Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
Strona główna > Doktoranci > Stypendia, kredyty > Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Strona główna > Doktoranci > Stypendia, kredyty > Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

 Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia są przyznawane doktorantom na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1051)

Procedurę składania wniosków o przyznanie stypendium ministra doktorantom w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu określa zarządzenie Nr 130 Rektora UMK z dnia 19 lipca 2017 r.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019