Internetowa rejestracja na zajęcia wf
Strona główna > Studenci > Internetowa rejestracja na zajęcia wf

Internetowa rejestracja na zajęcia wf

Strona główna > Studenci > Internetowa rejestracja na zajęcia wf

 Internetowa rejestracja na zajęcia wf

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. Na wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego obowiązują zapisy przez Internet.
 2. Aby zalogować się do systemu należy założyć konto pocztowe na Uczelnianym Serwerze poprzez stronę internetową:
  http://www.uci.umk.pl/studenci/konto/zakladanie/
 3. Każdy student rejestruje się na wf wybierając dyscyplinę, godzinę, dzień tygodnia, miejsce odbywania zajęć i prowadzącego, dostosowując do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 4. Aby móc uczestniczyć w rejestracji, każdy student otrzymuje odpowiednią liczbę żetonów - odpowiadającą liczbie semestrów do zaliczenia.
 5. Na stronie internetowej UCS ukaże się pełna informacja o oferowanych zajęciach, ich profilu, stopniu zaawansowania, miejscu odbywania, prowadzącym zajęcia, terminach, wolnych miejscach (patrz zasady szczegółowe).
 6. Na początku roku akademickiego student rejestruje się na zajęcia semestru zimowego, natomiast na zajęcia semestru letniego student rejestruje się na początku semestru letniego.
 7. Studenci, którzy ubiegają się o przepisanie oceny/zaliczenia z zajęć WF muszą zarejestrować się na zajęcia przez rejestrację żetonową. Jednocześnie składają wniosek do Dziekana w celu uzyskania zgody na zaliczenie WF. Student po uzyskaniu zgody, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z zajęć WF. Niedokonanie tej czynności i nieuczestniczenie w zajęciach WF skutkować będzie niezaliczeniem zajęć WF.   (Regulamin Studiów UMK, § 27 )
 8. Nie zarejestrowanie się na zajęcia z wychowania fizycznego skutkuje konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu Studiów.
 9. Zajęcia z wychowania fizycznego kończą się zaliczeniem bez oceny zgodnie z uchwałą Senatu UMK nr 95 z dnia 20 grudnia 2011 (zał. nr 1 § 16).
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 - sem. letni
 1. Rejestracja odbywa się w kolejności zgłoszeń i trwa od 25 lutego  2020r. (wtorek) do 06 marca  2020 do godz. 23:59 - zapisy na semestr letni 2019/2020
  (Sprawdź: harmonogram rejestracji, plan zajęć, limity miejsc, terminy komisji lekarskich)
 2. Liczba przyznanych żetonów wf-owych odpowiada liczbie godzin obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego określonych w planach studiów.
  (1 żeton = 1 semestr = 30 godzin zajęć).
 3. Jeśli student z obiektywnych przyczyn musi zmienić grupę, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z niej i dokonania ponownej rejestracji do nowo wybranej grupy.
 4. Przyznany na dany semestr żeton, który został niewykorzystany traci ważność!
 5. Studenci, którzy nie zarejestrowali się lub zapisali się i nie uczestniczyli w zajęciach z wychowania fizycznego nie uzyskując zaliczenia semestru (dotyczy to również studentów ubiegających się o komisyjne zwolnienie lekarskie) tracą żeton.
  Wpłatę za powtarzanie tych zajęć należy dokonać na indywidualne konto opłat za studia w wysokości ustalonej zgodnie z zarządzeniem Rektora UMK na nowy rok akademicki. Po przedstawieniu dowodu wpłaty oraz zgody Dziekana na powtarzanie zajęć, w sekretariacie UCS (ul. Św. Józefa 17, pokój G1 11), student otrzymuje dodatkowy żeton umożliwiający rejestrację na zaległe zajęcia z wychowania fizycznego.
 6. Zajęcia odbywają się w trybie semestralnym i rozliczane są zgodnie z regulaminem studiów.
 7. Student ma możliwość odrobienia nie więcej niż 4 nieobecności wyłącznie u swojego prowadzącego i musi to nastąpić nie później jak przed upływem 2 tygodni od planowanego terminu zaliczenia (dla semestru zimowego do 17.01.2020 r. a dla semestru letniego do 07.06.2020r.) danego roku akademickiego.
 8. System w żaden sposób nie rezerwuje miejsc w grupach semestru letniego tym studentom, którzy chodzili do tych grup w semestrze zimowym.
 9. Student, który spełnia wymagania Regulaminu Studiów (§ 31 pkt 2), może ubiegać się o zwolnienie z obowiązkowych zajęć WF
 10. Udział w zajęciach wymienionych w punkcie 9 zalicza jeden semestr bez względu na liczbę godzin zajęć w tygodniu.
 11. Nie zaliczony semestr należy odrobić na zasadach zgodnych z Regulaminem Studiów.
 12. Studenci, którzy za zgodą Dziekana Wydziału będą odrabiać zaległy semestr zajęć wf, rejestrują się przez Internet.
 13. Studenci nie objęci obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego mogą zostać przyjęci do grup po zakończeniu rejestracji w miarę wolnych miejsc, bez obowiązku rejestracji internetowej.
 14. Studenci, którzy ze względów zdrowotnych ubiegają się o zwolnienie z zajęć rejestrują się przez Internet i stają w wyznaczonych terminach przed komisją lekarską do spraw zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego. Komisja kieruje również studenta do odbycia zajęć w innej formie z równoważną liczbą punktów ETCS.
 15. Obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci wszystkich wydziałów zgodnie z planem studiów.
 16. Harmonogram rejestracji, plan zajęć, limity miejsc w grupach oraz terminy komisji lekarskich do spraw zwolnień z wf na semestr zimowy 2020/2021 ukażą się na stronie internetowej UCS dnia 17.09.2020. Internetowa rejestracja na zajęcia wf dotyczy studentów studiujących na wydziałach zlokalizowanych w Toruniu.
 17. Internetowa rejestracja na komisje ds. zwolnień lekarskich obowiązuje studentów studiujących na wydziałach zlokalizowanych w Toruniu.
 18. Pierwsze zajęcia z wf rozpoczynają się zgodnie z organizacją danego roku akademickiego.

 

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA KOMISJĘ LEKARSKĄ DS. ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zwolnienia lekarskie Wystawiane są przez komisję lekarską do spraw zwolnień z zajęć z wychowania fizycznego.

 

Rejestracja na komisję odbywa się w następujący sposób:

1. rejestracja żetonowa przez system USOS
    (rejestracja aktywna od  17 lutego 2020r. od godz. 12:00 do 28 lutego 2020r. do godz. 12:00)

2. odbiór skierowania na komisję lekarską w pokoju G1 11 w Uniwersyteckim Centrum Sportowym od 17 lutego do 28 lutego 2020r.  w godzinach 8.00-14.00 (ul. św. Józefa 17)

3. Stawienie się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy:

Przychodnia Medycyny Pracy
87-100 Toruń, ul. Bydgoska 76,
tel. (56) 62-280-19
Gabinet nr 12
Lekarz przyjmujący: Pani Ewa Giełdon


4. Po komisji lekarskiej, dostarczenie zaświadczenia do Uniwersyteckiego Centrum Sportowego (pokój G1, 11)

WAŻNE:  Na komisję lekarską należy przedłożyć wniosek lekarza prowadzącego o zwolnienie z zajęć WF z diagnozą choroby (KOD choroby) oraz historię choroby (do wglądu).

WAŻNE: Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym dostarczają orzeczenie bezpośrednio  do sekretariatu UCS (pokój G1 11) do 28 lutego 2020 br.

Studenci, którzy zachorują w trakcie semestru, proszeni są o bezpośredni kontakt z sekretariatem UCS (z p. Iwoną Willma, pokój G1 11) najpóźniej  do dnia 1 czerwca 2020r.

Dla studentów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku udziału w zajęciach WF na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej przygotowano ofertę dwóch obligatoryjnych wykładów:

Zajęcia boccia rozpoczną się po komisjach lekarskich tzn od 09 marca 2020. r.

 

Rejestracja na zajęcia odbędzie się po komisjach lekarskich.

Na komisję lekarską zarejestruj się TUTAJ

 

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA ZAJĘCIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK AK. 2019/20 SEMESTR LETNI
DYSCYPLINY SPORTOWE
wtorek 25 lutego 2020 r. od godz. 12:00
aerobic step kobiet
aerobic-shape
aqua fitness
badminton
koszykówka kobiet
koszykówka mężczyzn
piłka nożna halowa kobiet
piłka nożna halowa mężczyzn
pływanie kobiet i mężczyzn *
samoobrona
środa 26 lutego 2020r. od godz. 12:00
aerobic kobiet
aikido kobiet i mężczyzn
judo kobiet i mężczyzn
judo w parterze
nordic walking kobiet i mężczyzn
piłka siatkowa kobiet
piłka siatkowa mężczyzn
stretching - płaski brzuch
stretching + joga
wspinaczka
czwartek 27 lutego  2020r. od godz. 12:00
fitness fitball
korfball K+M
pilates kobiet
siłownia kobiet
siłownia mężczyzn
tenis stołowy kobiet i mężczyzn**
trening funkcjonalny
zdrowy kręgosłup

* Na zajęciach z pływania obowiązuje czepek i strój jednoczęściowy dla kobiet

** Własna rakieta do gry.