Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców

Od roku akademickiego 2019/2020 doktoranci (również doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020) mogą ubiegać się o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Stypendia ministra są przyznawane doktorantom na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 865 ze zm.).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 658)

Informacje na temat stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców znajdują się na stronie Działu Nauki UMK.