Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Regulamin studiów doktoranckich

Zmiany do Regulaminu studiów doktoranckich (obowiązujące od 1 października 2014 r.)

 Zmiany do Regulaminu studiów doktoranckich (obowiązujące od 1 października 2022 r.)

 

Regulamin studiów doktoranckich

 

I. Przepisy ogólne

 

§ 1

 

 1. Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zwanego dalej Uniwersytetem, określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich.
 2. Zasady podejmowania i odbywania studiów doktoranckich przez cudzoziemców regulują odrębne przepisy.

 

§ 2

 

 1. Studia doktoranckie stwarzają warunki do:
  1. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
  2. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
  3. przygotowania przez doktoranta publikacji naukowych lub publicznych prezentacji dzieł artystycznych;
  4. realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe;
  5. przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego;
  6. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
 2. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia. Przez kwalifikacje trzeciego stopnia rozumie się uzyskanie w drodze przewodu doktorskiego stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej.
 3. Absolwent studiów doktoranckich otrzymuje zaświadczenie o przebiegu studiów oraz dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, Uniwersytet wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów.

 

§ 3

 

 1. Studia doktoranckie są prowadzone w zakresie określonej dyscypliny naukowej albo dyscypliny artystycznej.
 2. Studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia interdyscyplinarne, tj. studia, których program odnosi się do więcej niż jednej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

 

§ 4

 

 1. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.
 2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
 3. Niestacjonarne studia doktoranckie mogą być odpłatne. Na wniosek rady wydziału prowadzącego studia rektor podejmuje decyzję o płatnym charakterze studiów niestacjonarnych i ustala, w drodze zarządzenia, wysokość opłat za studia.
 4. Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 3, w tym tryb i warunki zwalniania – w całości lub w części - z tych opłat doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, określa Senat w drodze uchwały.
 5. Warunki odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uniwersytetem a doktorantem.

 

II. Organizacja roku akademickiego

 

§ 5

 

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry – zimowy i letni.
 2. Ramową organizację roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych, przerw w zajęciach ustala rektor i ogłasza nie później niż 4 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 

III. Organy podejmujące decyzje w sprawie studiów doktoranckich

 

§ 6

 

 1. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada wydziału prowadzącego studia.
 2. Do kompetencji rady wydziału należy:
  1. przedstawienie rektorowi wniosku o utworzenie studiów doktoranckich,
  2. określenie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie,
  3. opiniowanie wniosku o powołanie i odwołanie kierownika studiów doktoranckich,
  4. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Rady Doktorantów UMK, programu studiów doktoranckich, zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Senat,
  5. zatwierdzanie sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
  6. zatwierdzanie sposobu organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich,
  7. określenie zasad zmiany formy i dyscypliny studiów doktoranckich,
  8. ustalenie zasad przyjmowania doktorantów z innych uczelni.

 

§ 7

 

 1. Rektor na wniosek dziekana powołuje komisję ds. studiów doktoranckich, zwaną dalej „komisją", w składzie:
  1. kierownik studiów doktoranckich jako przewodniczący,
  2. członkowie: przedstawiciele nauczycieli akademickich i przedstawiciel doktorantów.
 2. Członków komisji, w liczbie co najmniej trzech, powołuje się spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale prowadzącym studia doktoranckie, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych lub równoważny, albo osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
 3. Członka komisji - przedstawiciela doktorantów – deleguje Uczelniana Rada Doktorantów UMK.
 4. Przedstawicieli nauczycieli akademickich powołuje się do komisji na okres czterech lat, przedstawiciela doktorantów powołuje się na okres jednego roku.
 5. Do kompetencji komisji należy:
  1. opracowywanie projektu programu i ramowego planu studiów doktoranckich,
  2. opracowanie sposobu organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich,
  3. opracowanie zasad dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
  4. opiniowanie wniosków o stypendia doktoranckie; sporządzenie listy doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego,
  5. sporządzenie listy rankingowej absolwentów do celów umorzenia kredytów i pożyczek studenckich,
  6. opiniowanie innych spraw przedłożonych przez kierownika studiów.

 

§ 8

 

 1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału i Uczelnianą Radę Doktorantów.
 2. Kierownikiem studiów doktoranckich może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych albo osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21 a ustawy, zatrudniona na wydziale prowadzącym studia doktoranckie.
 3. Kierownik studiów doktoranckich:
  1. podaje do publicznej wiadomości warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie,
  2. przedstawia rektorowi i ogłasza wyniki rekrutacji na studia doktoranckie,
  3. organizuje realizację programu studiów doktoranckich,
  4. organizuje we współpracy z Samodzielną Sekcją ds. Studentów Niepełnosprawnych właściwą realizację procesu dydaktycznego dla doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi, dostosowując warunki odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności,
  5. dokonuje oceny realizacji programu studiów oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów w sposób określony przez radę wydziału,
  6. zalicza doktorantowi kolejne lata studiów,
  7. podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich,
  8. podejmuje decyzję w sprawie przedłużania doktorantom okresu odbywania studiów,
  9. występuje do rady wydziału z projektem zmiany programu studiów doktoranckich,
  10. pełni funkcję przewodniczącego komisji ds. studiów doktoranckich,
  11. podejmuje decyzje w innych sprawach dotyczących doktorantów, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

§ 9

 

Do kompetencji dziekana należy:

 1. występowanie z wnioskiem o powoływanie komisji ds. studiów doktoranckich,
 2. podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych dotyczących zmiany formy lub dyscypliny studiów przez uczestnika studiów doktoranckich,
 3. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania doktorantów z innych uczelni,
 4. rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika studiów z wyjątkiem decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich,
 5. rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów do ocen, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt. 4.
 6. udzielanie doktorantom urlopu od zajęć w uczelni,
 7. powoływanie i odwoływanie opiekunów naukowych doktorantów na wniosek kierownika studiów doktoranckich.

 

§ 10

 

Do kompetencji rektora należy:

 1. powoływanie i odwoływanie, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału prowadzącą studia doktoranckie i Uczelnianą Radę Doktorantów UMK, kierownika studiów,
 2. powoływanie komisji ds. studiów doktoranckich,
 3. ustalanie liczby miejsc na I roku studiów doktoranckich,
 4. ustalenie wysokości opłaty za studia w przypadku płatnych studiów niestacjonarnych,
 5. ustalanie wysokości i liczby stypendiów doktoranckich,
 6. podejmowanie decyzji o przyznaniu stypendiów doktoranckich,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika studiów w sprawie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,
 8. rozpatrywanie odwołań od decyzji dziekana,
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej.

 

IV. Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich

 

§ 11

 

 1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uniwersytetu.
 2. Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia studiów lub z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich.
 3. Doktorant otrzymuje indeks i elektroniczną legitymację doktoranta. Elektroniczna legitymacja doktoranta jest dokumentem poświadczającym status doktoranta.
 4. Ważność elektronicznej legitymacji doktoranta potwierdza się co rok przez aktualizację danych w systemie elektronicznym oraz umieszczenie hologramu w kolejno oznaczonych polach.
 5. Prawo do posługiwania się elektroniczną legitymacją doktoranta mają doktoranci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach uczestnika studiów doktoranckich lub uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich.
 6. W przypadku zniszczenia lub utraty elektronicznej legitymacji doktoranta uczestnik studiów doktoranckich jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Uniwersytetu.

 

§ 12

 

 1. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do:
  1. korzystania z laboratoriów, bibliotek, infrastruktury informatycznej, aparatury naukowej i innych pomocy naukowych na zasadach określonych przez dziekana w porozumieniu z Uczelnianą Radą Doktorantów UMK,
  2. publikowania wyników swojej pracy badawczej i artystycznej oraz prezentowania ich na krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych, w uzgodnieniu z opiekunem naukowym,
  3. zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych,
  4. ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  5. przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Terminy przerw wypoczynkowych doktorant uzgadnia z opiekunem naukowym/promotorem.
  6. przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich z tytułu macierzyństwa na zasadach określonych dla urlopu macierzyńskiego,
  7. składania odwołań od decyzji w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 2. Uczestnik studiów doktoranckich będący osobą niepełnosprawną ma prawo do dostosowania organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do rodzaju niepełnosprawności.
 3. Uczestnik studiów doktoranckich może ubiegać się o:
  1. odpłatne zakwaterowanie w domu studenckim lub hotelu asystenckim,
  2. pomoc materialną, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  3. przedłużenie studiów doktoranckich w przypadkach określonych w § 19 ust. 2-5,4) zmianę formy studiów ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne lub odwrotnie, na zasadach określonych przez radę wydziału,
  4. zmianę dyscypliny studiów doktoranckich, na zasadach określonych przez radę wydziału,
  5. urlop od zajęć w Uniwersytecie,
  6. kredyt studencki i pożyczkę studencką na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zasady wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którym przysługuje umorzenie części kredytu lub pożyczki ustala rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Doktorantów UMK.

 

§ 13

 

Uczestnik studiów doktoranckich może pozostawać w stosunku pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze etatu. Wykonywanie pracy nie może kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów.

 

§ 14

 

 1. Za zgodą opiekuna naukowego/promotora, kierownika studiów doktoranckich, dziekana oraz rektora uczestnik studiów doktoranckich może realizować część studiów w innej uczelni na zasadach określonych w porozumieniach oraz programach wymiany doktorantów, których Uniwersytet jest sygnatariuszem.
 2. Kierownik studiów doktoranckich zatwierdza uzgodniony z opiekunem naukowym/promotorem indywidualny plan studiów, który będzie realizowany w innej uczelni.
 3. Zaliczenie zajęć objętych indywidualnym planem studiów i programem studiów oraz wyniki uzyskane w innej uczelni traktuje się na równi z zaliczeniem i wynikami uzyskanymi w Uniwersytecie.
 4. W sytuacji, gdy uczestnik studiów doktoranckich odbywa studia w innej uczelni, kierownik studiów doktoranckich może wyznaczyć doktorantowi inny niż określony zgodnie z § 24 okres zaliczeniowy.

 

§ 15

 

Za zgodą opiekuna naukowego (promotora) i kierownika studiów doktoranckich oraz rektora uczestnik studiów doktoranckich może odbywać staże krajowe i zagraniczne oraz prowadzić badania w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych. Okres pobytu na stażu naukowym wlicza się do okresu odbywania studiów doktoranckich. W przypadku wyjazdów długoterminowych decyzję o przesunięciu obowiązków wynikających z programu studiów i/lub zaliczeniu w poczet tych obowiązków dokonań osiągniętych podczas wyjazdu naukowego podejmuje kierownik studiów doktoranckich.

 

§ 16
   
 1. Uczestnik studiów doktoranckich innej uczelni może ubiegać się o przyjecie na Uniwersytet w drodze przeniesienia, jeżeli wypełnił wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść.
 2. Zasady przyjmowania studentów z innej uczelni ustala rada wydziału.

 

§ 17

 

Do podstawowych obowiązków uczestnika studiów doktoranckich należy:

 1. przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej,
 2. realizowanie programu studiów doktoranckich,
 3. prowadzenie badań naukowych,
 4. terminowe zaliczanie zajęć i składanie egzaminów przewidzianych programem studiów,
 5. przedstawianie wyników badań naukowych nad rozprawą doktorską w formie referatów na seminariach,
 6. odbywanie praktyk zawodowych na zasadach i w wymiarze określonym w odrębnych przepisach,
 7. przedstawianie opiekunowi naukowemu lub promotorowi sprawozdań z przebiegu prac nad rozprawą doktorską nie rzadziej niż raz w roku,
 8. składanie kierownikowi studiów doktoranckich rocznych sprawozdań z przebiegu prac nad rozprawą doktorską, poświadczonych przez opiekunów naukowych,
 9. usprawiedliwianie zaświadczeniem lekarskim nieobecności spowodowanej chorobą,
 10. niezwłoczne zawiadamianie kierownika studiów o istotnych zmianach lub nieprawidłowościach w przebiegu studiów,
 11. niezwłoczne powiadamianie dziekanatu o zmianie nazwiska i adresu,
 12. przestrzeganie postanowień Regulaminu studiów doktoranckich oraz innych przepisów prawnych obowiązujących w Uniwersytecie,
 13. dbanie o dobre imię Uniwersytetu,
 14. poszanowanie mienia Uniwersytetu.

 

§ 18

 

Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

V. Organizacja studiów

 

§ 19

 

 1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata. Czas trwania studiów określony jest w akcie o ich utworzeniu.
 2. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego – określonych w odrębnych przepisach.
 3. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:
  1. czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
  2. sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
  3. sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności - łącznie nie dłużej niż o rok.
 4. Decyzje, o których mowa w ust. 3 kierownik studiów doktoranckich podejmuje na umotywowany wniosek doktoranta, zaopiniowany pozytywnie przez opiekuna naukowego/promotora, złożony bezpośrednio po wystąpieniu przyczyn zdrowotnych bądź wystąpieniu innych okoliczności uzasadniających przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich.
 5. Kierownik studiów doktoranckich, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna naukowego/promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach:
  1. uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania – nie dłużej jednak niż o 2 lata,
  2. złożenia promotorowi ukończonej rozprawy doktorskiej – nie dłużej niż do czasu zakończenia przewodu doktorskiego.

 

VI. Opieka naukowa

 

§ 20

 

 1. Wydział prowadzący studia doktoranckie zapewnia doktorantowi, od momentu rozpoczęcia studiów, opiekę naukową sprawowaną przez opiekuna naukowego.
 2. Po wszczęciu przewodu doktorskiego opiekę naukową nad doktorantem sprawuje promotor albo promotor i promotor pomocniczy.
 3. Opiekunem naukowym/promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej.
 4. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.
 5. Do podstawowych obowiązków opiekuna naukowego należy w szczególności:
  1. ustalenie wspólnie z doktorantem indywidualnego planu studiów opartego na ramowym planie studiów doktoranckich,
  2. określenie w porozumieniu z doktorantem będącym osobą niepełnosprawną i Samodzielną Sekcją ds. Studentów Niepełnosprawnych szczególnych potrzeb doktoranta w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym sposobu dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności,
  3. odbywanie konsultacji z doktorantem,
  4. udzielanie pomocy merytorycznej i metodycznej w realizacji zaplanowanych badań i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  5. dokonywanie, nie rzadziej niż raz w roku, oceny postępów naukowych doktoranta,
  6. opiniowanie wniosków doktoranta związanych z realizacją studiów,
  7. występowanie do kierownika studiów doktoranckich z inicjatywą skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów,
  8. przedstawienie dziekanowi rozprawy doktorskiej przedłożonej przez doktoranta wraz ze swoją pisemną opinią.

 

VII. Przebieg studiów

 

§ 21

 

 1. Studia doktoranckie odbywają się według programu studiów i indywidualnego planu studiów doktoranta oraz indywidualnego planu badań naukowych doktoranta zatwierdzonego przez opiekuna naukowego/promotora.
 2. Program i ramowy plan studiów doktoranckich uchwala rada wydziału prowadzącego studia doktoranckie zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat.
 3. Program i ramowy plan studiów doktoranckich jest podawany do wiadomości doktorantów na stronie internetowej wydziału nie później niż trzy miesiące przed rozpoczęciem studiów.
 4. Indywidualny plan studiów oraz indywidualny plan badań naukowych na dany rok akademicki doktorant przedkłada opiekunowi naukowemu/promotorowi do zatwierdzenia w terminie do 31 października.

 

§ 22

 

 1. Zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności na studiach doktoranckich dla doktoranta będącego osobą niepełnosprawną dostosowuje się do rodzaju jego niepełnosprawności.
 2. Zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności na studiach doktoranckich mogą być prowadzone w języku obcym na zasadach określonych przez radę wydziału.
 3. Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Sposób i tryb odbywania oraz zaliczania praktyk zawodowych określa rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 23

 

Rada wydziału prowadzącego studia doktoranckie określa zasady dokonywania oceny prowadzenia badań naukowych i przygotowania rozprawy doktorskiej przez doktorantów.

 

§ 24

 

 1. Wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów wymagają zaliczenia na ocenę wpisaną do indeksu i Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).
 2. Egzaminy i zaliczenia oceniane są w następującej skali:
  1. bardzo dobry (5),
  2. dobry plus (4,5),
  3. dobry (4),
  4. dostateczny plus (3,5),
  5. dostateczny (3),
  6. niedostateczny (2).
 3. Ocena niedostateczna oznacza nieuzyskanie zaliczenia bądź niezdanie egzaminu.
 4. Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i złożenia egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie studiów na dany rok akademicki upływa 20 września.
 5. W przypadku niezaliczenia zajęć wynikających z programu studiów doktoranckich doktorant może jeden raz, za zgodą kierownika studiów doktoranckich, powtórzyć niezaliczone zajęcia pod warunkiem, że nie przedłuży to okresu trwania studiów doktoranckich.

 

§ 25

 

 1. Uczestnik studiów doktoranckich składa kierownikowi tych studiów najpóźniej do 20 września każdego roku indeks oraz:
  1. sprawozdanie z pracy naukowej,
  2. kartę okresowych osiągnięć doktoranta,
  3. oświadczenie o wykonaniu zajęć dydaktycznych.
 2. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich sprawozdanie z pracy naukowej składa się najpóźniej 14 dni przed dniem, w którym mija termin przedłużenia.
 3. Na podstawie przedłożonych przez doktoranta dokumentów, o których mowa w ust. 1, kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję o:
  1. zaliczeniu roku studiów,
  2. zaliczeniu roku studiów z obowiązkiem uzupełnienia niezaliczonych zajęć,
  3. skreśleniu z listy doktorantów.
 4. Doktorant nie ma prawa do powtarzania roku.VIII. Skreślenie z listy doktorantów

 

§ 26

 

 1. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich następuje w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów,
  2. rezygnacji ze studiów,
  3. nieuzyskania zaliczenia roku w określonym terminie w szczególności z powodu stwierdzenia braku dostatecznych postępów w pracy naukowej lub artystycznej lub nieuzyskania stopnia doktora,
  4. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
  5. zamknięcia przewodu doktorskiego z powodu nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do egzaminów doktorskich lub nieprzedstawienia rozprawy doktorskiej,
  6. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uniwersytetu.
 2. Decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje kierownik studiów. Od decyzji tej służy odwołanie do rektora, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja rektora jest ostateczna.
 3. Na studiach doktoranckich nie dopuszcza się wznawiania studiów, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku skreślenia doktoranta z płatnych studiów niestacjonarnych z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów, wznowienie studiów może nastąpić po wniesieniu zaległych opłat.
 5. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta.

 

§ 27

 

 1. Fakt niepodjęcia studiów stwierdza kierownik studiów doktoranckich w terminie miesiąca od ich rozpoczęcia.
 2. Podstawą do stwierdzenia niepodjęcia studiów może być szczególności:
  1. niezłożenie ślubowania przez osobę przyjętą na studia doktoranckie,
  2. niepodpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie,
  3. niezłożenie w terminie indywidualnego planu studiów lub indywidualnego planu badań naukowych na dany rok akademicki.

 

§ 28

 

 1. Rezygnacja ze studiów doktoranckich wymaga oświadczenia doktoranta złożonego w formie pisemnej.
 2. Brak postępów w pracy naukowej lub artystycznej stwierdza kierownik studiów doktoranckich w szczególności na podstawie sprawozdania doktoranta i negatywnej opinii opiekuna naukowego lub promotora.
 3. Przeniesienie doktoranta na inną uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów w Uniwersytecie.

 

IX. Urlopy

 

§ 29

 

 1. Na umotywowany wniosek doktoranta, pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna naukowego i przez kierownika studiów doktoranckich, dziekan może udzielić urlopu od zajęć w uczelni.
 2. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
 3. Doktorantowi może zostać udzielony urlop:
  1. krótkoterminowy – na czas nie dłuższy niż trzy miesiące,
  2. długoterminowy – na czas nie dłuższy niż rok.
 4. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie zwalnia doktoranta z obowiązku terminowego zaliczenia semestru lub roku studiów.
 5. Urlopu długoterminowego nie wlicza się do czasu trwania studiów doktoranckich.
 6. W okresie studiów doktorant może uzyskać urlop długoterminowy najwyżej dwa razy.
 7. Łączny okres urlopów, o których mowa w niniejszym paragrafie i przedłużeń, o których mowa w § 19 ust. 5 nie może przekraczać dwóch lat.

 

X. Ukończenie studiów doktoranckich

 

§ 30

 

 1. Ukończenie studiów doktoranckich następuje po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej.
 2. Datą ukończenia studiów jest data podjęcia uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.
 3. Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich regulują odrębne przepisy.

 

XI. Stypendia doktoranckie

 

§ 31

 

 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich mogą otrzymać, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, stypendium doktoranckie.
 2. Doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej przysługuje zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na zasadach ustalonych w regulaminie określonym przez rektora.

 

XI. Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 32

 

 1. Traci moc Regulamin studiów doktoranckich wprowadzony uchwałą nr 25 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2006 r. (z późn. zm.).
 2. Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1 października 2011 r. i w roku akademickim 2011/12 studiują zgodnie z dotychczasowymi przepisami oraz według planów i programów studiów opracowanych na podstawie dotychczasowych przepisów do końca okresu studiów.
 3. Regulamin, uzgodniony z Uczelnianą Radą Doktorantów UMK, wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.