Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Pomoc materialna

Zgodnie z art. 281 ustawy z dnia 3 lica 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę.

W okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. do doktorantów stosuje się odpowiednio Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (tekst jednolity).

Dokumenty do pobrania:

Terminy pracy generatora i składania wniosków

W roku akademickim 2021/2022 wnioski o przyznanie ww. świadczeń należy wysyłać pocztą na adresy Składów Orzekających Komisji Stypendialnej Doktorantów działających na wydziałach.