Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje dla kandydatów na studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów na studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów na studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów na studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów na studia drugiego stopnia
Strona główna > Kandydaci > Rekrutacja śródroczna > Informacje dla kandydatów na studia drugiego stopnia

Informacje dla kandydatów na studia drugiego stopnia

Strona główna > Kandydaci > Rekrutacja śródroczna > Informacje dla kandydatów na studia drugiego stopnia

 Informacje dla kandydatów na studia drugiego stopnia

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

UWAGA!!!  W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Komisja przyjmuje dokumenty przesłane tylko drogą korespondencyjną (poczta, kurier).

 

UWAGA!!!  Osoby, które legitymują się dyplomem lub zaświadczeniem wydanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przesyłają wraz z podaniem zwykłą kserokopię dyplomu lub zaświadczenia - bez poświadczenia; a wszystkie pozostałe osoby muszą przesłać oryginał (odpis, duplikat) dyplomu ukończenia studiów, który odbiorą w dziekanacie, po rozpoczęciu studiów.

 

 

Studia w Toruniu

Wymagane dokumenty

 1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
 2. dyplom:
  • kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych lub zaświadczenia- osoby, które legitymują się dyplomem lub zaświadczeniem wydanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • oryginał (odpis, duplikat) dyplomu ukończenia studiów (do odbioru w dziekanacie po rozpoczęciu studiów) lub zaświadczenia- absolwenci pozostałych uczelni,
 3. suplement:
  • kserokopię suplementu do dyplomu lub zaświadczenia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów- osoby, które legitymują się dyplomem lub zaświadczeniem wydanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • oryginał (odpis, duplikat) suplementu do dyplomu (do odbioru w dziekanacie po rozpoczęciu studiów) lub zaświadczenia o ocenach- absolwenci pozostałych uczelni,

  Uwaga!!! Tylko w przypadku gdy jest wymagany w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 100 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 (ze zm.)

 4. jedną aktualną, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografię - w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK przed wydrukowaniem podania.

 

UWAGA

W przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych został wydany za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i który został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem uprawniającym do ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

 

Dodatkowe informacje

Do dyplomu uzyskanego za granicą kandydat zobowiązany jest dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez uczelnię lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom ukończenia studiów. Dyplom uczelni wyższej musi być zalegalizowany, przetłumaczony i uznany w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim dyplomom. W przypadku gdy dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą podlega uznaniu w Polsce, w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż do dnia 30 września br. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony z listy studentów.

Termin składania dokumentów

15.02.2021 r. (poniedziałek) - 02.03.2021 r. (wtorek)  II TURA  REKRUTACJI

Adres przesłania dokumentów

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

UWAGA!!!  W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Komisja przyjmuje dokumenty przesłane tylko drogą korespondencyjną (poczta, kurier).


UWAGA!!!

Kandydat, który został zakwalifikowany na studia, jest zobowiązany do wpłacenia 22 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną.