Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Oficjalna strona programu w Polsce: erasmusplus.org.pl
Strona Komisji Europejskiej: erasmus-plus.ec.europa.eu

Budżet programu Erasmus+ 2021-2027 wynosi 26,2 miliarda euro (oraz dodatkowo 2,2 mld euro z unijnego instrumentu współpracy zewnętrznej), a więc niemal dwa razy więcej niż poprzedni program tj. Erasmus+ na lata 2014-2020.

Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy i zielony
Celem ogólnym programu jest wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące typy działań skierowane zwłaszcza do szkolnictwa wyższego:

Akcja 1: mobilność edukacyjna

Akcja 2: współpraca organizacji i instytucji

Akcja 3: wsparcie rozwoju polityki i współpracy

Działania „Jean Monnet”:

 • Moduły „Jean Monnet”
 • Katedry „Jean Monnet”
 • Centra doskonałości „Jean Monnet”


W programie Erasmus+ mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów:

 • Państwa członkowskie UE i kraje trzecie stowarzyszone z Programem:
  • 27 państw UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy
  • kraje członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Lichtenstein, Norwegia
  • kraje przystępujące, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące do UE: Turcja, Macedonia Północna, Serbia
 • Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem (udział instytucji z tych krajów jest uzależniony od warunków danej akcji):
  • wszystkie pozostałe kraje

Ulotka informacyjna KE w języku polskim.

Warunkiem udziału uczelni w programie Erasmus+ jest posiadanie karty ECHE - ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION.

 Terminy konkursów w Zaproszeniach do składania wniosków: