Zarejestruj się Zaloguj się
Przeniesienia z innych uczelni Przeniesienia z innych uczelni Przeniesienia z innych uczelni Przeniesienia z innych uczelni Przeniesienia z innych uczelni
Strona główna > Kandydaci > Przeniesienia z innych uczelni

Przeniesienia z innych uczelni

Strona główna > Kandydaci > Przeniesienia z innych uczelni

 Przeniesienia z innych uczelni

 1. Student innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w drodze przeniesienia w terminie od 5 lipca 2021 r. od godz. 00:00 do 15 września 2021 r. do godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 16 września 2021 r. o godz. 14:00.
 2. Student zakłada osobiste konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz rejestruje się na wybrany kierunek studiów.
 3. Szczegółowych informacji w sprawie przeniesień udzielają poszczególne dziekanaty UMK:

      a) w TORUNIU

Wydział

Imię i Nazwisko

Telefon

służbowy

Adres e-mail

Chemii

Dorota Dombrowska

(56) 611-20-63

ddombrowska@umk.pl

Filozofii i Nauk Społecznych

Anna Uzarska

Martyna Wnuk-Mendelewska

(56) 611-36-28

(56) 611-31-15

auzarska@umk.pl

mmartyna3@umk.pl

Fizyki, Astronomii

i Informatyki Stosowanej

Dorota Pipczyńska

Joanna Wiśniewska

(56) 611-32-49 

(56) 611-32-49

dpipczynska@fizyka.umk.pl 

joanna.lm@fizyka.umk.pl

Humanistyczny

Hanna Samulska

(56) 611-35-14

hsamulska@umk.pl

Matematyki i Informatyki

Dorota Krajewska

Jagoda Meyer

Ewelina Boguska

(56) 611-34-02

(56) 611-34-03

(56) 611-29-88

dkrajewska@mat.umk.pl 

jagmey@mat.umk.pl

eboguska@mat.umk.pl

Nauk Biologicznych

i Weterynaryjnych

Lidia Wiśniewska

Ewa Specjał

(56) 611-44-42

(56) 611-25-04

lidwis@umk.pl 

ewaspec@umk.pl

Nauk Ekonomicznych

i Zarządzania

Hanna Olkiewicz

(56) 611-48-94

hannaol@econ.umk.pl

Nauk Historycznych

Małgorzata Lewandowska

(56) 611-37-13

gosialm@umk.pl

Nauk o Polityce

i Bezpieczeństwie

Anna Grabowska

Katarzyna Kwaśniewska

(56) 611-21-26

(56) 611-21-29

granna@umk.pl

kaskwas@umk.pl

Nauk o Ziemi

i Gospodarki Przestrzennej

Anita Krawiec

Dorota Neumann

(56) 611-25-87

(56) 611-25-87

ajk@umk.pl

dorota.neumann@umk.pl

Prawa i Administracji

Joanna Hajduk

(56) 611-40-25

hajduk@umk.pl

Sztuk Pięknych

Ewa Podgórska

Monika Kowalewska

(56) 611-38-01

(56) 611-38-00 

ewapodgorska@umk.pl 

mkowalewska@umk.pl

Teologiczny

Ewa Reczkowska

(56) 611-49-90

ewarecz@umk.pl 

 

      b) w BYDGOSZCZY

          KONTAKT

 

    IV. Z Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

§ 48

 1. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet w drodze przeniesienia, jeżeli wypełnił wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść.
 2. W przypadku przyjęcia studenta na Uniwersytet w drodze przeniesienia, dziekan określa w decyzji:
  1) semestr lub rok studiów, na który wpisuje studenta;
  2) osiągnięte przez studenta efekty uczenia się i punkty ECTS, które mogą być zaliczone na poczet programu studiów obowiązującego na Uniwersytecie;
  3) przedmioty do uzupełnienia wynikające z różnic programowych oraz termin ich uzupełnienia.
 3. Decyzję o przyjęciu w drodze przeniesienia cudzoziemca podejmuje rektor na wniosek studenta zaopiniowany przez dziekana wydziału prowadzącego studia. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio.
 4. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady dziekańskiej, może ustalić zasady przyjmowania studentów z innych uczelni na określone kierunki studiów. Ustalone zasady ogłasza się na stronie internetowej wydziału.
 5. Rektor może ustalić zasady przyjmowania cudzoziemców w drodze przeniesienia, uwzględniając zasady, o których mowa w ust. 4. Ustalone zasady ogłasza się na stronie internetowej Uniwersytetu.

§ 50

 1. Nie można przenieść studenta z innej uczelni, jak również zmienić studentowi Uniwersytetu kierunku studiów, jeżeli:
  1) nie zaliczył pierwszego roku, z zastrzeżeniem ust. 2;
  2) jest zawieszony w prawach studenta;
  3) toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
 2. Jeżeli okresem zaliczeniowym na obu kierunkach studiów jest semestr, to w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przenieść studenta z innej uczelni, jak również zmienić studentowi kierunek studiów, po zaliczeniu pierwszego semestru.

§ 52

W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności ze względów organizacyjnych, odpowiednio rektor albo dziekan może odmówić przyjęcia lub zmiany, o których mowa w § 48, § 49 i § 51.