Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

celem studiów jest uzyskanie kompetencji zawodowych w zakresie neurologopedii. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii poszerza wiedzę oraz doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii osób z zaburzeniami mowy oraz czynności prymarnych o podłożu neurologicznym. Neurologopeda jest to osoba zatrudniana m.in. w placówkach służby zdrowia (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), w szkołach, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, stowarzyszeniach i fundacjach, a także prowadząca prywatną praktykę zawodową.

Absolwent :

- otrzymuje specjalistyczne przygotowanie do pracy neurologopedycznej z dziećmi,  młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami w zakresie mowy i czynności prymarnych na skutek urazów, chorób neurologicznych, onkologicznych, neurodegeneracyjnych, a uprawnionych do korzystania ze specjalistycznej pomocy;

 - zostanie przygotowany do przeprowadzania diagnozy neurologopedycznej zaburzeń mowy i czynności prymarnych oraz prowadzenia terapii;

- może ubiegać się o stanowisko nauczyciela specjalisty w zakresie neurologopedii, nauczyciela terapeuty osób z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy, koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w przedszkolach i szkołach.

Rodzaj kształcenia:

  • studia społeczne

Czas trwania:

2 semestry

Program studiów podyplomowych:

Program

Kierownik studiów:

dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK

Koszt studiów:

I – 2100 zł II – 2100 zł

Dodatkowe informacje:

Studia są przeznaczone dla osób posiadających tytuł magistra i kwalifikacje logopedyczne zdobyte podczas: studiów licencjackich i/lub magisterskich w zakresie logopedii; studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną; podyplomowych czterosemestralnych studiów logopedycznych.

Strona www wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych : http://www.pedagogika.umk.pl

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów:

semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych:

Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy ukończyli podyplomowe studia logopedyczne lub studia I-II stopnia ze specjalnością logopedyczną i zamierzają podjąć pracę w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji.

Warunki kwalifikacji:

decyduje kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów:

do 30 września 2022 r. w dziekanacie Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych w Toruniu,
ul. Lwowska 1.

Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów

Pliki dla kandydata:

III. Kontakt

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1, tel. (0-56) 611 31 26.
e-mail: studped@umk.pl; hamer@umk.p