Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

UMK przeciw SARS-CoV-2: nowe zarządzenie Rektora

2020-09-16

Zarządzenie nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK.

 

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

 

§ 2

Organizację kształcenia na Uniwersytecie reguluje odrębne zarządzenie rektora.

 

§ 3

 1. Budynki Uniwersytetu są otwarte dla pracowników, doktorantów, studentów i uczestników innych form kształcenia, a także najemców lokali znajdujących się w tych budynkach.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z budynków Uniwersytetu i ich przygotowania dla użytkowników określa załącznik nr 1.

 

§ 4

 1. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów Uniwersytetu oraz przyjazdy krajowych i zagranicznych gości Uniwersytetu odbywają się za zgodą odpowiednio dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej lub kierownika jednostki organizacyjnej i przy zachowaniu wymogów sanitarnych.
 2. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywają się za zgodą kanclerza lub zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum – w przypadku pracowników administracji i obsługi, lub kierownika jednostki organizacyjnej – w przypadku pracowników inżynieryjno-technicznych i bibliotekarzy, w której pracownik jest zatrudniony i przy zachowaniu wymogów sanitarnych.

 

§ 5

 1. Konferencje, koncerty, wystawy, zawody sportowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet, a w szczególności wydziałowe uroczystości immatrykulacji studentów pierwszego roku studiów, odbywają się zgodnie z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów.
 2. Zasady i zakres działalności Uniwersyteckiego Centrum Sportowego poza zajęciami dydaktycznymi, zatwierdzone przez właściwego prorektora, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
 3. Zasady i zakres działalności Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum poza zajęciami dydaktycznymi, zatwierdzone przez właściwego prorektora, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
 4. Zasady i zakres działalności Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, zatwierdzone przez właściwego prorektora, określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

 

§ 6

 1. Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje zgodnie z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów.
 2. Zasady i zakres działalności Biblioteki Uniwersyteckiej, zatwierdzone przez właściwego prorektora, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

 

§ 7

 1. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu funkcjonuje zgodnie z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów.
 2. Zasady i zakres działalności Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zatwierdzone przez właściwego prorektora, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

 

§ 8

 1. W domach studenckich mogą być zakwaterowani wyłącznie studenci i doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia z zagranicy.
 2. Dom studencki nr 12 wyłącza się z zakwaterowania studentów i doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia z zagranicy i przeznacza się na miejsce kwarantanny dla członków społeczności akademickiej.
 3. W pokoju w domu studenckim nie mogą być zakwaterowane więcej niż dwie osoby, chyba że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
 4. Zakwaterowanie w domach studenckich odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu z administracją domu studenckiego.
 5. W domach studenckich obowiązuje zakaz odwiedzin.
 6. Szczegółowe zasady korzystania z domów studenckich określa, uzgodniony z samorządem studenckim i samorządem doktorantów oraz zatwierdzony przez właściwego prorektora, załącznik nr 7.

 

§ 9

 1. Pracownicy, doktoranci i studenci mogą zgłaszać na adres koronawirus@umk.pl wszelkie informacje i pytania dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Wszelkich informacji podmiotom zewnętrznym na temat funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem udziela wyłącznie Zespół Prasowy UMK.

 

§ 10

Kanclerz, w drodze zarządzenia, określi szczegółowe zasady funkcjonowania administracji Uniwersytetu oraz sposób wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników inżynieryjno-technicznych, obsługi i bibliotekarzy w okresie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

§ 11

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu w okresie, o którym mowa w § 1, rozstrzygnięcia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu podejmuje rektor.

 

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

 

 

R E K T O R

                                                                                               prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

Treść zarządzenia nr 188

Załącznik nr 1 (Budynki UMK)

Załącznik nr 2 (UCS)

Załącznik nr 3 (SWFiS)

Załącznik nr 4 (ACKiS "Od Nowa")

Załącznik nr 5 (Biblioteka Uniwersytecka)

Załącznik nr 6 (Archiwum)

Załącznik nr 7 (Domy studenckie)