Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Kanclerz o pracy administracji (zarządzenie z 15 września)

2020-09-16

Zarządzenie nr 28 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji UMK oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Na podstawie § 10 zarządzenia nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 309) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Zobowiązuję do ograniczenia do minimum kontaktów osobistych pracowników w pracy.
 2. W celu zapewnienia niezbędnej komunikacji zobowiązuję do wykorzystywania korespondencji elektronicznej i kontaktów telefonicznych.
 3. W budynkach Uniwersytetu pracownicy, poza swoimi stanowiskami pracy, poruszają się i przebywają zakrywając przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy usta i nos.
 4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

 

§ 2

 1. Kierownicy komórek administracji zapewniają rozmieszczenie stanowisk pracy tak, aby odległość między nimi wynosiła co najmniej 1,5 m.
 2. W przypadku pomieszczeń, w których spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe odpowiednio kanclerz lub zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum, na wniosek kierownika komórki administracji może wprowadzić inną organizację pracy stacjonarnej lub pracę zdalną.
 3. W przypadku pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy o miejscu wykonywania pracy decyduje odpowiednio kanclerz lub zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum.
 4. Zasady, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się również do pracowników inżynieryjno-technicznych i bibliotekarzy, z tym że kompetencje kanclerza wykonują kierownicy jednostek, w których są oni zatrudnieni.
 5. Kierownicy komórek administracji, w których zatrudnieni są pracownicy obsługi organizują, za zgodą kanclerza lub zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum, ich pracę w systemie gwarantującym właściwą realizację ich zadań.
 6. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy komórek administracji, w których zatrudnieni są pracownicy administracji, inżynieryjno-techniczni i bibliotekarze, ustalają miesięczne harmonogramy pracy zatrudnionych w nich pracowników. Harmonogramy pracy pracowników administracji i obsługi zatwierdza kanclerz lub zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum. Zatwierdzone harmonogramy są włączane do dokumentacji pracowniczej.

 

§ 3

 1. Kanclerz lub zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum, na zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego wniosek pracownika administracji, lub na wniosek bezpośredniego przełożonego, lub z urzędu może polecić pracownikowi administracji wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy zdalnej, o ile pozwala na to charakter wykonywanych zadań. Do wniosku dołącza się ustalony przez bezpośredniego przełożonego zakres pracy zdalnej pracownika.
 2. Pracownikom inżynieryjno-technicznym i bibliotekarzom pracę zdalną poleca kierownik jednostki organizacyjnej, w której są oni zatrudnieni. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku polecenia wykonywania pracy zdalnej, bezpośredni przełożony pracownika jest zobowiązany do nadzorowania jej wykonywania. Polecenie pracy zdalnej wraz z jej ustalonym zakresem jest włączane do dokumentacji pracowniczej.

 

§ 4

 1. Korespondencję papierową, w szczególności faktury, rachunki, delegacje, kierowaną do komórek administracji ogólnouniwersyteckiej, należy składać odpowiednio w Kancelarii w części toruńskiej i Kancelarii CM w części bydgoskiej. Odbiór korespondencji powinien nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu informacji przez kontakt telefoniczny.
 2. Korespondencję papierową kierowaną do jednostek organizacyjnych i pozostałych komórek administracji należy składać w wyznaczonych portierniach zlokalizowanych w ich siedzibach.
 3. Korespondencję papierową z jednostek zlokalizowanych w Toruniu poza miasteczkiem uniwersyteckim na Bielanach odbiera, po zawiadomieniu telefonicznym, wyznaczony pracownik Działu Zaopatrzenia i Transportu i przewozi ją do Kancelarii.
 4. Korespondencja papierowa złożona w kancelarii lub wyznaczonej portierni przed przekazaniem jej do właściwej komórki podlega dwudziestoczterogodzinnej kwarantannie.
 5. Bezpośredni przełożony zapewnia osobom przyjmującym korespondencję środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek jednorazowych oraz płynu do dezynfekcji rąk.

 

§ 5

 1. W sytuacji wystąpienia konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, okoliczność ta może usprawiedliwiać nieobecność w pracy pracownika w okresie wskazanym w odrębnych przepisach. W tym przypadku pracownik zobowiązany jest przesłać skan stosownego oświadczenia (formularze dostępne na stronie Działu Płac i Działu Płac CM) drogą mailową na adres: dplace@umk.pl w części toruńskiej i adres: place@cm.umk.pl w części bydgoskiej.
 2. Przepis stosuje się odpowiednio w sytuacji wystąpienia konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi w przypadku nieprzyjęcia dziecka do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu infekcji. W tym przypadku pracownikowi może być polecona praca zdalna.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

 

                                                                                                          KANCLERZ

                                                                                                    dr Tomasz Jędrzejewski

 

Treść zarządzenia nr 28