Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Praca administracji - zarządzenie Nr 21

2020-05-27

Zarządzenie Nr 21 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

Na podstawie § 13 zarządzenia Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 200) z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:

 

§ 1

 1. Zobowiązuję do ograniczenia do minimum kontaktów osobistych pracowników w pracy.
 2. W celu zapewnienia niezbędnej komunikacji zobowiązuję do wykorzystywania korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
 3. W budynkach Uniwersytetu pracownicy, poza swoimi stanowiskami pracy, poruszają się w maseczkach.

 

§ 2

 1. Kierownicy komórek administracji zapewniają rozmieszczenie stanowisk pracy tak, aby odległość między nimi wynosiła co najmniej 1,5 m.
 2. W przypadku pomieszczeń, w których spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe, kierownik dokonuje podziału pracowników administracji na dwa zespoły, które będą wykonywać na przemian pracę stacjonarną albo zgodnie z zasadami określonymi w § 3 - zdalną.
 3. W przypadku osób o zmniejszonej odporności ze względu na wiek i choroby współistniejące oraz kobiet ciężarnych kierownik może wnioskować o polecenie wyłącznie pracy zdalnej – zgodnie z zasadami określonymi w § 3.
 4. Zasady, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się również do pracowników inżynieryjno-technicznych i bibliotekarzy, którym pracę zdalną polecają kierownicy jednostek, w których są oni zatrudnieni.
 5. Kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy komórek administracji, w których pracownikom polecono pracę zdalną ustalają ich harmonogramy pracy. Harmonogramy pracy przygotowywane w cyklu miesięcznym zatwierdza w przypadku pracowników administracji kanclerz lub zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum, a w przypadku pracowników inżynieryjno-technicznych i bibliotekarzy kierownik jednostki organizacyjnej. Zatwierdzone harmonogramy są włączane do dokumentacji pracowniczej.

 

§ 3

 1. Kanclerz lub zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum, na zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego wniosek pracownika administracji, lub na wniosek bezpośredniego przełożonego, lub z urzędu może polecić pracownikowi administracji wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy zdalnej, o ile pozwala na to charakter wykonywanych zadań. Do wniosku dołącza się ustalony przez bezpośredniego przełożonego zakres pracy zdalnej pracownika.
 2. W przypadku polecenia wykonywania pracy zdalnej, bezpośredni przełożony pracownika jest zobowiązany do nadzorowania jej wykonywania. Polecenie pracy zdalnej jest włączane do dokumentacji pracowniczej.

 

§ 4

 1. Korespondencję papierową, w szczególności faktury, rachunki, delegacje, kierowaną do komórek administracji ogólnouniwersyteckiej należy składać odpowiednio w Kancelarii w części toruńskiej i Kancelarii CM w części bydgoskiej. Odbiór korespondencji powinien nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu informacji przez kontakt telefoniczny.
 2. Korespondencję papierową kierowaną do jednostek organizacyjnych i pozostałych komórek administracji należy składać w wyznaczonych portierniach zlokalizowanych w ich siedzibach.
 3. Korespondencję papierową z jednostek zlokalizowanych w Toruniu poza miasteczkiem uniwersyteckim na Bielanach odbiera, po zawiadomieniu telefonicznym, wyznaczony pracownik Działu Zaopatrzenia i Transportu i przewozi ją do Kancelarii.
 4. Korespondencja papierowa złożona w kancelarii lub wyznaczonej portierni przed przekazaniem jej do właściwej komórki podlega dwudziestoczterogodzinnej kwarantannie.
 5. Bezpośredni przełożony zapewnia osobom przyjmującym korespondencję środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek jednorazowych oraz płynu do dezynfekcji rąk.

 

§ 5

W sytuacji wystąpienia konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, okoliczność ta może usprawiedliwiać nieobecność w pracy pracownika w okresie wskazanym w odrębnych przepisach. W tym przypadku pracownik zobowiązany jest przesłać skan stosownego oświadczenia (formularze dostępne na stronie Działu Płac i Działu Płac CM) drogą mailową na adres: dplace@umk.pl w części toruńskiej i adres: place@cm.umk.pl w części bydgoskiej.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

 

K A N C L E R Z

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Treść zarządzenia Nr 21