Internetowa rejestracja na zajęcia wf
Strona główna > Studenci > Internetowa rejestracja na zajęcia wf

Internetowa rejestracja na zajęcia wf

Strona główna > Studenci > Internetowa rejestracja na zajęcia wf

 Internetowa rejestracja na zajęcia wf

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. Na wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego obowiązują zapisy przez Internet.
 2. Aby zalogować się do systemu należy założyć konto pocztowe na Uczelnianym Serwerze poprzez stronę internetową:
  http://www.uci.umk.pl/studenci/konto/zakladanie/
 3. Każdy student rejestruje się na wf wybierając dyscyplinę, godzinę, dzień tygodnia, miejsce odbywania zajęć i prowadzącego, dostosowując do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 4. Aby móc uczestniczyć w rejestracji, każdy student otrzymuje odpowiednią liczbę żetonów - odpowiadającą liczbie semestrów do zaliczenia.
 5. Na stronie internetowej UCS ukaże się pełna informacja o oferowanych zajęciach, ich profilu, stopniu zaawansowania, miejscu odbywania, prowadzącym zajęcia, terminach, wolnych miejscach (patrz zasady szczegółowe).
 6. Na początku roku akademickiego student rejestruje się na zajęcia semestru zimowego, natomiast na zajęcia semestru letniego student rejestruje się na początku semestru letniego.
 7. Studenci, którzy ubiegają się o przepisanie oceny/zaliczenia z zajęć WF muszą zarejestrować się na zajęcia przez rejestrację żetonową. Jednocześnie składają wniosek do Dziekana w celu uzyskania zgody na zaliczenie WF. Student po uzyskaniu zgody, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z zajęć WF. Niedokonanie tej czynności i nieuczestniczenie w zajęciach WF skutkować będzie niezaliczeniem zajęć WF.   (Regulamin Studiów UMK, § 30a )
 8. Nie zarejestrowanie się na zajęcia z wychowania fizycznego skutkuje konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu Studiów.
 9. Zajęcia z wychowania fizycznego kończą się zaliczeniem bez oceny zgodnie z uchwałą Senatu UMK nr 95 z dnia 20 grudnia 2011 (zał. nr 1 § 16).
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 - sem. zimowy
 1. Rejestracja odbywa się w kolejności zgłoszeń i trwa od 25 września 2018r. (wtorek) do 06 października 2018 do godz. 23:59 - zapisy na semestr zimowy 2018/2019
  (Sprawdź: harmonogram rejestracji, plan zajęć, limity miejsc, terminy komisji lekarskich)
 2. Liczba przyznanych żetonów wf-owych odpowiada liczbie godzin obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego określonych w planach studiów.
  (1 żeton = 1 semestr = 30 godzin zajęć).
 3. Jeśli student z obiektywnych przyczyn musi zmienić grupę, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z niej i dokonania ponownej rejestracji do nowo wybranej grupy.
 4. Przyznany na dany semestr żeton, który został niewykorzystany traci ważność!
 5. Studenci, którzy nie zarejestrowali się lub zapisali się i nie uczestniczyli w zajęciach z wychowania fizycznego nie uzyskując zaliczenia semestru (dotyczy to również studentów ubiegających się o komisyjne zwolnienie lekarskie) tracą żeton.
  Wpłatę za powtarzanie tych zajęć należy dokonać na indywidualne konto opłat za studia w wysokości ustalonej zgodnie z zarządzeniem Rektora UMK na nowy rok akademicki. Po przedstawieniu dowodu wpłaty oraz zgody Dziekana na powtarzanie zajęć, w sekretariacie UCS (ul. Św. Józefa 17, pokój G1 11), student otrzymuje dodatkowy żeton umożliwiający rejestrację na zaległe zajęcia z wychowania fizycznego.
 6. Zajęcia odbywają się w trybie semestralnym i rozliczane są zgodnie z regulaminem studiów.
 7. Student ma możliwość odrobienia nie więcej niż 4 nieusprawiedliwione zajęcia wyłącznie u swojego prowadzącego i musi to nastąpić nie później jak przed upływem 2 tygodni od planowanego terminu zaliczenia (dla semestru zimowego do 14.01.2019 r. a dla semestru letniego do 04.06.2019r.) danego roku akademickiego.
 8. System w żaden sposób nie rezerwuje miejsc w grupach semestru letniego tym studentom, którzy chodzili do tych grup w semestrze zimowym.
 9. Student, który spełnia wymagania Regulaminu Studiów (§ 31 pkt 2), może ubiegać się o zwolnienie z obowiązkowych zajęć WF
 10. Udział w zajęciach wymienionych w punkcie 9 zalicza jeden semestr bez względu na liczbę godzin zajęć w tygodniu.
 11. Nie zaliczony semestr należy odrobić na zasadach zgodnych z Regulaminem Studiów.
 12. Studenci, którzy za zgodą Dziekana Wydziału będą odrabiać zaległy semestr zajęć wf, rejestrują się przez Internet.
 13. Studenci nie objęci obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego mogą zostać przyjęci do grup po zakończeniu rejestracji w miarę wolnych miejsc, bez obowiązku rejestracji internetowej.
 14. Studenci, którzy ze względów zdrowotnych ubiegają się o zwolnienie z zajęć rejestrują się przez Internet i stają w wyznaczonych terminach przed komisją lekarską do spraw zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego. Komisja kieruje również studenta do odbycia zajęć w innej formie z równoważną liczbą punktów ETCS.
 15. Obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci wszystkich wydziałów zgodnie z planem studiów.
 16. Harmonogram rejestracji, plan zajęć, limity miejsc w grupach oraz terminy komisji lekarskich do spraw zwolnień z wf na semestr letni 2018/2019 ukażą się na stronie internetowej UCS dnia 11 lutego 2018r. Internetowa rejestracja na zajęcia wf dotyczy studentów studiujących na wydziałach zlokalizowanych w Toruniu.
 17. Internetowa rejestracja na komisje ds. zwolnień lekarskich obowiązuje studentów studiujących na wydziałach zlokalizowanych w Toruniu.
 18. Pierwsze zajęcia z wf rozpoczynają się zgodnie z organizacją danego roku akademickiego.
HARMONOGRAM REJESTRACJI NA ZAJĘCIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK AK. 2018/19 SEMESTR ZIMOWY
DYSCYPLINY SPORTOWE
wtorek 25 września 2018 r. od godz. 12:00
aerobic step kobiet
aerobic-shape
aqua fitness
badminton
koszykówka kobiet
koszykówka mężczyzn
piłka nożna halowa kobiet
piłka nożna halowa mężczyzn
pływanie kobiet i mężczyzn
samoobrona
środa 26 września 2018r. od godz. 12:00
aerobic kobiet
aikido kobiet i mężczyzn
judo kobiet i mężczyzn
nordic walking kobiet i mężczyzn
piłka siatkowa kobiet
piłka siatkowa mężczyzn
stretching - płaski brzuch
stretching + joga
wspinaczka
czwartek 27 września 2018 r. od godz. 12:00
fitness fitball
pilates kobiet
siłownia mężczyzn
siłownia kobiet
tenis stołowy kobiet i mężczyzn*
tenis stołowy zaawansowany*
trening funkcjonalny
zdrowy kręgosłup
zumba

* Własna rakieta do gry.

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA KOMISJĘ LEKARSKĄ
DS. ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Zwolnienia lekarskie Wystawiane są semestralnie przez komisję lekarską do spraw zwolnień z zajęć z wychowania fizycznego, która odbywać się będzie w następujących terminach:
02 października 2018r. o godz. 15:15 (rejestracja aktywna od dnia 26.09.2018r. od godz. 12:00 do dnia 01.10.2018r. do godz. 12:00)
04 października 2018r. o godz. 15:15(rejestracja aktywna od dnia 26.09.2018r. od godz. 12:00 do dnia 03.10.2018r. do godz. 12:00)
09 października 2018r. o godz. 15:15 (rejestracja aktywna od dnia 26.09.2018r. od godz. 12:00 do dnia 08.10.2018r.  do godz. 12:00)
11 października 2018r. o godz. 15:15 (rejestracja aktywna od dnia 26.09.2018r. od godz. 12:00 do dnia 09.10.2018r.  do godz. 12:00)
Komisja przyjmować będzie w UCS ul. Św. Józefa 17, pokój G1 11 (Bielany), po uprzednim zarejestrowaniu się poprzez Internet.

Na komisję lekarską należy przedłożyć wniosek lekarza prowadzącego o zwolnienie z zajęć WF z diagnozą choroby oraz historię choroby (do wglądu).

Dla studentów, którzy zachorują w trakcie semestru zimowego 2018/2019 dodatkowa komisja lekarska odbędzie się 22 stycznia 2019r. (wtorek).   Należy pamiętać, że konieczne jest wyrejestrowanie z zajęć WF przed zarejestrowaniem na komisję lekarską (pokój G1 11 lub mailowo: ucs@umk.pl)

Dla studentów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku udziału w zajęciach WF na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej przygotowano ofertę dwóch obligatoryjnych wykładów:

Zajęcia rozpoczną się po komisjach lekarskich tzn po 11 października 2018r. r. - kontakt: ucs@umk.pl.

 

Rejestracja na zajęcia odbędzie się po komisjach lekarskich.

Na komisję lekarską zarejestruj się tutaj.