Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Dołącz do Forum Studenckiego YUFE

2020-06-10

UMK poszukuje studenta, który dołączy do Studenckiego Forum Young Universities for the Future of Europe i wniesie swoją perspektywę do realizacji projektu YUFE.

Konsorcjum Młodych Uniwersytetów dla Przyszłości Europy (Young Universities for the Future of Europe - YUFE) to partnerstwo składające się z dziesięciu młodych, prowadzących intensywne badania uniwersytetów z dziesięciu krajów europejskich. Porozumienie YUFE, wraz z czterema partnerami stowarzyszonymi z sektora prywatnego i pozarządowego, ma na celu wprowadzenie radykalnych zmian w europejskim szkolnictwie wyższym poprzez ustanowienie siebie jako wiodącego modelu młodego, skoncentrowanego na studentach, nieelitarnego, otwartego i integracyjnego uniwersytetu europejskiego. Unikalny ekosystem YUFE, łączący uniwersytety ze społecznościami, opiera się na współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego, sektorem publicznym i prywatnym oraz obywatelami w całej Europie. Propozycja YUFE otrzymała najwyższą ocenę w ramach Europejskiej Inicjatywy Uniwersyteckiej (EUI) Komisji Europejskiej (97/100), która będzie pilotem rozwoju rewolucyjnych koncepcji, takich jak europejskie stopnie naukowe, europejska legitymacja studencka i mobilność sprzyjająca włączeniu społecznemu dla wszystkich.

Jaki jest pomysł na pozostanie młodym, skupionym na studentach i nieelitarnym sojuszem? Dużą rolę odgrywa właśnie Forum Studenckie YUFE, które gwarantuje, że perspektywa studentów jest zawsze obecna w realizacji wizji YUFE. Od początku studenci odgrywali centralną rolę we wszystkich etapach projektu sojuszu - od przygotowania propozycji, aż po fazę realizacji. Każda z uczelni partnerskich YUFE zobowiązała się, że w Forum Studenckim i grupach roboczych nadzorujących realizację projektu, będzie uczestniczyło trzech studentów. Przedstawiciele Studenckiego Forum YUFE mają istotny udział w prowadzeniu i tworzeniu projektu oraz wizji YUFE. Znajduje to również odzwierciedlenie w udziale studentów w całej strukturze zarządzania sojuszem, nawet na poziomie Rady Strategicznej, gdzie Prezes Studenckiego Forum YUFE pełni funkcję współprzewodniczącego. Zadaniem reprezentantów studentów będzie m.in. współtworzenie Podróży Studenckiej YUFE oraz włączanie YUFE do inicjatyw miejskich. Forum Studenckie wybierze Radę Sterującą, która będzie odpowiedzialna za codzienne zarządzanie Forum.

Członek YUFE Student z ramienia UMK będzie:

  • aktywnie współpracować z kolegami z UMK i Koordynatorem Instytucjonalnym w celu przekazania studentom z UMK informacji o istotnych działaniach podejmowanych w ramach YUFE oraz zebrania i przekazania ich wkładu do szerszego Forum Studenckiego YUFE;
  • współpracować z przedstawicielami wszystkich pozostałych partnerów YUFE w ramach Studenckiego Forum YUFE w celu zapewnienia, że wkład studentów znajdzie odzwierciedlenie w rozwoju sojuszu;
  • aktywnie uczestniczyć w jednej z ośmiu tematycznych grup roboczych YUFE, np. w "Różnorodności i integracji", "YUFE w mieście" lub "Podróży studenckiej", która urzeczywistni wizję YUFE.

Idealny kandydat potrafi porozumiewać się w języku angielskim, ma dobre umiejętności komunikacyjne i organizacyjne (lub jest zmotywowany do ich poprawy), jest też otwarty. Ponadto, kandydat musi być w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu (sugerowane jest min. 10 godzin miesięcznie) i być skłonny angażować się w okazjonalne podróże po Europie. Kluczowe znaczenie ma otwarty umysł oraz zdolność do podejmowania inicjatywy. Trzeba będzie wykazać się motywacją, entuzjazmem i zaangażowaniem, aby prawdziwie europejskie szkolnictwo wyższe stało się rzeczywistością. W razie potrzeby można skorzystać z porad językowych. Należy pamiętać, że jest to dobrowolna, bezpłatna możliwość, ale wszystkie wydatki związane z YUFE (np. koszty podróży) zostaną zrekompensowane przez UMK.

Po dokonaniu wyboru przedstawiciel UMK w Forum otrzyma zaproszenie na dwudniowe "Spotkanie powitalne". Będzie ono okazją do wzajemnego poznania się i dokładnego zapoznania się z projektem YUFE, jego wizją i rezultatami, ale także - poprzez sesje szkoleniowe - do zdobycia użytecznych umiejętności, takich jak komunikacja międzykulturowa. Następnie odbędzie się wybór Rady Forum Studentów.

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego z dołączonym CV oraz listem motywacyjnym (maksymalnie 1 strona). Termin aplikacji upływa 21 czerwca.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym i CV i spełniają kryteria określone w ogłoszeniu. O zaproszeniu na rozmowę zostaną oni powiadomieni pocztą elektroniczną do dnia 24 czerwca.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej YUFE lub kontaktując się z Anną Prykanowską z Działu Współpracy Międzynarodowej, e-mail: anna.prykanowska@umk.pl, tel +48 56 611 42 54.