Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne (studia 1. stopnia)

Czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w którym szczególnie istotna stała się rola odpowiednio przygotowanej teoretycznie oraz wyszkolonej w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego kadry administracji publicznej.

Bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi ogół zagadnień dotyczących występowania oraz przeciwdziałania zagrożeniom w sektorze publicznym i prywatnym. Bezpieczeństwo jest też jedną z najważniejszych potrzeb społecznych i jednocześnie ważną kwestią lokalną oraz globalną. Świat zmienia się bardzo dynamicznie, co oprócz szybkiego tempa rozwoju powoduje także częste występowanie coraz groźniejszych sytuacji kryzysowych. W efekcie tych procesów i zjawisk powstaje potrzeba opracowywania i rozwoju procedur oraz systemów bezpieczeństwa, co z kolei powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie. Umiejętność szacowania ryzyka stała się niezbędna w prawie każdym zawodzie.


Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo wewnętrzne na WNoPiB UMK?

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest obecnie jednym z najchętniej wybieranych kierunków z zakresu nauk społecznych. W jego ramach student zdobywa niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa. Uzyskuje również wiedzę specjalistyczną m.in. w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Wiedzę, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń, a także kadra organizacji pozarządowych zajmująca się sprawami bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne jest także odpowiedzią na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione już w służbach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zwłaszcza wobec pojawiających się zagrożeń nowego typu (cyberterroryzm, bioterroryzm, itd.).

BW jest kierunkiem interdyscyplinarnym – jego absolwenci zyskują solidną wiedzę teoretyczną związaną z elementami obronności, polityki, ekonomii, prawa oraz socjologii, którą z powodzeniem mogą wykorzystać praktycznie, potrafią celnie analizować i prognozować zagrożenia, a także skutecznie rozwiązywać problemy z zakresu bezpieczeństwa.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowani do podjęcia pracy w organach administracji publicznej różnego szczebla. Dotyczy to zwłaszcza zatrudnienia w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie, w szczególności w:

  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • administracji rządowej,
  • centrach zarządzania kryzysowego,
  • policji i służbach specjalnych

oraz sektorze prywatnym jako:

  • specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych,
  • analityk w firmach z sektorów cechujących się dużą dynamiką zmian,
  • specjalista z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego,
  • specjalista z zakresu ochrony osób i mienia.

Studia na BW przygotowują również kadrę do pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się sprawami z zakresu bezpieczeństwa, m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości, ochroną praw człowieka.

Gdzie pracują absolwenci UMK?