COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Zarządzenie Rektora UMK z 13 marca

2020-03-13

ZARZĄDZENIE Nr 34

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120)

 

z a r z ą d z a się, co następuje:

 

§ 1

W okresie od 12 do 25 marca 2020 r. wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

 

§ 2

 1. Odwołuje się wszystkie zajęcia dydaktyczne w okresie, o którym mowa w § 1.
 2. Odwołanie zajęć dotyczy studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach Uniwersytetu, studiach podyplomowych lub w innych formach kształcenia.
 3. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują swoje obowiązki, z zastrzeżeniem ust. 1 i ust. 4, na dotychczasowych zasadach.
 4. Nauczyciele akademiccy są zwolnieni z wykonywania obowiązków wymagających osobistego kontaktu ze studentami i doktorantami.
 5. Zakazuje się studentom i doktorantom przebywania na terenie wydziałów z wyjątkiem konieczności załatwienia spraw niecierpiących zwłoki oraz gdy wymaga tego ciągłość prowadzonych badań naukowych. Decyzje o możliwości przebywania studentów i doktorantów na wydziale podejmuje dziekan.

 

§ 3

 1. W okresie, o którym mowa w § 1 nie organizuje się posiedzeń rad dyscyplin i posiedzeń innych kolegialnych organów w sprawach związanych z nadawaniem stopni naukowych.

 

§ 4

 1. Odwołuje się w okresie, o którym mowa w § 1 wszystkie konferencje, koncerty, wystawy, zawody sportowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet.
 2. Odwołuje się Juwenalia organizowane w Toruniu i w Bydgoszczy.

 

§ 5

 1. W okresie odwołania zajęć dydaktycznych zaleca się przebywanie w warunkach domowych i nieorganizowanie oraz nieuczestniczenie w wydarzeniach mogących zwiększyć ryzyko zachorowania.
 2. W okresie, o którym mowa w § 1, doktorantom i studentom mieszkającym w Domach Studenckich zaleca się wyjazd do domu.
 3. W okresie, o którym mowa w § 1 wprowadza się zakaz odwiedzin w Domach Studenckich.

 

§ 6

 1. W okresie, o którym mowa w § 1, wszystkie obiekty Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” oraz Biblioteki Uniwersyteckiej z zastrzeżeniem ust. 2 są zamknięte dla ich użytkowników.
 2. Biblioteka Uniwersytecka będzie czynna do dnia 13 marca 2020 r. Zwiększa się limit wypożyczeń zgodnie z wykazem umieszczonym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 7

 1. W okresie, o którym mowa w § 1, wstrzymuje się wszystkie wyjazdy służbowe (krajowe i zagraniczne) pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.
 2. W okresie, o którym mowa w § 1, wstrzymuje się wszystkie przyjazdy krajowych i zagranicznych gości Uniwersytetu.

 

§ 8

 1. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia kierownika właściwej jednostki organizacyjnej i bezpośredniego przełożonego o:

        1)      przyjeździe z zagranicy;

        2)      pogorszeniu stanu zdrowia charakterystycznego dla objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2;

        3)      podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w wyniku kontaktu z osobą zarażoną tym wirusem.

 1. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać powyższe informacje właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz rektorowi.
 2. Osoby o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do pozostania w domu przez okres dwóch tygodni bez konieczności uzyskiwania zwolnienia lekarskiego.
 3. W przypadku pracowników Uniwersytetu, o których mowa w ust. 1, bezpośredni przełożony może zdecydować o wykonywaniu pracy zdalnej.

 

§ 9

 1. Uruchamia się adres koronawirus@umk.pl, na który można zgłaszać wszelkie informacje i pytania dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Wszelkich informacji podmiotom zewnętrznym na temat funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem udziela wyłącznie Zespół Prasowy UMK.

 

§ 10

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu w okresie o których mowa w § 1, rozstrzygnięcia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu podejmuje rektor.

 

§ 11

 1. Traci moc zarządzenie Nr 32 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 81).
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r.

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Treść Zarządzenia Nr 34