Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Internetowa rejestracja na zajęcia wf


 

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. Zapisy na obowiązkowe zajęcia wychowanie fizycznego dotyczą studentów III i IV semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wszystkich kierunków.
 2. Na wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego obowiązują zapisy przez Internet przez system USOSweb: REJESTRACJE lub przez stronę ucs.umk.pl .
 3. Każdy student rejestruje się na wf wybierając dyscyplinę, godzinę, dzień tygodnia, miejsce odbywania zajęć i prowadzącego, dostosowując do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 4. Aby móc uczestniczyć w rejestracji, każdy student otrzymuje odpowiednią liczbę żetonów - odpowiadającą liczbie semestrów do zaliczenia.
 5. Na stronie internetowej UCS ukaże się pełna informacja o oferowanych zajęciach, ich profilu, stopniu zaawansowania, miejscu odbywania, prowadzącym zajęcia, terminach, wolnych miejscach (patrz zasady szczegółowe).
 6. Na początku roku akademickiego student rejestruje się na zajęcia semestru zimowego, natomiast na zajęcia semestru letniego student rejestruje się na początku semestru letniego.
 7. Studenci, którzy ubiegają się o przepisanie oceny/zaliczenia z zajęć WF muszą zarejestrować się na zajęcia przez rejestrację żetonową. Jednocześnie składają wniosek do Dziekana w celu uzyskania zgody na zaliczenie WF. Student po uzyskaniu zgody, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z zajęć WF. Niedokonanie tej czynności i nieuczestniczenie w zajęciach WF skutkować będzie niezaliczeniem zajęć WF.   (Regulamin Studiów UMK, § 29 )
 8. Niezarejestrowanie się na zajęcia z wychowania fizycznego skutkuje konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu Studiów.
 9. Zajęcia z wychowania fizycznego kończą się zaliczeniem bez oceny zgodnie z uchwałą Senatu UMK nr 95 z dnia 20 grudnia 2011 (zał. nr 1 § 16).
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 - sem. letni
 1. Rejestracja odbywa się w kolejności zgłoszeń i trwa od   13 lutego 2024 r.  (wtorek) do 3 marca 2024 (niedziela) do godz. 23:59 - zapisy na semestr letni 2023/2024.
  (Sprawdź: harmonogram rejestracji, plan zajęć, limity miejsc, komisja lekarska)
 2. Liczba przyznanych żetonów wf-owych odpowiada liczbie godzin obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego określonych w planach studiów.
  (1 żeton = 1 semestr = 30 godzin zajęć).
 3. Jeśli student z obiektywnych przyczyn musi zmienić grupę, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z niej i dokonania ponownej rejestracji do nowo wybranej grupy.
 4. Przyznany na dany semestr żeton, który został niewykorzystany traci ważność!
 5. Studenci, którzy nie zarejestrowali się lub zapisali się i nie uczestniczyli w zajęciach z wychowania fizycznego nie uzyskując zaliczenia semestru (dotyczy to również studentów ubiegających się o komisyjne zwolnienie lekarskie) tracą żeton.
  Wpłatę za powtarzanie tych zajęć należy dokonać na indywidualne konto opłat za studia w wysokości ustalonej zgodnie z zarządzeniem Rektora UMK na nowy rok akademicki. Po przedstawieniu dowodu wpłaty oraz zgody Dziekana na powtarzanie zajęć, w sekretariacie UCS (ul. Św. Józefa 17, pokój G1 09), student otrzymuje dodatkowy żeton umożliwiający rejestrację na zaległe zajęcia z wychowania fizycznego.
 6. Zajęcia odbywają się w trybie semestralnym i rozliczane są zgodnie z regulaminem studiów.
 7. Student ma możliwość odrobienia nie więcej niż 4 nieobecności wyłącznie u swojego prowadzącego i musi to nastąpić nie później jak przed upływem 2 tygodni od planowanego terminu zaliczenia (dla semestru zimowego do 22.01.2024 r. a dla semestru letniego do 31.05.2024r.) danego roku akademickiego. Na podstawie zwolnienia lekarskiego ma prawo do maksymalnie dwóch usprawiedliwionych nieobecności bez obowiązku odrabiania.
 8. System w żaden sposób nie rezerwuje miejsc w grupach semestru letniego tym studentom, którzy chodzili do tych grup w semestrze zimowym.
 9. Student, który spełnia wymagania Regulaminu Studiów (§ 27), może ubiegać się o zwolnienie z obowiązkowych zajęć WF
 10. Udział w zajęciach wymienionych w punkcie 9 zalicza jeden semestr bez względu na liczbę godzin zajęć w tygodniu.
 11. Nie zaliczony semestr należy odrobić na zasadach zgodnych z Regulaminem Studiów.
 12. Studenci, którzy za zgodą Dziekana Wydziału będą odrabiać zaległy semestr zajęć wf, rejestrują się przez Internet. Przed rejestracją, zgłaszają na adres ucs@umk.pl prośbę o przyznanie żetonu.
 13. Studenci nie objęci obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego mogą zostać przyjęci do grup po zakończeniu rejestracji w miarę wolnych miejsc, bez obowiązku rejestracji internetowej.
 14. Studenci, którzy ze względów zdrowotnych ubiegają się o zwolnienie z zajęć rejestrują się przez Internet i stają w wyznaczonych terminach przed komisją lekarską do spraw zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego. Komisja kieruje również studenta do odbycia zajęć w innej formie z równoważną liczbą punktów ETCS.
 15. Obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci wszystkich wydziałów zgodnie z planem studiów.
 16. Harmonogram rejestracji, plan zajęć, limity miejsc w grupach oraz terminy komisji lekarskich do spraw zwolnień z wf na semestr zimowy 2023/2024  ukażą się na stronie internetowej UCS dnia 23 września 2024r. Internetowa rejestracja na zajęcia wf dotyczy studentów studiujących na wydziałach zlokalizowanych w Toruniu.
 17. Internetowa rejestracja na komisje ds. zwolnień lekarskich obowiązuje studentów studiujących na wydziałach zlokalizowanych w Toruniu.
 18. Pierwsze zajęcia z wf rozpoczynają się zgodnie z organizacją danego roku akademickiego.

 

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA KOMISJĘ LEKARSKĄ DS. ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku akademickim 2023/2024.

SEMESTR LETNI

 1. Student kierunku studiów prowadzonego w Toruniu ubiegający się ze względów zdrowotnych o zwolnienie z udziału w obowiązkowych praktycznych zajęciach wychowania fizycznego dokonuje w wyznaczonym terminie rejestracji żetonowej przez system USOS na „REJESTRACJA WF- STUDENCI Z ORZECZENIEM (rejestracja do grupy w systemie USOS)- tzn. od 13 lutego 2024r.
 1. Skierowanie do lekarza orzekającego, o którym mowa w § 1 ust. 3, wydaje sekretariat Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 17 (UCS), z zastrzeżeniem ust. 5.

 2. Student zobowiązany jest do osobistego stawienia się przed lekarzem orzekającym
  w wyznaczonym terminie. Student przedstawia lekarzowi orzekającemu  zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego (zawierający kod choroby) wystawione przez lekarza prowadzącego.

 3. Orzeczenie lekarza student dostarcza niezwłocznie do sekretariatu UCS w ciągu 3 dni roboczych od daty wystawienia orzeczenia

 4. Ustępów 2-4 nie stosuje się do studenta posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Student przesyła informację  o przyznanym orzeczeniu (bez załączonego orzeczenia) drogą mailową  na adres ucs@umk.pl  najpóźniej do  30 września  2023.

 5. Studenci, którzy otrzymali w październiku orzeczenie na cały rok akademicki rejestrują się tylko w grupie REJESTRACJA WF- STUDENCI Z ORZECZENIEM (rejestracja do grupy w systemie USOS- komisja lekarska).

        7. Student zwolniony na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub na podstawie orzeczenia lekarza, o którym mowa w § 1
           ust. 3, z praktycznych zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek uczestniczyć w wykładzie zaproponowanym przez UCS lub w
           zajęciach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami (na podstawie Zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu Mikołaja 
          Kopernika w Toruniu z dnia 22 marca 2021)

W semestrze zimowym 2023/2024 proponujemy w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego następujące zajęcia dla studentów z orzeczeniem lekarskim:

1. Zajęcia ogólnorozwojowe

2. Boccia

Zajęcia prowadzi p. mgr Anna Wiak

3. Trening zdrowotny  (wykład z zaliczeniem pisemnym) - prof. dr hab. Piotr Błajet

Rejestracja na zajęcia odbywa się drogą mailową na adres ucs@umk.pl do 21.02.2024 ( w mailu wpisujemy, nr grupy i termin zajęć)

Zajęcia rozpoczynają się 20 lutego br.

 

Na podstawie Zarządzenia nr 9 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2024.

 

WAŻNE:

Studenci, którzy zachorują w trakcie semestru, proszeni są o bezpośredni kontakt z sekretariatem UCS (z p. Iwoną Willma, pokój G1 09).

 

Studenci kierunków studiów prowadzonych w Toruniu w celu ustalenia terminu posiedzenia Komisji Lekarskiej do orzekania w sprawach zwolnień z obowiązkowych zajęć WF dla studentów powinni skontaktować się z rejestracją Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu  ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1,

Osoba do kontaktu: piel. Małgorzta  Walczak oraz piel. Sylwia Wójcik,

tel. 56 652-24 29,

e-mail rejestracja_medpracy@wspl-torun.pl (tytuł: Komisja lekarska UMK)

 

W razie pytań:

mgr Iwona Willma – st. specjalista
godziny urzędowania: 8:00-14:00
pokój: G1 09
tel.: +48 56 611 43 74
e-mail sprawy dydaktyczne: ucs@umk.pl

 

 

 

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA ZAJĘCIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK AK. 2023/24 SEMESTR letni
DYSCYPLINY SPORTOWE
                                               
                                                                
 
-------------------------------------
wtorek 13 LUTEGO 2024r. od godz. 12:00
aerobic step
aqua fitness
badminton
ergometr wioślarski
koszykówka kobiet
koszykówka mężczyzn
piłka nożna halowa kobiet
piłka nożna halowa mężczyzn
pływanie K+M *
unihokej
środa  14 lutego 2024 od godz. 12:00
aerobic 
judo K+M
nordic walking K+M
piłka siatkowa kobiet
piłka siatkowa mężczyzn
stretching + joga
stretching + płaski brzuch
trening całego ciała (FBW)
wspinaczka
czwartek  15 lutego 2024r.  od godz. 12:00
fitball
koszykówka mężczyzn 3x3
pilates kobiet
siłownia kobiet
siłownia mężczyzn
stabilizacja i mobilność
tenis stołowy **
trening funkcjonalny
zdrowy kręgosłup
zumba
REJESTRACJA WF- STUDENCI Z ORZECZENIEM

* Na zajęciach z pływania obowiązuje czepek i strój jednoczęściowy dla kobiet

** Własna rakieta do gry.