COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Internetowa rejestracja na zajęcia wf


 

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. Na wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego obowiązują zapisy przez Internet.
 2. Aby zalogować się do systemu należy założyć konto pocztowe na Uczelnianym Serwerze poprzez stronę internetową:
  http://www.uci.umk.pl/studenci/konto/zakladanie/
 3. Każdy student rejestruje się na wf wybierając dyscyplinę, godzinę, dzień tygodnia, miejsce odbywania zajęć i prowadzącego, dostosowując do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 4. Aby móc uczestniczyć w rejestracji, każdy student otrzymuje odpowiednią liczbę żetonów - odpowiadającą liczbie semestrów do zaliczenia.
 5. Na stronie internetowej UCS ukaże się pełna informacja o oferowanych zajęciach, ich profilu, stopniu zaawansowania, miejscu odbywania, prowadzącym zajęcia, terminach, wolnych miejscach (patrz zasady szczegółowe).
 6. Na początku roku akademickiego student rejestruje się na zajęcia semestru zimowego, natomiast na zajęcia semestru letniego student rejestruje się na początku semestru letniego.
 7. Studenci, którzy ubiegają się o przepisanie oceny/zaliczenia z zajęć WF muszą zarejestrować się na zajęcia przez rejestrację żetonową. Jednocześnie składają wniosek do Dziekana w celu uzyskania zgody na zaliczenie WF. Student po uzyskaniu zgody, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z zajęć WF. Niedokonanie tej czynności i nieuczestniczenie w zajęciach WF skutkować będzie niezaliczeniem zajęć WF.   (Regulamin Studiów UMK, § 27 )
 8. Niezarejestrowanie się na zajęcia z wychowania fizycznego skutkuje konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu Studiów.
 9. Zajęcia z wychowania fizycznego kończą się zaliczeniem bez oceny zgodnie z uchwałą Senatu UMK nr 95 z dnia 20 grudnia 2011 (zał. nr 1 § 16).
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 - sem. zimowy
 1. Rejestracja odbywa się w kolejności zgłoszeń i trwa od  28 września  2021r. (wtorek) do 09 października  2021 (sobota) do godz. 23:59 - zapisy na semestr zimowy 2021/2022
  (Sprawdź: harmonogram rejestracji, plan zajęć, limity miejsc, terminy komisji lekarskich)
 2. Liczba przyznanych żetonów wf-owych odpowiada liczbie godzin obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego określonych w planach studiów.
  (1 żeton = 1 semestr = 30 godzin zajęć).
 3. Jeśli student z obiektywnych przyczyn musi zmienić grupę, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z niej i dokonania ponownej rejestracji do nowo wybranej grupy.
 4. Przyznany na dany semestr żeton, który został niewykorzystany traci ważność!
 5. Studenci, którzy nie zarejestrowali się lub zapisali się i nie uczestniczyli w zajęciach z wychowania fizycznego nie uzyskując zaliczenia semestru (dotyczy to również studentów ubiegających się o komisyjne zwolnienie lekarskie) tracą żeton.
  Wpłatę za powtarzanie tych zajęć należy dokonać na indywidualne konto opłat za studia w wysokości ustalonej zgodnie z zarządzeniem Rektora UMK na nowy rok akademicki. Po przedstawieniu dowodu wpłaty oraz zgody Dziekana na powtarzanie zajęć, w sekretariacie UCS (ul. Św. Józefa 17, pokój G1 11), student otrzymuje dodatkowy żeton umożliwiający rejestrację na zaległe zajęcia z wychowania fizycznego.
 6. Zajęcia odbywają się w trybie semestralnym i rozliczane są zgodnie z regulaminem studiów.
 7. Student ma możliwość odrobienia nie więcej niż 4 nieobecności wyłącznie u swojego prowadzącego i musi to nastąpić nie później jak przed upływem 2 tygodni od planowanego terminu zaliczenia (dla semestru zimowego do 14.01.2022 r. a dla semestru letniego do 31.05.2022r.) danego roku akademickiego. Na podstawie zwolnienia lekarskiego ma prawo do maksymalnie dwóch usprawiedliwionych nieobecności bez obowiązku odrabiania.
 8. System w żaden sposób nie rezerwuje miejsc w grupach semestru letniego tym studentom, którzy chodzili do tych grup w semestrze zimowym.
 9. Student, który spełnia wymagania Regulaminu Studiów (§ 31 pkt 2), może ubiegać się o zwolnienie z obowiązkowych zajęć WF
 10. Udział w zajęciach wymienionych w punkcie 9 zalicza jeden semestr bez względu na liczbę godzin zajęć w tygodniu.
 11. Nie zaliczony semestr należy odrobić na zasadach zgodnych z Regulaminem Studiów.
 12. Studenci, którzy za zgodą Dziekana Wydziału będą odrabiać zaległy semestr zajęć wf, rejestrują się przez Internet.
 13. Studenci nie objęci obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego mogą zostać przyjęci do grup po zakończeniu rejestracji w miarę wolnych miejsc, bez obowiązku rejestracji internetowej.
 14. Studenci, którzy ze względów zdrowotnych ubiegają się o zwolnienie z zajęć rejestrują się przez Internet i stają w wyznaczonych terminach przed komisją lekarską do spraw zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego. Komisja kieruje również studenta do odbycia zajęć w innej formie z równoważną liczbą punktów ETCS.
 15. Obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci wszystkich wydziałów zgodnie z planem studiów.
 16. Harmonogram rejestracji, plan zajęć, limity miejsc w grupach oraz terminy komisji lekarskich do spraw zwolnień z wf na semestr letni 2021/2022  ukażą się na stronie internetowej UCS dnia 07 lutego 2022. Internetowa rejestracja na zajęcia wf dotyczy studentów studiujących na wydziałach zlokalizowanych w Toruniu.
 17. Internetowa rejestracja na komisje ds. zwolnień lekarskich obowiązuje studentów studiujących na wydziałach zlokalizowanych w Toruniu.
 18. Pierwsze zajęcia z wf rozpoczynają się zgodnie z organizacją danego roku akademickiego.

 

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA KOMISJĘ LEKARSKĄ DS. ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku akademickim 2021/2022.

SEMESTR ZIMOWY

 1. Student kierunku studiów prowadzonego w Toruniu ubiegający się ze względów zdrowotnych o zwolnienie z udziału w obowiązkowych praktycznych zajęciach wychowania fizycznego dokonuje w wyznaczonym terminie rejestracji żetonowej przez system USOS na „REJESTRACJA WF- STUDENCI Z ORZECZENIEM (rejestracja do grupy w systemie USOS)- tzn. od 20 września 2021r.
 1. Skierowanie do lekarza orzekającego, o którym mowa w § 1 ust. 3, wydaje sekretariat Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 17 (UCS), z zastrzeżeniem ust. 5.

 2. Student zobowiązany jest do osobistego stawienia się przed lekarzem orzekającym
  w wyznaczonym terminie. Student przedstawia lekarzowi orzekającemu wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego (zawierający kod choroby) wystawiony przez lekarza prowadzącego.

 3. Orzeczenie lekarza student dostarcza niezwłocznie do sekretariatu UCS, a najpóźniej do 8 października 2021r.

 4. Ustępów 2-4 nie stosuje się do studenta posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Student dostarcza orzeczenie bezpośrednio do sekretariatu UCS najpóźniej do 8 października 2021 (osobiście lub mailowo: ucs@umk.pl)

 5. Student zwolniony na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub na podstawie orzeczenia lekarza, o którym mowa w § 1 ust. 3, z praktycznych zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek uczestniczyć w wykładzie zaproponowanym przez UCS lub w zajęciach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
  (na podstawie Zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 marca 2021)

         WAŻNE:

Studenci, którzy zachorują w trakcie semestru, proszeni są o bezpośredni kontakt z sekretariatem UCS (z p. Iwoną Willma, pokój G1 09)

 

W semestrze zimowym 2021/2022 UCS proponuje następujące zajęcia WF:


 1. 1.SIŁOWNIA św. Józefa 17, parter
  Grupa nr 1. poniedziałek godz. 11:00-12:30
  Grupa nr 2. wtorek godz. 14:00-15:30
   
  2. BOCCIA św. Józefa 17, hala główna, sektor C
   Grupa nr 1. poniedziałek godz. 9:30-11:00
   Grupa nr 2. środa godz. 11:00-12:30
  3. ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE sala fitness 1 piętro (winda) Św. Józefa 17
  1. środa godz. 8:00-9:30
   
  4. ZAJĘCIA TREKKINGOWE/TURYSTYKA MIEJSKA - św. Józefa 17 - > teren
  1. wtorek godz. 12:30-14:00

  5. Sport i zdrowie - wykład (zajęcia e-learningowe)


  ZAJĘCIA NR 1,2,3,4  ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 11 PAŹDZIERNIKA 2021R.

 

Studenci kierunków studiów prowadzonych w Toruniu w celu ustalenia terminu posiedzenia Komisji Lekarskiej do orzekania w sprawach zwolnień z obowiązkowych zajęć WF dla studentów powinni skontaktować się z rejestracją Poradni Medycyny Pracy Szosa Bydgoska 46 Toruń, tel. 56 654-25-39, 56 651-84-58 w godz.Pn - Pt 7.00 - 14.35

Lekarz odpowiedzialny: dr Ewa Giełdon

 

W razie pytań:

mgr Iwona Willma – st. specjalista
godziny urzędowania: 8:00-14:00
pokój: G1 09
tel.: +48 56 611 43 74
e-mail sprawy dydaktyczne: ucs@umk.pl

 

 

 

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA ZAJĘCIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK AK. 2021/22 SEMESTR ZIMOWY
DYSCYPLINY SPORTOWE
                                               
                                                                
 
-------------------------------------
wtorek 28 września 2021r. od godz. 12:00
aerobic-shape
aerobic step
aqua fitness
badminton
koszykówka kobiet
koszykówka mężczyzn
piłka nożna halowa kobiet
piłka nożna halowa mężczyzn
pływanie K+M *
środa 29 września 2021r. od godz. 12:00
aerobic kobiet
aikido K+M
judo K+M
judo w parterze
nordic walking K+M
piłka siatkowa kobiet
piłka siatkowa mężczyzn
stretching + joga
streching +płaski brzuch
wspinaczka
czwartek 30 września 2021r. od godz. 12:00
fitball
korfball K+M
pilates kobiet
siłownia kobiet
siłownia mężczyzn
stabilizacja i mobilność
tenis stołowy K+M**
trening funkcjonalny
zdrowy kręgosłup
zumba
REJESTRACJA WF- STUDENCI Z ORZECZENIEM

* Na zajęciach z pływania obowiązuje czepek i strój jednoczęściowy dla kobiet

** Własna rakieta do gry.