Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rozwój zawodowy

YUFE to szansa na wzbogacenie i rozwój ścieżki kariery pracowników akademickich i pozaakademickich między innymi dzięki programom moblinościowym i szkoleniowym (job shadowing, kursy doskonalenia zawodowego i specjalistyczne szkolenia budujące kompetencję dla wszystkich grup pracowników).

Zapraszamy do zapoznania się z nową odsłoną YUFE Staff Portal na Virtual Campus. Na tej platformie zebrano wszystkie kursy doskonalące dedykowane dla pracowników Uniwersytetu oraz oferty pracy na partnerskich uczelniach.

 

YUFE uruchamia 3 programy rozwoju dla osób pracujących na partnerskich uniwersytetach

YUFE oferuje trzy różne programy szkoleniowe o różnym ukierunkowaniu: Research Leadership Programme skierowany jest do naukowców i kierowników badań, którzy kierują grupą badawczą. Pracownicy zajmujący się rozwojem personelu mogą ubiegać się o udział w Staff Development Programme i dowiedzieć się więcej o metodach, narzędziach i strategiach rozwoju personelu. Open Science Programme skierowany jest do osób, które zapewniają wsparcie w zakresie Otwartej Nauki naukowcom na swoim uniwersytecie. Trzy programy szkoleniowe nie tylko dają uczestnikom możliwość pogłębienia wiedzy w danej dziedzinie. Angażują się również w dialog z członkami dziewięciu innych uniwersytetów YUFE, poznają najlepsze praktyki i poszerzają swoje umiejętności międzykulturowe.

W każdym programie weźmie udział 20 uczestników - po dwóch z każdego uniwersytetu YUFE. Sesje szkoleniowe prowadzone są w języku angielskim i odbywają się wirtualnie oraz na miejscu na różnych uniwersytetach partnerskich. Programy są prowadzone przez ekspertów z uniwersytetów YUFE i trenerów zewnętrznych. Aby pokryć koszty podróży i zakwaterowania, kandydaci powinni sprawdzić u koordynatora programu Erasmus, czy kwalifikują się do finansowania w ramach programu Erasmus Staff Mobility.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do 16 czerwca wraz z krótkim oświadczeniem motywacyjnym (w języku angielskim). Szczegóły można znaleźć w opisach programów:

Research Leadership Programme (PDF)

Staff Development Programme  (PDF)

Open Science Programme (PDF)

 

 

 ___________________________________________

 

 

Krótki materiał informacyjny

Konsorcjum uniwersytetów europejskich uruchamiło program rozwoju karier młodych naukowców, współfinansowany z Marie Skłodowska-Curie Actions Cofund. Z inicjatywy korzysta maksymalnie 51 postdoków w 9 partnerskich uczelniach YUFE. Kandydaci i kandydatki mogą pochodzić z dowolnej instytucji, niekoniecznie zrzeszonej w ramach sojuszu.

 

Stanowiska, na których uczestnicy będą pracować przez 36 miesięcy trwania programu, były oferowane we wszystkich uczelniach YUFE w dwóch naborach: w kwietniu i październiku 2023 r.

Osoby aplikujące swobodnie określają swój projekt badawczy związany z możliwościami i wyzwaniami miejskimi w obszarach tematycznych YUFE związanych z dobrostanem obywateli lub tożsamością europejską, następnie wskazują we wniosku grupę badawczą i opiekuna (Host University) oraz grupę badawczą i opiekuna (Co-Host University) z sojuszu YUFE.

Mobilność w ramach programu:

Kandydaci i kandydatki, gdy są powołani w swojej uczelni, muszą przestrzegać zasady mobilności w ramach akcji Marie Sklodowska-Curie. Nie mogą mieszkać ani prowadzić głównej działalności w kraju przyjmującym dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Ponadto muszą odbyć mobilność w ramach YUFE trwającą max. 6 miesięcy w innym (lub więcej niż jednym) uniwersytecie YUFE (Co-Host University). Pobyty mogą być krótkie lub dłuższe, pojedyncze lub wielokrotne, a celem mobilności jest nawiązanie współpracy w zakresie R&I.

Osoby przyjęte mogą podjąć mobilność międzysektorową w podmiocie gospodarczym lub nieprzedsiębiorczym, zaproponowanym przez Partnerów Stowarzyszonych w ramach ekosystemu uczelni goszczącej lub uczelni partnerskiej YUFE.

Postdokom oferowany jest kompleksowy program szkoleniowy dotyczący interakcji z interesariuszami, otwartej nauki i innowacji. W ramach treningu przygotowane zostały 3 filary:

Filar 1: dwudniowe warsztaty, z udziałem i trenerami od interesariuszy zewnętrznych;

Filar 2: dedykowane szkolenia dla każdej grupy, dotyczące umiejętności przekrojowych, oferowane wspólnie przez uczelnie partnerskie;

Filar 3: oferta indywidualna w uczelni przyjmującej.

19 organizacji interesariuszy – jako Partnerzy Stowarzyszeni – zobowiązało się do udziału w szkoleniach i mentoringu, a pośród nich rady miejskie i regionalne oraz organizacje biznesowe znajdujące się w ekosystemie uczelni YUFE. Podmioty te będą doradzać lub uczestniczyć w działaniach związanych z interakcją z zainteresowanymi stronami.

Współpraca z nimi może objawiać się na różne sposoby:

 • mogą brać udział w komisjach selekcyjnych, dodając perspektywę interesariusza;
 • mogą zapewnić lub pomóc w znalezieniu nieakademickiego mentora dla postdoców po ich mianowaniu;
 • mogą wnieść wkład do programu szkoleniowego dotyczącego interakcji z zainteresowanymi stronami oraz otwartej nauki i innowacji (np. warsztaty w ramach filaru 1).

Nabór pierwszy (zamknięty):

26 stanowisk post-docs

2 obszary tematyczne: zrównoważony rozwój i cyfrowe społeczeństwo

Zaproszenie otwarte: 01/03/2023-07/05/2023

Proces selekcji: 01/06/2023-30/10/2023

Nominacja: około 01/01/2024

Nabór drugi (zamknięty):

25 stanowisk post-docs

2 obszary tematyczne: dobrostan społeczny oraz tożsamość europejska.

Zaproszenie otwarte: 01/10/2023-20/12/2023

Proces selekcji: 01/01/2024-30/05/2024

Nominacja: około 01/09/2024

 

 

Co Y4P może zaoferować opiekunowi akademickiemu?

 • To dodatkowy badacz/badaczka w Twojej grupie, z potencjałem do wspólnego dorobku naukowego.
 • Dobra perspektywa dla doskonałych kandydatów i kandydatek, biorąc pod uwagę atrakcyjne warunki, w pełni opłacane przez Twoją uczelnię lub wydział przy wsparciu grantu Komisji Europejskiej.
 • Konkurencyjne wynagrodzenie, zgodnie ze standardem określonym przez KE, w tym stypendium mobilnościowe w wysokości 200 euro/miesiąc.
 • Opłata za badania (zarządzana przez opiekuna) w wysokości 200-400 euro/miesiąc (do określenia przez Twoją uczelnię).
 • Dodatek mobilnościowy w wysokości 1200 euro/miesiąc na maksymalnie 6-miesięczny pobyt na uczelni współgospodarza.
 • Postdoc będzie pełnił rolę łącznika do rozwoju współpracy z grupą badawczą współgospodarza w ramach sojuszu YUFE i poza nim.
 • Rozszerzenie swojej sieci kontaktów w ramach uniwersytetów YUFE, z radami miast i regionów i/lub organizacjami biznesowymi.
 • Bezpośrednie zaangażowanie w nowatorski program szkoleniowy, kształtujący przyszłych badaczy i badaczki.
 • Widoczność Twojej grupy badawczej dzięki działaniom komunikacyjnym i upowszechniającym YUFE4Postdoc!

Co Y4P może zaoferować akademickiemu współopiekunowi?

 • To dodatkowy badacz/badaczka w Twojej grupie, z potencjałem do wspólnego dorobku naukowego,
 • a zarazem osoba pełniącą rolę łącznika do rozwoju współpracy z grupą badawczą współgospodarza w ramach sojuszu YUFE i poza nim.
 • Rozszerzenie sieci kontaktów w ramach uniwersytetów YUFE, z radami miast i regionów lub organizacjami biznesowymi.
 • Bezpośrednie zaangażowanie w nowatorski program szkoleniowy, kształtujący przyszłych naukowców.
 • Widoczność Twojej grupy badawczej dzięki działaniom komunikacyjnym i upowszechniającym YUFE4Postdoc!

Kwalifikacja opiekunów i współopiekunów:

Aby zostać opiekunem należy posiadać wykształcenie wyższe oraz być zatrudnionymi co najmniej na 10% etatu na uniwersytecie partnerskim YUFE. Naukowo można wspierać maksymalnie dwie osoby składające wnioski w ramach naboru. Dodatkowo należy przygotować list motywacyjny dla wnioskodawców, zarazem pamiętając, że wnioskodawcy sami określają i opracowują swoją aplikację.

Dopasowanie pomiędzy grupami badawczymi gospodarzy i grupami badawczymi współgospodarzy będzie ułatwione poprzez specjalnego Nawigatora na każdej uczelni (od 1/1/2023), który

 • pomoże potencjalnym osobom kandydującym w poszukiwaniu informacji na temat uczelni przyjmującej (np. warunki zatrudnienia, wizy, mobilność) i dostępnych obszarów specjalizacji,
 • będzie wspierał proces dopasowania opiekuna i współopiekuna,

Co możesz zrobić już teraz:

 • Wyszukać obiecujących kandydatów oraz obiecujące kandydatki w swojej sieci i zwrócić ich uwagę na przyszłe nabory,
 • Poznać potencjalne zainteresowane osoby na innych uniwersytetach partnerskich YUFE.

Co możesz zrobić od startu projektu:

 • Przyjmuj spontanicznych kandydatów, poszukujących opiekuna,
 • ale praktykuj "selekcję u drzwi": działaj jako opiekun tylko dla kandydatów o wysokiej jakości!
 • Prowadź kandydatów do alternatywnych lub bardziej odpowiednich osób akademickich na Twojej uczelni.
 • Działaj jako recenzent dla lokalnych osób kontaktowych YUFE4Postdoc.

Sukces YUFE4Postdocs zależy w dużej mierze od dobrze przygotowanych pracowników naukowych!

Szczegóły na www.yufe4postdocs.eu oraz euraxess.ec.europa.eu

Kontakt:

Alicja Kostrzak,

56/611 4428
a.kostrzak@umk.pl

Agata Wiśniewska,

56/611 4826
a_wis@umk.pl