Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje dla kandydatów na studia drugiego stopnia

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

UWAGA!!! 

Kandydaci przyjęci na studia stacjonarne drugiego stopnia w rekrutacji letniej 2023/2024 muszą złożyć rezygnację, aby zostać przyjętym w rekrutacji śródrocznej.

UWAGA!!! 

W w dniu 19 lutego 2024 r. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna nie pracuje.

 

InformacjeStudia w Toruniu

Wymagane dokumenty

  1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania; przed wydrukowaniem podania kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  2. poświadczoną przez UMK kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych - oryginał dokumentu do wglądu,
  3. poświadczoną przez UMK kserokopię suplementu do dyplomu - oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów - osoby, które legitymują się dyplomem lub zaświadczeniem wydanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

    Uwaga! Suplement należy złożyć tylko w przypadku, gdy jest wymagany w szczegółowych akty prawne zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 43 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 (ze zm.),

 

Dyplom wydany za granicą

W przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych został wydany za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i który został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem uprawniającym do ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

Do dyplomu uzyskanego za granicą kandydat zobowiązany jest dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez uczelnię lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom ukończenia studiów. Dyplom uczelni wyższej musi być zalegalizowany, przetłumaczony i uznany w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim dyplomom. W przypadku gdy dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą podlega uznaniu w Polsce, w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż do dnia 30 marca br. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony z listy studentów.

Termin składania dokumentów

od 06.02.2024 r. (wtorek) - 13.02.2024 r. (wtorek)  godz. 14.59

Miejsce składania dokumentów

REKTORAT (parter, pokój 21), ul. Gagarina 11

Adres przesłania dokumentów

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

 

UWAGA!!!

Kandydat, który został przyjęty na studia (po złożeniu w terminie dokumentów), jest zobowiązany do wpłacenia 22 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną. Dla osób zwolnionych z opłaty rekrutacyjnej zostanie automatycznie wygenerowany numer konta, na które będzie trzeba wnieść tę opłatę.