Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: geografia (studia 2. stopnia)

Czym jest geografia?

Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dyscyplina wiedzy. Łączy ona zagadnienia przyrodnicze (geografia fizyczna) ze społecznymi (geografia społeczno-ekonomiczna). Zajmuje się nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na nie. Studia geograficzne uczą pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych przestrzennych do celów badawczych i aplikacyjnych. W ostatnich latach, ze względu na dynamicznie rozwijające się narzędzia gromadzenia i analizy danych przestrzennych (systemy informacji geograficznej), widać rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.


Dlaczego warto studiować geografię na UMK?

Geografia na UMK to:

 • kierunek z bogatymi tradycjami prowadzony przez największy ośrodek geograficzny w północnej Polsce,
 • bardzo urozmaicony program studiów łączący zagadnienia przyrodnicze oraz społeczne i gospodarcze,
 • duży nacisk na praktyczne wykorzystanie nauk geograficznych obejmujące analizy zjawisk i procesów zachodzących na Ziemi, ich przyczyny powstawania oraz interakcje człowiek-środowisko,
 • wybierając specjalność nauczanie geografii można uzyskać uprawnienia do nauczania geografii w szkole,
 • urynkowione efekty kształcenia,
 • możliwość działania w ramach różnych kół naukowych,
 • możliwość odbycia praktyk w firmach i instytucjach zajmujących się tematyką geograficzną,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • do dyspozycji studentów są nowoczesne pracownie komputerowe oraz zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej.

Co po geografii?

Absolwenci geografii są chętnie zatrudniani m.in. jako:

 • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
 • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych,
 • konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego,
 • doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska,
 • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną.

Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Część studentów ma możliwość realizacji swoich pasji badawczych na Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie (Stacja Polarna UMK Kaffioyra Spitsbergen).

Najlepsi studenci kończący kierunek mają możliwość wzięcia udziału w unikatowych kursach dokształcających w ramach programu PO WER.

Nasi studenci prężnie działają w Studenckim Kole Naukowym Geografów.

Galeria zdjęć

Bbadania polarne [fot. WNoZiGP] Współpracujemy z uczelniami z Chin [fot. A. Romański] Wyjazdy na ERASMUSa [fot. WNoZiGP] Wyjazdy zagraniczne [fot. WNoZiGP] Bal Wydziału Nauk o Ziemi [fot. WNoZiGP] Zajęcia w pracowni komputerowej [fot. WNoZiGP] Opracowywanie wspólnych projektów [fot. WNoZ] Letnia szkoła sozologii - zajęcia ze skaningu laserowego [fot. WNoZ] Siła Wydziału [fot. WNoZ] Wspólne zajęcia ze studentami ERASMUSa [fot. WNoZiGP] [fot. WNoZiGP]