Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Zajęcia w formie zdalnej (zarządzenie Rektora z 10 kwietnia)

2020-04-09

Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) oraz § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 117) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Na okres od dnia 11 kwietnia 2020 r. do odwołania wprowadza się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zasady realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, zwane dalej zasadami.
 2. Zasady dotyczą realizacji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej Uniwersytetem, w formie zdalnej zajęć wynikających z programów studiów wyższych - pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich, szkół doktorskich, studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
 3. Zajęcia zdalne mogą być realizowane jako zajęcia on-line (synchroniczne) lub off-line (asynchroniczne). Zajęcia dydaktyczne mogą być realizowane w formie zdalnej niezależnie od tego, czy taka forma została przewidziana w programie kształcenia lub programie studiów.
 4. Do zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonych w programie kształcenia lub programie studiów.
 5. Zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane w formie zdalnej w ramach istniejących grup zajęciowych przez odpowiednie jednostki prowadzące zajęcia w części toruńskiej i bydgoskiej Uniwersytetu.

§ 2

 1. Decyzję w sprawie wyznaczania przedmiotów i zajęć, które są prowadzone w formie zdalnej przez nauczycieli akademickich i osoby zatrudnione w Uniwersytecie na podstawie umów cywilnoprawnych, podejmuje dziekan wydziału, na którym są prowadzone zajęcia lub dyrektor uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej.
 2. Informacje o wyznaczeniu przedmiotów i zajęć do prowadzenia w formie zdalnej wraz z ich prowadzącymi dziekan niezwłocznie umieszcza i aktualizuje na stronie internetowej wydziału. 

§ 3

 1. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej jest zobowiązany do przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych niezbędnych do uzyskania, przypisanych do danego przedmiotu, efektów uczenia się.
 2. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odpowiada za treści merytoryczne zawarte w materiałach do tych zajęć.
 3. Prowadzący zajęcia ma obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web.
 4. Prowadzący zajęcia na bieżąco informuje uczestników zajęć o etapach ich realizacji oraz zapewnia uczestnikom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce.
 5. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej zapewnia odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i jest zobowiązany do regularnego monitorowania oraz dokumentowania przebiegu procesu uczenia się uczestników zajęć.
 6. W przypadku wykorzystania narzędzi zewnętrznych prowadzący zajęcia odpowiada także za:

1)      udostępnienie narzędzia zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego i prawa o ochronie danych osobowych;

2)      zapewnienie zgodnego z prawem i bezpłatnego dostępu do narzędzia dla uczestników zajęć;

3)     właściwe zabezpieczenie i archiwizację materiałów dydaktycznych i kursu pod kątem weryfikacji osiąganych przez uczestników zajęć efektów uczenia się oraz ocen komisji akredytacyjnych.

 1. Przy organizacji zajęć w formie zdalnej prowadzący powinien uwzględnić ograniczenia techniczne leżące po stronie uczestników zajęć. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach zdalnych, uczestnik zajęć zobligowany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu prowadzącemu i ustalenia z prowadzącym innych warunków rozliczenia jego pracy w ramach danego przedmiotu.
 2. Student ma prawo do uzyskania wsparcia ze strony prowadzącego i Uniwersytetu (przez stronę Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego) w zakresie obsługi systemu wspierającego uczenie się w formie zdalnej.
 3. Student jest zobowiązany do:

1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych organizowanych w formie zdalnej na zasadach określonych przez prowadzącego, zgodnie z regulaminem studiów, z zastrzeżeniem ust. 7,

2) wykonywania wszystkich zadań określonych przez prowadzącego zajęcia.

§ 4

 1. W przypadku zmiany formy odbywania zajęć dydaktycznych na formę zdalną, dopuszcza się możliwość dostosowania warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć. Zmiany warunków zaliczenia prowadzący wprowadza do sylabusa.
 2. W przypadku zajęć realizowanych w formie zdalnej, które umożliwią weryfikację uzyskania wszystkich zakładanych dla tych zajęć efektów uczenia się, prowadzący zobowiązany jest do przedstawienia uczestnikom do 15 maja 2020 r. odpowiedniego dla kształcenia w formie zdalnej sposobu zaliczenia zajęć, który zostanie wprowadzony w przypadku braku możliwości organizacji stacjonarnych zaliczeń i egzaminów.
 3. Dostosowania warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć dokonuje koordynator przedmiotu, w porozumieniu z uczestnikami zajęć, uwzględniając wybraną formę zdalnego nauczania oraz zapewniając weryfikację uzyskania wszystkich efektów uczenia się określonych w sylabusie. O dostosowaniu warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć koordynator przedmiotu informuje niezwłocznie prodziekana właściwego ds studentów i kształcenia.
 4. Dostosowanie warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć wymaga akceptacji osób sprawujących nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego, o których mowa w § 7 ust. 1.
 5. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w ramach kontaktu dyplomanta i komisji egzaminacyjnej online z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Rektora.

§ 5

 1. Rekomenduje się wykorzystanie następujących narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć:

1) platforma e-learningowa Moodle,

2) system wideokonferencji BigBlueButton,

3) Microsoft Teams.

 1. Wsparcie techniczne dla prowadzących zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w ust. 1, zapewnia Uniwersyteckie Centrum Informatyczne.

§ 6

 1. Harmonogram prowadzenia zajęć w formie zdalnej określa dziekan wydziału lub dyrektor uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej.
 2. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, dyżury i konsultacje pracowników odbywają się w formie zdalnej. O terminach i sposobach konsultacji odbywanych w formie zdalnej pracownik informuje uczestników zajęć przez USOSweb.

§ 7

 1. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zdalnych form nauczania sprawuje dziekan wydziału w porozumieniu z kierownikiem studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich; dyrektorem szkoły doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkołach doktorskich; kierownikiem studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych.
 2. Wyznaczony przez dziekana pracownik dziekanatu lub przez dyrektora uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej pracownik sekretariatu tej jednostki (koordynator zdalnego kształcenia), prowadzi ewidencję zajęć i osób realizujących zajęcia zdalne na poszczególnych studiach.

§ 8

 1. Prowadzący, którzy rozpoczęli zajęcia w formie zdalnej, będą mogli zakończyć proces kształcenia przed terminem określonym w zarządzeniu Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 189), jeśli zapewnili uczestnikom zajęć możliwość osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się.
 2. Zajęcia dydaktyczne zrealizowane w formie zdalnej od dnia 26 marca 2020 r. na podstawie zarządzenia Nr 39 Rektora UMK z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 93) oraz niniejszego zarządzenia zostaną rozliczone zgodnie z pierwotnym przydziałem liczby zajęć dydaktycznych ustalonym w indywidualnej karcie obciążeń nauczyciela akademickiego pod warunkiem zapewnienia uczestnikom możliwości osiągnięcia efektów uczenia się przewidzianych dla zajęć oraz wprowadzenia tych zajęć do ewidencji i zatwierdzenia ich zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 i 4.
 3. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w formie zdalnej, niezwłocznie, po wykonaniu wszystkich zajęć zdalnych i tradycyjnych przewidzianych do realizacji w roku akademickim 2019/2020, przedstawia dziekanowi lub odpowiednio dyrektorowi uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej, pisemny raport z ich realizacji według wzoru określonego przez dziekana lub dyrektora uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej. Raport pozostaje w dokumentacji wydziału lub uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej.
 4. Na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 3, odpowiednio dziekan lub dyrektor uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej potwierdza wykonanie zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie.
 5. W przypadku zajęć realizowanych w formie zdalnej przez osoby zatrudnione w Uniwersytecie na podstawie umów cywilnoprawnych przepis ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 9

Dziekan w porozumieniu z opiekunem praktyk może podjąć decyzję o skróceniu okresu trwania objętej programem studiów praktyki, określając inny alternatywny sposób osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się lub o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki.

§ 10

W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie stosuje się zarządzenia Nr 25 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2016 r., poz. 87).

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2020 r.

 

R E K T O R

                                                                                               prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Treść zarządzenia