Pomoc materialna

Pomoc materialna

 Pomoc materialna

Zgodnie z art. 281 ustawy z dnia 3 lica 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę.

W okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. do doktorantów stosuje się odpowiednio Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zarządzenie nr 138 Rektora UMK z dnia 1 października 2019 r., Biuletyn Prawny UMK z 2019, poz. 326).

Dokumenty do pobrania:

Terminy pracy generatora i składania wniosków