Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ogłoszenia

Archiwum postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim z roku 2020


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
ZP-085.2020 Dostawa części zamiennych do dwóch spektrometrów mas Agilent. dostawy przetarg nieograniczony 2020-06-04
90.DA-G.265.1.2020.AŚ Świadczenie usług porządkowych: mycie okien metodą tradycyjną, mycie okien metodą alpinistyczną, czyszczenie wykładzin dywanowych, czyszczenie i konserwacja wykładzin PCV i tarkietu oraz czyszczenie i konserwacja posadzki kamiennej w obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2020 roku. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-01-23
ZP-009.2020 Dostawa lasera światłowodowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-02-03
90.DA-G.265.1.2020.EM Świadczenie usług usuwania śniegu z dachów oraz śniegu i lodu z rynien budynków uniwersyteckich w sezonie zimowym I kwartału 2020 roku. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-01-08
ZP-012.2020 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-01-14
ZP-001.2020 Dostawa mierników i przełączników dostawy przetarg nieograniczony 2020-01-13
DAN-ZO/627/2019 Naprawa głowicy BBO 700 MHz w posiadanym przez Zamawiającego spektrometrze NMR AV 700. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-01-09
PU-01.2020 Opracowanie raportów dotyczących oceny potencjału rynkowego i wyceny praw własności intelektualnej wynalazku pn. „Sposób otrzymywania róż grafenowych jako nowego materiału elektrodowego”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-01-09
PU-02.2020 Opracowanie raportu dotyczącego oceny potencjału rynkowego wynalazku pn. „Sposób ochrony upraw przed patogenami z wykorzystaniem produktu suchej destylacji kory brzozowej”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-01-09
ZP-010.2020 Budowa Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK przy ul. Szosa Bydgoska 13 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-01-14
ZP-008.2020 Dostawa: cz. 1 – optycznego grzebienia częstotliwości do transferu stabilności między laserami pracującymi na 1542 i 698 nm i dwoma szerokopasmowymi wyjściami na zakres 630-950 nm i 1015-2000 nm; cz. 2 – optycznego grzebienia częstotliwości działającego w zakresie bliskiej podczerwieni. dostawy przetarg nieograniczony 2020-01-17
PU-03.2020 Wykonanie raportu z analizy gotowości wdrożeniowej oraz opracowanie ścieżki komercjalizacji dla systemów: wzrokowego wprowadzania tekstu oraz kontrolowanego wzrokowo odtwarzacza filmów on-line. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-01-14
PU-04.2020 Wykonanie raportu z analizy gotowości wdrożeniowej oraz opracowanie ścieżki komercjalizacji dla wynalazku pn. „Sposób otrzymywania róż grafenowych jako nowego materiału elektrodowego”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-01-14
ZP-014.2020 Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych oraz usuwania awarii w instalacjach budynkowych. usługi przetarg nieograniczony 2020-01-14
PU-05.2020 Opracowanie raportu dotyczącego wyceny praw własności intelektualnej wynalazku pn. ”Nakładka grafomotoryczna dla chwytu grafomotorycznego optymalnego czwartego”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-01-14
DAN-ZO.999.2020 Usługa serwisowa przeglądów, diagnostyki i napraw systemu MRI i stacji lekarskiej usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-01-14
ZP-005.2020 Dostawa: część 1 – przesłonki do wiązek laserowych ze sterownikami; część 2 – chłodziarki recyrkulacyjnej z wymiennikiem ciepła; część 3 – digitalizatora sygnałów z obliczeniami FFT na FPGA; część 4 – zasilacza laboratoryjnego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-01-15
ZP-013.2020 Przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów językowych w ramach projektu „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-01-16
ZP-004.2020 Dostawa: w części 1 zamówienia dwóch zwierciadeł dichroicznych VIS-NIR-903 nm; w części 2 zamówienia zestawu dwóch szerokopasmowych światłowodowych sprzęgaczy kierunkowych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-01-16
ZP-002.2020 Dostawa optycznych skanerów galwanometrycznych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-01-24
ZP-003.2020 Dostawa serwera dostawy przetarg nieograniczony 2020-01-20
ZP-006.2020 Dostawa szybkich kamer monochromatycznych dostawy przetarg nieograniczony 2020-01-20
ZP-007.2020 Dostawa mierników kształtu wiązki oraz zestawu mierników mocy wraz z osprzętem. dostawy przetarg nieograniczony 2020-01-20
ZP-203.2020 Dostawa: w części 1 – analizator widma;w części 2 – optyczny skaner rezonansowy; w części 3 – zwierciadła deformowalne dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-01
ZP-019.2020 Dostawa karty akwizycji z optycznym wyzwalaniem wraz z dedykowanym fotodetektorem dostawy przetarg nieograniczony 2020-01-28
ZP-011.2020 Dostawa źródła OPO. dostawy przetarg nieograniczony 2020-01-30
ZP-016.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-01-31
ZP-023.2020 Przeprowadzenie szkolenia z języka migowego oraz przeprowadzenie egzaminu i wystawienie imiennych certyfikatów dla dwóch grup studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-02-03
PU-08.2020 Wykonanie usługi cateringowej podczas uroczystego spotkania z okazji Święta Uniwersytetu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-02-05
ZP-015.2020 Roboty budowlane związane z budynkami: Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-02-05
PU-06.2020 Przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywających staże zawodowe w ramach projektu: „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z306/18-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-02-07
ZP-017.2020 Dostawa zasilaczy laboratoryjnych dostawy przetarg nieograniczony 2020-02-11
DT.1.2020 Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania pt. wykonanie, wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej dla studentów pn. „Gra o dyplom”. usługi dialog techniczny 2020-02-07
PU-07.2020 Świadczenie przez Wykonawcę usług grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywających 31 i 62 dniowe staże zawodowe. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-02-07
ZP-026.2020 Dostawa systemu eye tracker wraz z goglami VR dostawy przetarg nieograniczony 2020-02-14
ZP-020.2020 Zakup voucherów na filmy 2D i 3D wyświetlane w kinach w Toruniu dla pracowników, emerytów i rencistów UMK oraz członków ich rodzin dostawy przetarg nieograniczony 2020-02-18
ZP-025.2020 Zaprojektowanie i wykonanie systemu bazodanowego do gromadzenia i prezentacji danych o glebach pn. „SYStem” wraz z portalem internetowym i aplikacją mobilną. usługi przetarg nieograniczony 2020-02-13
ZP-018.2020 Zakup praw dostępu on-line do międzynarodowej bazy indeksującej czasopisma z zakresu matematyki, informatyki i fizyki matematycznej dla Polskiego Konsorcjum Matematycznego „Mathematical Reviews” usługi przetarg nieograniczony 2020-02-17
DAN-ZO.030.2020 Naprawa analizatora termicznego STA 6000 firmy Perkin Elmer usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-02-18
ZP-037.2020 Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-03-20
ZP-027.2020 Zbiorowe żywienie pracowników, emerytów i rencistów Zamawiającego oraz członków ich rodzin przebywających na wczasach w Rowach w sezonie letnim 2020 usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-02-18
35/WNoPiB/2020 Zorganizowanie pobytu poprzez zapewnienie świadczenia usług hotelarskich ze śniadaniami na potrzeby wizyty studyjnej we Frankfurcie nad Menem, Strasburgu, Paryżu i Wiedniu dla studentów Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-02-24
ZP-030.2020 Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do symulacji magnetycznej i elektrycznej z nawigacją dostawy przetarg nieograniczony 2020-02-25
ZP-022.2020 Dostawa sukcesywna filtrów do układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dostawy przetarg nieograniczony 2020-02-25
Z-143/2020 Wykonanie analizy XPS dla co najmniej 24 próbek materiałów węglowych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-02-25
ZP-040.2020 Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach uniwersyteckich usługi przetarg nieograniczony 2020-03-10
90-DIN.079.17.2020 Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu podnośnika dla wózków inwalidzkich w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-02-26
ZP-028.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-03-03
ZP-036.2020 Przeprowadzenie szkolenia pt. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-02-27
ZP-029.2020 Zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego wspomagającego pracę pracowników socjalnych. usługi przetarg nieograniczony 2020-02-27
ZP-032.2020 Najem wielofunkcyjnego systemu wysokonakładowego uszlachetniania druku cyfrowego i wydruków kolorowych wraz z kompleksowym serwisem, sukcesywną dostawą tonerów i oprogramowaniem na okres 60 miesięcy dostawy przetarg nieograniczony 2020-03-06
ZP-138.2020 Dostawa: Część 1 – mebli biurowych I; Cześć 2 – mebli biurowych II dostawy przetarg nieograniczony 2020-08-25
ZP-031.2020 Dostawa, instalacja i uruchomienie układu laserowego z podwajaczem dostawy przetarg nieograniczony 2020-03-04
90-DIN.078.21.2020 Zakup i montaż małej widny osobowej (dźwig 4 osobowy) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu przy ul. Gagarina 13. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-03-12
90-DAG.265.16.2020 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z doprowadzeniem 4 traktów cyfrowych ISDN 30B+D (PRA) do centrali telefonicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-03-06
ZP-035.2020 Dostawa:Część 1: komponentów optomechanicznych,Część 2: elementów opto-elektro-mechanicznych,Część 3: elementów optomechanicznych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-03-06
PU-09.2020 Świadczenie przez Wykonawcę usług grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywających 31 i 62 dniowe staże zawodowe. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-03-06
ZP-043.2020 Przeprowadzenie szkolenia pt. ”Trener pracy” dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-03-10
ZP-039.2020 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i zużywalnych materiałów laboratoryjnych dostawy przetarg nieograniczony 2020-03-11
ZP-034.2020 Roboty budowlane polegające na konserwacji bieżącej: malowanie antykorozyjne radioteleskopu RT4 – średnica czaszy: d-32 m położonego w miejscowości Piwnice gm. Łysomice w Instytucie Astronomii UMK w Toruniu – Toruńska Stacja VLBI. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-03-19
ZP-048.2020 Roboty remontowe w Domach Studenckich nr: 1, 3, 5 i 6 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-03-23
90-DIN.079.21.2020 Montaż w 6 salach wykładowych projektorów Nec NP-P55UG i skalerów Kramer VP 440 w budynku Collegium Humanisticum UMK przy ul. Bojarskiego 1 w Toruniu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-03-18
DAN-ZO.110.2020 Naprawa analizatora termicznego STA 6000 firmy Perkin Elmer usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-03-18
ZP-042.2020 Dostawa: Część 1: chromatografu gazowego, Część 2: spektrometru FTIR, Część 3: systemu chromatograficznego dostawy przetarg nieograniczony 2020-03-18
ZP-044.2020 Dostawa goniometru dostawy przetarg nieograniczony 2020-03-18
90-DIN.079.25.2020 Budowa kontenera gospodarczego na terenie Ośrodka wypoczynkowego UMK przy ul. Kościelnej 10 w Rowach. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-03-19
ZP-065.2020 Roboty budowlane polegające na konserwacji bieżącej: malowanie antykorozyjne radioteleskopu RT4 – średnica czaszy: d-32 m położonego w miejscowości Piwnice gm. Łysomice w Instytucie Astronomii UMK w Toruniu – Toruńska Stacja VLBI. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-04-17
ZP-046.2020 Dostawa: Część 1: zestawu światłowodów do laserów pracy ciągłej; Część 2: zestawu światłowodów telekomunikacyjnych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-03-30
ZP-050.2020 Przeprowadzenie szkolenia pt.„Kynoterapia” dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-03-27
ZP-051.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-03-23
ZP-038.2020 Dostarczenie i implementacja przez Wykonawcę gotowego Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotecznymi, wraz z usługą dostępu do Systemu w chmurze obliczeniowej, w modelu SaaS, wraz z licencjami, oraz świadczenie usługi zapewnienia ciągłości działania Systemu usługi przetarg nieograniczony 2020-03-26
ZP-091.2020 Dostawa zestawu elementów optomechanicznych i optycznych dostawy przetarg nieograniczony 2020-06-15
ZP-052.2020 Dostawa chromatografu jonowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-04-01
ZP-058.2020 Dostawa mikroskopu naukowo-badawczego z systemem cyfrowej rejestracji obrazu dostawy przetarg nieograniczony 2020-04-03
ZP-021.2020 Dostawa: Część 1 – mebli laboratoryjnych; Cześć 2 – krzeseł i foteli; Część 3 – mebli metalowych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-03-31
ZP-069.2020 Przeprowadzenie w formie zdalnej certyfikowanych szkoleń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt.: cześć 1: „Diagnoza profilu psychoedukacyjnego Schoplera”, część 2: „Trening umiejętności społecznych dziecka niepełnosprawnego”,część 3: „Trening umiejętności poznawczych osób z niepełnosprawnością”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-05-14
ZP-055.2020 Dostawa:Część 1: georadaru, Część 2: laserowego miernika systemu wielkości cząstek dostawy przetarg nieograniczony 2020-04-07
ZP-060.2020 Dostawa: Część 1: Sprzęt laboratoryjny, Część 2: Aparat do elektroforezy z płytkami, Część 3: Aparat do elektroforezy z iluminatorem, Część 4: Elektroda ze statywem i kablem dostawy przetarg nieograniczony 2020-04-20
ZP-045.2020 Przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów językowych w ramach projektu „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-04-09
ZP-068.2020 Przeprowadzenie w formie zdalnej certyfikowanych szkoleń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. cześć 1: „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym”,część 2: „Animacja żłobkowa i przedszkolna”, część 3: „Wychowawca wypoczynku, animator czasu wolnego, pierwsza pomoc”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-05-11
90-DIN.079.27.2020 Budowa kontenera gospodarczego na terenie Ośrodka wypoczynkowego UMK przy ul. Kościelnej 10 w Rowach. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-04-14
ZP-054.2020 Dostawa: w części 1 zamówienia – dwóch aktywnych platform antywibracyjnych; w części 2 zamówienia – stołu optycznego z nogami pneumatycznymi; w części 3 zamówienia – platformy antywibracyjnej pasywnej dostawy przetarg nieograniczony 2020-04-10
DZT-01/2020 Dostawa części zamiennych do: cz. 1 - chromatografu cieczowego Shimadzu LCMS-8045; cz. 2 - chromatografu gazowego typ GC/MS dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-05-22
ZP-047.2020 Roboty budowlane związane z budynkiem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-04-14
ZP-082.2020 Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z wyposażeniem. dostawy przetarg nieograniczony 2020-06-01
ZP-059.2020 Dostawa:Część 1: komory tytanowej, Część 2: elementów próżniowych, Część 3: aparatury i materiałów próżniowych,Część 4: materiałów próżniowych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-04-21
ZP-111.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-07
90-DIN.079.33.2020 Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu podnośnika dla wózków inwalidzkich w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-04-27
ZP-056.2020 Dostawa systemu edukacyjnego dostawy przetarg nieograniczony 2020-04-27
ZP-061.2020 Przygotowanie i wdrożenie platformy Open University Press do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism online oraz książek Wydawnictwa Naukowego UMK. usługi przetarg nieograniczony 2020-04-27
ZP-053.2020 Roboty remontowe i inwestycyjne w wybranych budynkach. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-04-28
ZP-057.2020 Roboty remontowe w DS nr 7, 8, 10 i 11 polegające na wymianie drzwi wewnętrznych, wymianie wykładzin podłogowych wraz z częściowym wyrównaniem podłoża, naprawie elewacji zewnętrznej, wymianie parapetu, remoncie 24 łazienek i toalet w pokojach studenckich na III, IV i V piętrze, wydzieleniu pomieszczenia kuchennego w biurze administracji. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-04-28
ZP-062.2020 Dostawa: Część 1: diody laserowe, Część 2: moduły zliczania pojedynczych fotonów,Część 3: zasilacze laboratoryjne,Część 4: zasilacz laboratoryjny,Część 5: elementy techniki laserowej, konsola miernika mocy optycznej. dostawy przetarg nieograniczony 2020-05-11
ZP-073.2020 Dostawa: Część 1 – elementów optycznych i optomechanicznych; Część 2 – koncentrycznych przewodów elektrycznych dostawy przetarg nieograniczony 2020-05-26
ZP-066.2020 Dostawa spektrometru rentgenowskiego z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2020-05-12
ZP-072.2020 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i zużywalnych materiałów laboratoryjnych dostawy przetarg nieograniczony 2020-05-12
ZP-067.2020 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-05-15
ZP-063.2020 Dostawa zmechanizowanej podpory głowy do badań okulistycznych dostawy przetarg nieograniczony 2020-05-18
ZP-070.2020 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) dostawy przetarg nieograniczony 2020-05-19
ZP-077.2020 Dostawa kabla fiderowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-05-19
ZP-083.2020 Dostawa: Część 1: 1)Systemu do zgrzewania płytek; 2)Systemu do inkubacji prób. Część 2: Mikroskopu do obserwacji w świetle odbitym, w jasnym i ciemnym polu. Część 3: 1) Barwiarki histologicznej; 2) Procesora karuzelowego z systemem kontroli emisji oparów. Część 4: Cytometru przepływowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-06-03
ZP-071.2020 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-05-26
ZP-076.2020 Dostawa: Część 1: turbomolekularnej pompy próżniowej i uszczelek, Część 2: tytanowych elementów próżniowych,Część 3: płytek szklanych i kwarcowych, zestawu soczewek płasko-wklęsłych i płasko-wypukłych oraz klinów optycznych, Część 4: komory próżniowej wykonanej z tytanu. dostawy przetarg nieograniczony 2020-05-26
ZP-081.2020 Dostawa wielodetekcyjnego czytnika płytek z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2020-05-27
ZP-075.2020 Dostawa: Część 1 – zestawu elementów optomechanicznych do budowy układu; Część 2 – zestawu elementów optomechanicznych do budowy układu. dostawy przetarg nieograniczony 2020-06-03
ZP-119.2020 Dostawa sukcesywna nośników danych i akcesoriów komputerowych dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-10
ZP-107.2020 Przeprowadzenie dwóch certyfikowanych szkoleń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu pn. „MOTOR – pęd studentów Wydziału Chemii UMK do rozwoju kompetencji niezbędnych dla kadr przemysłu MOTORyzacyjnego” usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-06-23
ZP-084.2020 Dostawa zestawu do automatycznego pomiaru cząstek. dostawy przetarg nieograniczony 2020-06-05
ZP-078.2020 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy przetarg nieograniczony 2020-06-08
DWM-132.2020 Warsztaty i wykład z zakresu różnic kulturowych dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych - przygotowanie do pracy w środowisku wielokulturowym, warsztaty z umiędzynarodowienia Uczelni dla pracowników administracji centralnej oraz Seminarium z elementami warsztatowymi z zakresu umiędzynarodowienia UMK dla Władz Uczelni prowadzone w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-06-10
ZP-089.2020 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego dostawy przetarg nieograniczony 2020-06-10
ZP-101.2020 Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pt. „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – 1 stopień” dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-06-10
ZP-097.2020 Świadczenie usług pocztowych usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-06-16
90-DIN.079.51.2020 CYKLINOWANIE I LAKIEROWANIE PODŁÓG PARKIETOWYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH W BUDYNKACH: COLLEGIUM MINUS, COLLEGIUM MAIUS, WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-06-30
ZP-074.2020 Dostawa energii elektrycznej dostawy przetarg nieograniczony 2020-06-15
90-DIN.079.50.2020 Dostawa i montaż podnośnika do wózków inwalidzkich w budynku Instytutu Fizyki dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-06-25
ZP-098.2020 Przebudowa łazienek wraz z wymianą drzwi do segmentów mieszkalnych oraz montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Domu Studenckim nr 9 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-06-19
ZP-104.2020 Przeprowadzenie dwóch certyfikowanych szkoleń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu pn. „MOTOR – pęd studentów Wydziału Chemii UMK do rozwoju kompetencji niezbędnych dla kadr przemysłu MOTORyzacyjnego” usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-06-17
ZP-092.2020 I część: Konserwacja instalacji: elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz malowanie wybranych pomieszczeń wraz ze szpachlowaniem Pracowni Fizycznej w Instytucie Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu; / II część: Wymiana drzwi wewnętrznych i konserwacja posadzek drewnianych w budynku Collegium Minus przy ul. Fosa Staromiejska 1A w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-06-17
ZP-090.2020 Dostawa mikroskopu kriogenicznego z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2020-06-18
ZP-079.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn.: „Kompleks budynków Centrum Nauk Technicznych oraz budynek Magazynowo-Warsztatowy wraz z zagospodarowaniem terenu” w Toruniu przy ul. Okrężna / Wileńska usługi przetarg nieograniczony 2020-06-18
ZP-095.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-06-24
ZP-147.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej. usługi przetarg nieograniczony 2020-09-10
ZP-102.2020 Dostawa: Część 1: Pompy próżniowej Część 2: Komory laminarnej Część 3: Chromatografu Część 4: Wirówki dostawy przetarg nieograniczony 2020-06-24
ZP-080.2020 Dostawa: Część 1 – mebli biurowych I; Cześć 2 – mebli biurowych II; Cześć 3 – mebli tapicerowanych; Cześć 4 – krzeseł i foteli; Część 5 – mebli metalowych; Cześć 6 – regałów fitotronowych; Część 7 – regału do hodowli roślin metodą in vitro dostawy przetarg nieograniczony 2020-06-26
ZP-120.2020 Dostawa sukcesywna: zadanie 1 – artykułów papierniczo-biurowych; zadanie 2 – papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania. dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-28
90.DA-G.262.1.2020.NW Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-11-25
90-DPI/2020/2 Realizacja 27 filmów instruktażowych - edukastów usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-07-01
ZP-093.2020 Roboty budowlane w wybranych obiektach UMK w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-07-01
ZP-105.2020 Prace malarskie w wybranych pomieszczeniach w Domach Studenckich: a) I część obejmuje: osiedle „A”, b) II część obejmuje: osiedle „B”. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-07-02
ZP-096.2020 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50). dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-02
ZP-103.2020 Dostawa spektrometru absorpcji atomowej dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-02
ZP-086.2020 Dostawa drukarek fiskalnych dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-03
ZP-087.2020 Dostawa: Część 1 – niszczarek; Cześć 2 – powiększalników dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-03
ZP-099.2020 Dostawa lasera dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-07
ZP-116.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn.: „Kompleks budynków Centrum Nauk Technicznych oraz budynek Magazynowo-Warsztatowy wraz z zagospodarowaniem terenu” w Toruniu przy ul. Okrężna / Wileńska usługi przetarg nieograniczony 2020-07-10
ZP-113.2020 Dostawa:Część 1: robota,Część 2: systemu wizyjnego i zestawu kurtyn bezpieczeństwa. dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-08
AIP/1/2020/138o Przeprowadzenie szkolenia pn. „Metodyki Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – TRIZ” wraz z egzaminem na I stopień certyfikacji wg wytycznych MA TRIZ oraz przeprowadzenie warsztatów „Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań TRIZ” dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-07-09
ZP-106.2020 Dostawa mikroskopu stereoskopowego z oprzyrządowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-09
ZP-109.2020 Dostawa: Część 1: materiałów optoelektronicznych,Część 2: miernika ciśnienia,Część 3: turbomolekularnej pompy próżniowej i uszczelek. dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-09
ZP-108.2020 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i zużywalnych materiałów laboratoryjnych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-13
ZP-118.2020 Dostawa sukcesywna tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faksów dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-14
ZP-110.2020 Dostawa eya trackera dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-13
ZP-112.2020 Dostawa oprogramowania do wirtualizacji. dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-13
ZP-115.2020 Dostawa: Część 1: systemu do podtrzymywania zasilania (UPS),Część 2: zasilacza. dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-20
ZP-117.2020 Dostawa platformy do szybkiego prototypowania wraz z oprogramowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-31
ZP-114.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn. część 1: adaptacja przestrzeni strychowej w budynku Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt; część 2: wymiana instalacji zewnętrznej / sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej i wodociągowej do budynków Wydziału Chemii przy ul. Gagarina 7 w Toruniu usługi przetarg nieograniczony 2020-07-21
122/WNoPiB/2020 Zorganizowanie pobytu poprzez zapewnienie świadczenia usług hotelarskich z wyżywieniem na potrzeby wizyty studyjnej we Frankfurcie nad Menem, Strasburgu, Paryżu i Wiedniu dla studentów Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-09-02
ZP-134.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn.: „Kompleks budynków Centrum Nauk Technicznych oraz budynek Magazynowo-Warsztatowy wraz z zagospodarowaniem terenu” w Toruniu przy ul. Okrężna / Wileńska usługi przetarg nieograniczony 2020-07-28
ZP-128.2020 „Część I: Remont pomieszczeń w budynku terenowej stacji badawczej w Sobinach (kod pocztowy 86-150 Osie); Część II: Wymiana balustrad w głównych klatkach schodowych w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przy ul. Grudziądzkiej 5-7 w Toruniu; Część III: Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Collegium Minus przy ul. Fosa Staromiejska 1A w Toruniu.” roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-07-28
ZP-135.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn. część 1: adaptacja przestrzeni strychowej w budynku Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt; część 2: wymiana instalacji zewnętrznej / sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej i wodociągowej do budynków Wydziału Chemii przy ul. Gagarina 7 w Toruniu usługi przetarg nieograniczony 2020-07-29
ZP-123.2020 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-07-31
ZP-137.2020 Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z materiałów polimerowych w przemyśle motoryzacyjnym – chemia polimerów, technologia przetwórstwa i badania, dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu pn. „MOTOR – pęd studentów Wydziału Chemii UMK do rozwoju kompetencji niezbędnych dla kadr przemysłu MOTORyzacyjnego”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-08-05
ZP-124.2020 Dostawa ściany graficznej video. dostawy przetarg nieograniczony 2020-08-03
ZP-127.2020 Dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu Sindbad. dostawy przetarg nieograniczony 2020-08-03
ZP-182.2020 Dostawa: w części 1 – sprzętu multimedialnego, w części 2 – sprzętu AGD i RTV, w części 3 – pralnicy, w części 4 – ekspresu do kawy. dostawy przetarg nieograniczony 2020-11-05
ZP-129.2020 Dostawa: Część 1: nabiurkowego mikroskopu SEM; Część 2: mikroskopu stereoskopowego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-08-05
ZP-121.2020 Dostawa: w części 1 – sprzętu fotograficznego, w części 2 – sprzętu AGD i RTV, w części 3 – sprzętu multimedialnego, w części 4 – systemu prezentacji multimedialnej. dostawy przetarg nieograniczony 2020-08-11
ZP-125.2020 Roboty budowlane związane z instalowaniem urządzeń klimatyzacyjnych. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-08-05
ZP-145.2020 Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z materiałów polimerowych w przemyśle motoryzacyjnym – chemia polimerów, technologia przetwórstwa i badania, dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu pn. „MOTOR – pęd studentów Wydziału Chemii UMK do rozwoju kompetencji niezbędnych dla kadr przemysłu MOTORyzacyjnego”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-08-13
ZP-126.2020 Roboty budowlane w wybranych obiektach UMK w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-08-13
ZP-142.2020 Roboty budowlane w wybranych obiektach UMK w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-08-13
ZP-131.2020 Dostawa: w części 1 zamówienia – układu detekcji jonów z kontrolerami PID, w części 2 zamówienia – zwierciadeł, w części 3 zamówienia – detektorów światła, w części 4 zamówienia – detektorów światła. dostawy przetarg nieograniczony 2020-08-28
ZP-122.2020 Dostawa sukcesywna środków czystości. dostawy przetarg nieograniczony 2020-08-20
ZP-180.2020 Dostawa: Część 1: elementów optoelektronicznych, Część 2: framegrabber-a, monochromatycznej kamery CMOS i kabli, Część 3: elementów optomechanicznych,Część 4: skanerów MEMS 2D. dostawy przetarg nieograniczony 2020-11-24
ZP-133.2020 Dostawa: Część 1: kardiomonitora-defibrylatora, Część 2: spektrofotometru UV-VIS, Część 3: układu dydaktycznego, Część 4: spektrofotometru UV-VIS. dostawy przetarg nieograniczony 2020-08-25
ZP-130.2020 Dostawa: w części 1 zamówienia – komponentów próżniowych, w części 2 zamówienia – elementów próżniowych dostawy przetarg nieograniczony 2020-08-28
ZP-141.2020 Dostawa: w części 1 - systemu do stymulacji wzrokowo-słuchowej z eye-trackerem, w części 2 - joysticka do kontroli zadań poznawczych oraz rejestracji odpowiedzi behawioralnych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-09-01
ZP-148.2020 Dostawa fitotronu dwukomorowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-09-01
ZP-150.2020 Dostawa komory do hodowli tkanek roślinnych dostawy przetarg nieograniczony 2020-09-01
ZP-151.2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dostawy przetarg nieograniczony 2020-09-01
ZP-149.2020 Dostawa: w części 1 - przestrzennego modulatora światła, w części 2 – elementów optycznych i optomechanicznych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-09-03
UCI-147/2020 Świadczenie usług doradczych i wsparcia eksperckiego w zakresie wdrożenia bazy wiedzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w oparciu o System Informacji Naukowej Omega-PSIR. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-09-03
ZP-136.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-09-04
ZP-143.2020 Dostawa: w części 1 zamówienia – komponentów optomechanicznych, w części 2 zamówienia – elementów optycznych i optomechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2020-09-04
ZP-181.2020 Roboty budowlane w wybranych obiektach UMK w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-10-22
DAN-ZO/510/2020 Dostawa i instalacja ColdHeadu helowego do rezonansu magnetycznego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-09-09
ZP-167.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn. „Kompleks budynków Centrum Nauk Technicznych oraz budynek Magazynowo-Warsztatowy wraz z zagospodarowaniem terenu” w Toruniu przy ul. Okrężna / Wileńska usługi przetarg nieograniczony 2020-09-22
ZP-159.2020 Roboty budowlane w wybranych obiektach UMK w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-09-17
ZP-144.2020 Roboty budowlane w wybranych obiektach UMK w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-09-11
ZP-146.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-09-15
ZP-156.2020 Roboty budowlane w wybranych obiektach UMK w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-09-14
ZP-160.2020 Dostawa sukcesywna środków czystości. dostawy przetarg nieograniczony 2020-09-15
ZP-161.2020 Dostawa: w części 1: ultrasonografu z głowicą, sondami i stojakiem; w części 2: mikroskopu z wyposażeniem; w części 3: komory z lampą ksenonową do testów starzeniowych z fazą mokrą. dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-02
ZP-140.2020 Dostawa sukcesywna sprzętu do utrzymania czystości (część 1 zamówienia) i worków na śmieci (część 2 zamówienia) dostawy przetarg nieograniczony 2020-09-17
ZP-157.2020 Dostawa systemu monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-09-21
ZP-158.2020 Dostawa: Część 1: zestawu optyki oraz zestawu optomechaniki, Część 2: elementów optomechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2020-09-23
ZP-152.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-09-21
ZP-153.2020 Dostawa: Część 1: karty akwizycji danych, Część 2: zasilacza dostawy przetarg nieograniczony 2020-09-22
90-SIDUB/2020/174 Przeprowadzenie szkoleń w zakresie kompetencji miękkich dla doktorantów i pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-09-23
ZP-169.2020 Dostawa systemu do stymulacji wzrokowo-słuchowej. dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-05
DAN-ZO/511;603/2020 Dostawa i instalacja: 1) 32-kanałowego zespołu szybkiego rozłącznika, 2) płyty RF Hub Control Board do rezonansu magnetycznego. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-10-02
ZP-163.2020 Dostawa stanowiska badawczego z modułami ruchu liniowego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-05
ZP-139.2020 Dostawa sukcesywna: Część 1: materiałów elektrycznych; Część 2: materiałów remontowo-budowlanych; Część 3: materiałów wodno-kanalizacyjnych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-09
ZP-164.2020 Dostawa: w części 1 – komponentów optycznych; w części 2 – komponentów elektro-optycznych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-07
ZP-165.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-09
ZP-162.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-09
ZP-170.2020 Dostawa systemu do chromatografii FLASH z detektorem UV i ELSD. dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-09
ZP-168.2020 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-09
ZP-173.2020 Zakup karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, campusu toruńskiego i campusu bydgoskiego do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-10-09
ZP-171.2020 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i zużywalnych materiałów laboratoryjnych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-12
ZP-166.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-13
ZP-177.2020 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-28
ZP-172.2020 Dostawa: w części 1 zamówienia – komponentów próżniowych, w części 2 zamówienia – elementów próżniowych dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-14
ZP-132.2020 Przedłużenie licencji na oprogramowanie ESET EndPoint Protection Advanced dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-20
ZP-188.2020 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu w 2021 roku usługi przetarg nieograniczony 2020-11-19
ZP-176.2020 Dostawa: część 1 – krzeseł ewakuacyjnych, część 2 – mebli laboratoryjnych, część 3 – mebli metalowych, część 4 – mebli biurowych I, część 5 – mebli biurowych II, część 6 – regałów bibliotecznych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-30
ZP-175.2020 Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-29
ZP-179.2020 Dostawa: Część 1 zamówienia: zestawu specjalnie dedykowanego badaniom pacjentów z zaburzeniami świadomości z kontrolerem służącym do generowania i rejestrowania sygnałów wyzwalających z dodatkowymi elektrodami i czepkami, Część 2 zamówienia: systemu interfejsu mózg-komputer (BCI) do rehabilitacji po wybudzeniu i po udarach z dodatkowymi elektrodami i czepkami. dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-30
90-DIN.079.81.2020 Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu drzwi wewnętrznych i okna w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5-7. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-11-16
ZP-183.2020 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku usługi przetarg nieograniczony 2020-11-16
ZP-191.2020 Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2021. dostawy przetarg nieograniczony 2020-11-18
ZP-185.2020 Dostawa mebli biurowych i krzeseł dostawy przetarg nieograniczony 2020-11-18
DAN-ZO/701/2020 Naprawa i modernizacja skanera rentgenowskiego M6 JetStream usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-11-27
ZP-202.2020 Część 1: Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej; Część 2: Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS) pojazdów mechanicznych; Część 3: Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych; Część 4: Ubezpieczenie NNW wolontariuszy. Część 5: Ubezpieczenie pracowników podczas zagranicznych podróży służbowych. usługi przetarg nieograniczony 2020-11-24
ZP-195.2020 Dostawa: w części 1 zamówienia: lasera; w części 2 zamówienia: układu jonizacji do spektrometru dostawy przetarg nieograniczony 2020-11-20
ZP-178.2020 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-11-20
90-DPI/2020/4 Zakup pakietu ogłoszeń dotyczących rekrutacji w międzynarodowym serwisie społecznościowym przeznaczonym dla kadry naukowej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-11-20
ZP-189.2020 Zakup karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, campusu toruńskiego i campusu bydgoskiego do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-11-20
L.Dz.HU 51/20 Świadczenie obsługi cateringowej śniadań dla gości Hotelu Uniwersyteckiego UMK w Toruniu w 2021 r. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-11-25
ZP-198.2020 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla potrzeb Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok 2021 usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-11-25
ZP-194.2020 Usługi telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych. usługi przetarg nieograniczony 2020-11-30
90.DA-G.265.2.2020.EM Świadczenie usług usuwania śniegu z dachów oraz śniegu z i lodu z rynien budynków uniwersyteckich. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-12-02
ZP-174.2020 Dostawa układu poczwarzania częstotliwości światła laserowego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-01
ZP-186.2020 Dostawa: część 1 - akcesoriów komputerowych, część 2 – akcesoriów sieciowych, część 3 - nośników danych dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-03
ZP-187.2020 Kompleksowe świadczenie usługi, polegającej na: 1) obsłudze technicznej: instalacji technologicznych basenów; instalacji technologicznych urządzeń wentylacyjnych hali basenowej, widowni, basenowych szatni i pomieszczeń technicznych, suszarek w szatniach; instalacji technologicznych łaźni parowej; instalacji technologicznych fontanny w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK w Toruniu; 2) uzdatnianiu wody basenowej do wskaźników jakości wody zgodnych z obowiązującym podczas świadczenia usługi stanem prawnym, wraz z zakupem i sukcesywną dostawa chemii basenowej; 3) systematycznych i udokumentowanych badaniach jakości wody, prowadzonych zgodnie z zakresem i harmonogramem wynikającym z obowiązującego podczas świadczenia usługi stanu prawnego; 4) przeprowadzeniu i obsłudze przerwy technologicznej. usługi przetarg nieograniczony 2020-12-01
ZP-204.2020 Dostawa stanowiska badawczego z modułami ruchu liniowego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-01
90-DIN.079.90.2020 Wydzielenie ścianką przeszkloną boksu z aparaturą w pomieszczeniu sterowni radioteleskopów w Centrum Astronomii w Piwnicach koło Torunia. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-12-10
ZP-193.2020 Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych oraz usuwania awarii układów wentylacji i klimatyzacji. usługi przetarg nieograniczony 2020-12-02
ZP-207.2020 Dostawa: część 1 –– mebli laboratoryjnych, część 2 – mebli metalowych dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-02
06-ZAGWCH/2020/861 Usługa wykonania zewnętrznego audytu w projekcie Plantarum za lata 2016-2020 nr BIOSTRATEG2/298205/9/NCBR/2016 pt. „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-12-03
ZP-197.2020 Świadczenie usług w zakresie: przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii w instalacjach urządzeń dźwigowych. usługi przetarg nieograniczony 2020-12-03
90-DSP.121.1.223.2020 Wykonanie na rzecz Zamawiającego zadań służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 ze zm.). usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-12-04
ZP-190.2020 Dostawa urządzenia do nanoszenia powłok atomowych metodą ALD. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-04
ZP-200.2020 Świadczenie usług w zakresie monitoringu instalacji sygnalizacji pożaru, przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii instalacji przeciwpożarowych. usługi przetarg nieograniczony 2020-12-04
ZP-212.2020 Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych oraz usuwania awarii w instalacjach automatyki budynkowej usługi przetarg nieograniczony 2020-12-14
ZP-219.2020 Dostawa zestawu do digitalizacji materiałów bibliotecznych dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-07
ZP-217.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-15
ZP-229.2020 Roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku przy ul. Gagarina 39 w Toruniu - dokończenie robót pierwszego etapu oraz wykonanie robót drugiego etapu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-12-22
ZP-215.2020 Przeprowadzenie w trybie zdalnym szkolenia z języka migowego dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-12-08
ZP-209.2020 Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych oraz usuwania awarii w instalacjach elektrycznych usługi przetarg nieograniczony 2020-12-09
ZP-230.2020 Część 1: Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej; Część 2: Ubezpieczenie pracowników podczas zagranicznych podróży służbowych usługi przetarg nieograniczony 2020-12-11
ZP-199.2020 Sukcesywny zakup benzyny i oleju napędowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-09
ZP-208.2020 Dostawa: w części 1 zamówienia – materiałów optomechanicznych, w części 2 zamówienia – materiałów optomechanicznych, w części 3 zamówienia – światłowodowych izolatorów optycznych, w części 4 zamówienia – pompy jonowej, w części 5 zamówienia – komponentów optycznych dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-11
ZP-214.2020 Przeprowadzenie szkolenia pt. „Kynoterapia” dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-12-14
ZP-220.2020 Dostawa: Część 1 – urządzeń sklepowych; Cześć 2 – niszczarek. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-17
ZP-192.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-15
ZP-196.2020 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-16
DZT-02.2020 Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-12-21
ZP-221.2020 Dostawa: w części 1 – sprzętu AGD i RTV, w części 2 – zmywarki, w części 3 – sprzętu multimedialnego, w części 4 – tabletów multimedialnych, w części 5 – czytników e-book. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-17
ZP-222.2020 Dostawa: w części 1 – sprzętu fotograficznego, w części 2 – urządzeń VOIP, w części 3 – sprzętu nagrywającego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-18
ZP-231.2020 Usługi telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych. usługi przetarg nieograniczony 2020-12-18
90.DA-G.265.3.2020.EM Świadczenie usług usuwania śniegu z dachów oraz śniegu z i lodu z rynien budynków uniwersyteckich usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-12-21
90-SIDUB.262.1.2020 Przeprowadzenie szkoleń kompetencyjnych dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetów wchodzących w skład konsorcjum YUFE (Young Universities for the Future of Europe) usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-12-30
ZP-216.2020 Przygotowanie i wdrożenie platformy Open University Press do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism online oraz książek Wydawnictwa Naukowego UMK. usługi przetarg nieograniczony 2020-12-22
ZP-210.2020 Dostawa systemu do angiografii dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-23
ZP-223.2020 Dostawa: w części 1 zamówienia – pomp próżniowych jonowych, w części 2 zamówienia – zestawu pomp, w części 3 zamówienia – zaworów próżniowych kątowych dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-23
ZP-225.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-28
ZP-224.2020 Dostawa spektrofluorymetru UV-VIS do pomiarów widm oraz czasów zaniku fotoluminescencji. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-23
ZP-218.2020 Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-12-28
ZP-228.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-28
ZP-234.2020 Dostawa: Część 1: materiałów optycznych i optomechanicznych, Część 2: źródła światła, detektorów, układu skanującego, Część 3: stołu optycznego, Część 4: fotodiod, Część 5: światłowodowego detektora różnicowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-28
ZP-232.2020 Dostawa oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych środowiska wirtualnego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-30
ZP-213.2020 Dostawa akcesoriów komputerowych dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-30
UCI-203/2020 Świadczenie usług doradczych i wsparcia eksperckiego w zakresie wdrożenia systemu zarządzania danymi pochodzącymi z systemu jakości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w oparciu o rozwiązania BI firmy Microsoft (POWER BI, POWER BI REPORT SERVER, SQL SERVER). usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-12-30
ZP-242.2020 Kompleksowe świadczenie usługi, polegającej na: 1) obsłudze technicznej: instalacji technologicznych basenów; instalacji technologicznych urządzeń wentylacyjnych hali basenowej, widowni, basenowych szatni i pomieszczeń technicznych, suszarek w szatniach; instalacji technologicznych łaźni parowej; instalacji technologicznych fontanny w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK w Toruniu; 2) uzdatnianiu wody basenowej do wskaźników jakości wody zgodnych z obowiązującym podczas świadczenia usługi stanem prawnym, wraz z zakupem i sukcesywną dostawa chemii basenowej; 3) systematycznych i udokumentowanych badaniach jakości wody, prowadzonych zgodnie z zakresem i harmonogramem wynikającym z obowiązującego podczas świadczenia usługi stanu prawnego; 4) przeprowadzeniu i obsłudze przerwy technologicznej usługi przetarg nieograniczony 2020-12-30
ZP-226.2020 Dostawa: Część 1 zamówienia: platformy ruchu dla symulatora; Część 2 zamówienia: systemu śledzenia ruchu; Część 3 zamówienia: zestawu projektorów do generowania widoku panoramicznego na ekranie 180 stopni wraz z ekranem 180 stopni; Część 4 zamówienia: dedykowanego narzędzia do analizy danych oraz stymulacji; Część 5 zamówienia: bieżni do analizy chodu oraz obciążenia kończyn dolnych w warunkach statycznych i dynamicznych wraz z oprogramowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-31
ZP-205.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-31
ZP-236.2020 Dostawa: w części 1 zamówienia – oscyloskopów cyfrowych, w części 2 zamówienia – fotodiody, w części 3 zamówienia – światłowodowego modulatora AOM, w części 4 zamówienia – elementów optoelektronicznych, w części 5 zamówienia – elementów optomechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-31
ZP-235.2020 Dostawa dwustopniowego kriokulera pulsacyjnego wraz z kompresorem helowym dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-31
ZP-211.2020 Dostawa: część 1 – mebli biurowych I, część 2 – mebli biurowych II, część 3 – mebli biurowych III dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-31
ZP-233.2020 Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej „Gra o dyplom” wspierającej studentów Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK. usługi przetarg nieograniczony 2020-12-31


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 20.10.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 27.07.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 03.09.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2024 rok

Archiwum 2023 rok

Archiwum 2022 rok

Archiwum 2021 rok

Archiwum 2019 rok

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok