się na stronie internetowej UCS dnia 20.09.2021. Internetowa rejestracja na zajęcia wf dotyczy studentów studiujących na wydziałach zlokalizowanych w Toruniu.
 17. Internetowa rejestracja na komisje ds. zwolnień lekarskich obowiązuje studentów studiujących na wydziałach zlokalizowanych w Toruniu.
 18. Pierwsze zajęcia z wf rozpoczynają się zgodnie z organizacją danego roku akademickiego.

 

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA KOMISJĘ LEKARSKĄ DS. ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zwolnienia lekarskie wystawiane są przez komisję lekarską do spraw zwolnień z zajęć z wychowania fizycznego.

 W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz powołując się na Zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021., wprowadzamy zmianę w sposobie rejestracji na zajęcia WF dla studentów ubiegających się o zwolnienie z obowiązkowych zajęć.

1. Studenci nie stawiają w przed komisją lekarską.

2. Rejestrują się na zajęcia w/g harmonogramu rejestracji.

3. Realizują zajęcia wf TYLKO zdalnie.

Kontakt:

mgr Iwona Willma – specjalista
godziny urzędowania: 7:15–15:15
pokój: G1 11
tel.: +48 56 611 43 74
e-mail sprawy dydaktyczne: ucs@umk.pl

 

 

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA ZAJĘCIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK AK. 2020/21 SEMESTR LETNI
DYSCYPLINY SPORTOWE
                                               
                                                                
 
-------------------------------------
wtorek 16 lutego 2021r. od godz. 12:00
aerobic-shape
aqua fitness
badminton
koszykówka kobiet
koszykówka mężczyzn
piłka nożna halowa kobiet
piłka nożna halowa mężczyzn
pływanie kobiet i mężczyzn *
środa 17 lutego 2021r. od godz. 12:00
aerobic kobiet
aikido kobiet i mężczyzn
judo kobiet i mężczyzn
judo w parterze
nordic walking kobiet i mężczyzn
piłka siatkowa kobiet
piłka siatkowa mężczyzn
stretching + joga
wspinaczka
czwartek 18 lutego 2021r. od godz. 12:00
korfball K+M
pilates kobiet
siłownia kobiet
siłownia mężczyzn
stabilizacja i mobilność
tenis stołowy kobiet i mężczyzn**
trening funkcjonalny
zdrowy kręgosłup

* Na zajęciach z pływania obowiązuje czepek i strój jednoczęściowy dla kobiet

** Własna rakieta do gry.