UCIStrona główna

Świat

Polska

Region
kujawsko-
pomorski


Wykaz źródełPOWSTANIE I ROZWÓJ INTERNETU
- KALENDARIUM -

II. Polska

W nawiasach wskazano głównych inicjatorów i pierwszych wykonawców, bądź kierowników zespołów, realizujących przedsięwzięcia i zadania związane z rozwojem sieci komputerowych i Internetu.


1987 - 

Uruchomienie łączności / poczty elektronicznej z Warszawy do Genewy (Instytut Fizyki UW, CERN)


1988-1992 - 

Program budowy Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej KASK w ramach programu CPBR 8.13 (D. Bem - koordynator)


1988.08 - 

Powstanie listy dyskusyjnej PLEARN-L dotyczącej przyłączenia Polski do sieci BITNET (D. Philips)


1988.08.02 - 

Ukazanie się pierwszego numeru czasopisma elektronicznego "Donosy" (K. Stojda i inni)


1990.02.15 - 

Zniesienie embarga przez COCOM i zezwolenie na przyłączenie Polski do sieci EARN/BITNET


1990.05.17 - 

Włączenie Polski do sieci EARN (F. Greisen)


1990.06.30 - 

Ustanowienie domeny internetowej.pl (J. Sorensen)


1991.03 - 

Rozpoczęcie prac krajowego Zespołu Koordynacyjnego opracowującego podstawy funkcjonowania sieci szkieletowej, protokołów sieciowych i Internetu (T. Hofmokl - przewodniczący)


1991.08.17 - 

Nawiązanie pierwszej łączności internetowej pomiędzy Warszawą a Kopenhagą (R. Pietrak, J. Gajewski i inni)


1991.09.11 - 

Zorganizowanie pierwszej międzynarodowej konferencji dotyczącej Internetu i protokołu TCP/IP w Toruniu (Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1992.0 - 

Zestawienie pierwszego łącza satelitarnego pomiędzy Polską (NASK/UW) a Sztokholmem


1992.06 - 

Uruchomienie pierwszego polskiego serwera X.500 w Toruniu (M. Górecka, T. Wolniewicz)


1992.06.16 - 

Uruchomienie przez TP S.A. sieci POLPAK


1992.11.28 - 

Uruchomienie pierwszego serwera Gopher w Toruniu (R. Maszkowski)


1993.08 - 

Uruchomienie pierwszego serwera WWW w Instytucie Fizyki, Uniwersytet Warszawski (M. Gromisz i inni)


1993.09.15 - 

Podłączenie pierwszej szkoły średniej do Internetu - IV LO w Toruniu (Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1993.12.14 - 

Powstanie JBR NASK (T. Hofmokl - dyrektor)


1994 - 

Uruchomienie poczty w standardzie X.400 (Politechnika Wrocławska), wdrożenie akademickiego systemu katalogowego X.500 (Uniwersytet M. Kopernika)


1994 - 

Uruchomienie pierwszych sieci MAN w technologii FDDI


1994.12 - 

Początek programu "Internet dla szkół" (J. Gajewski)


1995.11 - 

Powstanie "burzy" wokół cennika NASK i początek dynamicznej konkurencji na rynku internetowym


1996.06 - 

Uruchomienie usług przez TP S.A. poprzez numer dostępowy 0-202122 w sieci POLPAK (K. Trzewik)


1997.06 - 

Początki sieci POL-34


1998 - 

Tworzenie szybkich kanałów łączności pomiędzy regionalnymi środowiskami akademicko-naukowymi dla szerokopasmowych usług internetowych


1998.10 - 

Otrzymanie statusu członka stowarzyszenia organizacji TERENA przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, reprezentujące polskie środowisko akademicko-naukowe (J. Węglarz - reprezentant Polski)


1998 - 

Uruchomienie programu "Interkl@sa" (G. Staniszewska)


1999.03 - 

Podłączenie sieci POL-34 do zachodnioeuropejskiej sieci TEN-155


1999 - 

Rewolucja internetowa pod hasłem "nowej ekonomii"


2000.06 - 

Przyjęcie przez Komitet Badań Naukowych programu rozwoju infrastruktury informatycznej PIONIER


2001.09.14 - 

Obchody 10-lecia Internetu w Polsce


2001.11.28 - 

Podpisanie przez przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego w Polsce (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe/Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu) umów i rozpoczęcie w ramach programu PIONIER budowy ogólnopolskiej sieci optycznej nowej generacji


2002.05 - 

Transformacja ogólnopolskiego szkieletu sieci akademicko-naukowej POL-34 do przepustowości 622 Mb/s ("przejście" na infrastrukturę kanałów cyfrowych Teleinformatyki Kolejowej)


2002.08.16 - 

Wejście w życie Ustawy o podpisie elektronicznym


2003.11.25 - 

Podpisanie ogólnopolskiej umowy Konsorcium PIONIER przez przedstawicieli polskiego środowiska akademicko-naukowego


2003.11 - 

Podłączenie Polski do zachodnioeuropejskiej sieci GEANT o przepustowości 10 Gb/s


2003 - 

Rozwój portali WWW


2003 - 

Rozwój telefonii IP


2003 - 

Rozwój usług "outsourcingu" IT


2003 - 

Utrzymanie dominującej pozycji na polskim rynku teleinformatycznym przez TP S.A.


2004.01.01 - 

Oddanie do eksploatacji Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER


2003-2004 - 

Przystosowanie sektora IT (informatyczne systemy wspomagania gospodarki, administracji państwowej i samorządowej) i jego standaryzacja do wymogów Unii Europejskiej


2004 - 

Prace legislacyjne w zakresie Prawa telekomunikacyjnego
Początek strony| Strona główna | Świat | Polska | Region kujawsko-pomorski | Wykaz źródeł |