UCIStrona główna

Świat

Polska

Region
kujawsko-
pomorski


Wykaz źródeł

Ostatnia
aktualizacja:
10 sierpnia 2004POWSTANIE I ROZWÓJ INTERNETU
- KALENDARIUM -

Jerzy Żenkiewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uczelniane Centrum Informatyczne
Pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: Jerzy.Zenkiewicz@uni.torun.pl

Internet stał się dzisiaj podstawowym narzędziem stymulującym rozwój cywilizacyjny, społeczny i gospodarczy świata. Jego zastosowania - począwszy od poczty elektronicznej, transmisji danych, zdalnej pracy, handlu i transakcji elektronicznych do usług multimedialnych włącznie - stają się coraz bardziej powszechne.
Usługi szerokopasmowe, powszechna telefonia poprzez Internet i interaktywna telewizja zmieniają podstawowe paradygmaty komunikacji. Motorem coraz szybszych zmian jest postęp w rozwoju urządzeń IP (Internet Protocol) i sieci optycznych oraz technologii zapewniających bezpieczeństwo i jakość usług QoS (Quality of Service). Coraz doskonalsze sieciowe systemy operacyjne, przeglądarki, portale, wyszukiwarki, systemy pracy grupowej, rozproszone bazy danych, protokoły usług katalogowych i wymiany danych sprzyjają tworzeniu i wdrażaniu szerokiej gamy aplikacji. Występuje szeroko rozumiany proces budowy społeczeństwa informacyjnego. Proces przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego będzie wymagał zasadnicznych zmian w szeroko pojętej infrastrukturze (administracja państwowa i samorządowa, jednostki gospodarcze, wielorakiego szczebla szkoły, ośrodki akademicko-naukowe i badawczo-rozwojowe itp.), kulturze biznesowej, otoczeniu prawnym i organizacyjnym. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych w ostatnich kilkunastu latach, w tym Internetu, będzie miał olbrzymi wpływ na naukę i gospodarkę XXI wieku.
W dalszej części zostało zaprezentowane kalendarium Internetu. Intencją moją było zebranie i udokumentowanie niektórych wydarzeń i faktów na świecie, w kraju oraz regionie kujawsko-pomorskim i Toruniu - składających się na powstanie Internetu.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do uzupełnienia niniejszego kalendarium składam serdeczne podziękowanie. W szczególności dziękuję za okazaną życzliwość i pomoc współpracownikom z byłego Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego UMK / Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych i obecnego Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK oraz wszystkim innym osobom z Uczelni i spoza Niej, z którymi weryfikowałem dane źródłowe.
Ponieważ byłem czynnym uczestnikiem wydarzeń związanych z rozwojem Internetu w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy, Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych), regionie kujawsko-pomorskim i Polsce - szereg wydarzeń jest odbieranych przeze mnie subiektywnie. Dlatego będę wdzięczny za wszelkie sprostowania i uwagi, które umożliwią usunąć ewentualne braki i zaktualizować niniejsze kalendarium. Uwagi proszę kierować na mój adres elektroniczny.

AutorPoczątek strony| Strona główna | Świat | Polska | Region kujawsko-pomorski | Wykaz źródeł |