Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Przeniesienia z innych uczelni

 1. Student innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w drodze przeniesienia w terminie od 4 lipca 2023 r. od godz. 00:00 do 14 września 2023 r. do godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15 września 2023 r. o godz. 14:00.
 2. Student zakłada osobiste konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz rejestruje się na wybrany kierunek studiów.
 3. Szczegółowych informacji w sprawie przeniesień udzielają poszczególne dziekanaty UMK:

      a) w TORUNIU

WydziałImię i NazwiskoTelefon
służbowy
Adres e-mail

Chemii

Dorota Dombrowska

56 611-20-63

ddombrowska@umk.pl

Filozofii i Nauk Społe­cznych

Dorota Jagielska

56 611-31-22

dori@umk.pl

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Dorota Pipczyńska

Joanna Wiśniewska

56 611-32-49 

56 611-32-49

dpipczynska@fizyka.umk.pl 

joanna.lm@fizyka.umk.pl

Humanis­tyczny

Hanna Samulska

56 611-35-14

hsamulska@umk.pl

Matematyki i Informatyki

Dorota Krajewska

Jagoda Meyer

56 611-34-02

56 611-34-03

dkrajewska@mat.umk.pl 

jagmey@mat.umk.pl

Nauk Biologicz­nych i Wetery­naryjnych

Lidia Wiśniewska

Ewa Specjał

56 611-44-42

56 611-25-04

lidwis@umk.pl 

ewaspec@umk.pl

Nauk Ekono­micznych i Zarządzania

Hanna Olkiewicz

56 611-48-94

hannaol@econ.umk.pl

Nauk Histo­rycznych

Małgorzata Lewandowska

56 611-37-13

gosialm@umk.pl

Nauk o Polityce i Bezpie­czeństwie

Anna Grabowska

56 611-21-26

granna@umk.pl

Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze­strzennej

Anita Krawiec

Dorota Neumann

56 611-25-87

56 611-44-70

ajk@umk.pl

dorota.neumann@umk.pl

Prawa i Admini­stracji

Joanna Hajduk

56 611-40-25

hajduk@umk.pl

Sztuk Pięknych

Ewa Podgórska

Monika Kowalewska

56 611-38-01

56 611-38-00 

ewapodgorska@umk.pl 

mkowalewska@umk.pl

Teologiczny

Ewa Reczkowska

56 611-49-90

ewarecz@umk.pl 

 

      b) w BYDGOSZCZY

    IV. Z Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

§ 48

 1. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet w drodze przeniesienia, jeżeli wypełnił wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść.
 2. W przypadku przyjęcia studenta na Uniwersytet w drodze przeniesienia, dziekan określa w decyzji:
  1) semestr lub rok studiów, na który wpisuje studenta;
  2) osiągnięte przez studenta efekty uczenia się i punkty ECTS, które mogą być zaliczone na poczet programu studiów obowiązującego na Uniwersytecie;
  3) przedmioty do uzupełnienia wynikające z różnic programowych oraz termin ich uzupełnienia.
 3. Decyzję o przyjęciu w drodze przeniesienia cudzoziemca podejmuje rektor na wniosek studenta zaopiniowany przez dziekana wydziału prowadzącego studia. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio.
 4. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady dziekańskiej, może ustalić zasady przyjmowania studentów z innych uczelni na określone kierunki studiów. Ustalone zasady ogłasza się na stronie internetowej wydziału.
 5. Rektor może ustalić zasady przyjmowania cudzoziemców w drodze przeniesienia, uwzględniając zasady, o których mowa w ust. 4. Ustalone zasady ogłasza się na stronie internetowej Uniwersytetu.

§ 50

 1. Nie można przenieść studenta z innej uczelni, jak również zmienić studentowi Uniwersytetu kierunku studiów, jeżeli:
  1) nie zaliczył pierwszego roku, z zastrzeżeniem ust. 2;
  2) jest zawieszony w prawach studenta;
  3) toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
 2. Jeżeli okresem zaliczeniowym na obu kierunkach studiów jest semestr, to w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przenieść studenta z innej uczelni, jak również zmienić studentowi kierunek studiów, po zaliczeniu pierwszego semestru.

§ 52

W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności ze względów organizacyjnych, odpowiednio rektor albo dziekan może odmówić przyjęcia lub zmiany, o których mowa w § 48, § 49 i § 51.