Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Zarządzenie Rektora UMK z 10 kwietnia

2020-04-09

Zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK.

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) zarządza się, co następuje:

§ 1

W okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r., z zastrzeżeniem § 4 i § 5, wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

§ 2

 1. W okresie, o którym mowa w § 1 wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie zdalnej, z zastrzeżeniem ust. 4. Szczegółowe zasady realizowania zajęć w formie zdalnej określi odrębne zarządzenie rektora.
 2. Forma realizacji zajęć, o której mowa w ust. 1 dotyczy zajęć na organizowanych w ramach Uniwersytetu studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także w szkołach doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach Uniwersytetu, studiach podyplomowych lub w innych formach kształcenia, które były zaplanowane na okres od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Odwołuje się studia podyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.
 4. Zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, będą realizowane po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Dziekani prowadzą rejestr zajęć, które są realizowane w formie zdalnej oraz rejestr zajęć, które będą zrealizowane po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 3

 1. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują swoje obowiązki, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 3 ust. 2, na dotychczasowych zasadach.
 2. Nauczyciele akademiccy są zwolnieni z wykonywania obowiązków wymagających osobistego kontaktu ze studentami i doktorantami.
 3. Zakazuje się nauczycielom akademickim, doktorantom i studentom przebywania na terenie wydziałów z wyjątkiem konieczności załatwienia spraw niecierpiących zwłoki oraz gdy wymaga tego ciągłość prowadzonych badań naukowych.
 4. Decyzje o możliwości przebywania nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów na terenie wydziału podejmuje dziekan.

§ 4

 1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wstrzymuje się wszystkie wyjazdy służbowe (krajowe i zagraniczne) pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.
 2. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wstrzymuje się wszystkie przyjazdy krajowych i zagranicznych gości Uniwersytetu.

§ 5

 1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. odwołuje się wszystkie konferencje, koncerty, wystawy, zawody sportowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet.
 2. Do dnia 30 czerwca 2020 r. zamyka się Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku i Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach.

§ 6

 1. W okresie, o którym mowa w § 1, doktorantom i studentom mieszkającym w domach studenckich zaleca się ich opuszczenie.
 2. Mieszkaniec opuszczający dom studencki zobowiązany jest do wykwaterowania się z możliwością pozostawienia rzeczy w depozycie.
 3. W okresie, o którym mowa w § 1, wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckich.
 4. Zabrania się przyjazdów do domów studenckich do czasu zakończenia okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu, w tym także w celu odebrania pozostawionych w pokojach rzeczy.

§ 7

 1. W przypadku konieczności udostępnienia domów studenckich nr 7 i nr 8 w części toruńskiej i Domu Studenckiego nr 3 w części bydgoskiej Uniwersytetu do celów kwarantanny zbiorowej, kanclerz zorganizuje zabezpieczenie i umieszczenie w depozycie pozostawionych w pokojach rzeczy niebędących własnością Uniwersytetu.
 2. Nadzór na działaniami, o których mowa w ust. 1 sprawuje prorektor właściwy do spraw studenckich.

§ 8

Terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne upływające w kwietniu i maju 2020 r. zostają przedłużone do dnia 31 maja 2020 r.

§ 9

 1. W przypadku opuszczenia domu studenckiego z powodu czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 miesięczną stawkę za zakwaterowanie w domu studenckim w miesiącu marcu i kwietniu obniża się proporcjonalnie do okresu niezamieszkiwania w domu studenckim, w ten sposób, że:

1)   mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki w miesiącu marcu lub kwietniu 2020 r. i zamieszkiwali w nim przez okres krótszy niż miesiąc uiszczają opłatę za pobyt w tym miesiącu zgodnie ze stawkami dobowymi określonymi w zarządzeniu Nr 130 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 292);

2)   mieszkańcy, którzy uiścili opłatę za pobyt w domu studenckim za cały miesiąc z góry mogą złożyć pisemny wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty zgodnie z pkt 1;

3)   w przypadku mieszkańców rezygnujących z zamieszkiwania w domu studenckim w okresie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu, rezygnacja następuje z dniem złożenia pisemnego wniosku;

4)   w przypadku powrotu lub ponownego zakwaterowania w domu studenckim po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu, pkt 1 w zakresie opłat za pobyt stosuje się odpowiednio.

 1. Rozliczenie obniżenia opłaty następuje w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po zakończeniu okresu czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 10

W okresie, o którym mowa § 1, wszystkie obiekty Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” oraz Biblioteki Uniwersyteckiej są zamknięte dla ich użytkowników. 

§ 11

 1. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia kierownika właściwej jednostki organizacyjnej i bezpośredniego przełożonego o:

1)      przyjeździe z zagranicy;

2)      pogorszeniu stanu zdrowia charakterystycznym dla objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2;

3)      podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w wyniku kontaktu z osobą zarażoną tym wirusem.

 1. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać powyższe informacje właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz rektorowi.
 2. Osoby o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do pozostania w domu przez okres dwóch tygodni bez konieczności uzyskiwania zwolnienia lekarskiego, o ile nie zostały skierowane przez właściwe organy na kwarantannę domową.
 3. W przypadku pracowników Uniwersytetu, o których mowa w ust. 1, bezpośredni przełożony może zdecydować o wykonywaniu pracy zdalnej.

§ 12

 1. Uruchamia się adres koronawirus@umk.pl, na który można zgłaszać wszelkie informacje i pytania dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Wszelkich informacji podmiotom zewnętrznym na temat funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem udziela wyłącznie Zespół Prasowy UMK.

§ 13

Studentom, którzy decyzją dziekana zostali warunkowo wpisani na wyższy semestr i którym wyznaczony przez dziekana termin do zdania egzaminów i uzyskania zaliczeń z zaległych przedmiotów upływa w okresie od 12 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., przedłuża się termin do zdania egzaminów i uzyskania zaliczeń zaległych przedmiotów do dnia 20 września 2020 r.

§ 14

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu w okresie o którym mowa w § 1, rozstrzygnięcia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu podejmuje rektor.

§ 15

Kanclerz, w drodze zarządzenia, określi szczegółowe zasady funkcjonowania administracji Uniwersytetu oraz sposób wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników inżynieryjno-technicznych, obsługi i bibliotekarzy w okresie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2020 r.

 

R E K T O R

                                                                                               prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Treść zarządzenia