Wiadomości

Nowy profesor sztuki

2019-11-29

Prof. dr hab. Robert Rogal z Wydziału Sztuk Pięknych odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP.

Profesor dr hab. Robert Rogal jest konserwatorem dzieł sztuki. Jego akademicka i badawcza kariera związana jest z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia magisterskie na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki odbył w latach 1986-1991. Po uzyskaniu dyplomu magistra sztuki w specjalności konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej został zatrudniony na UMK na stanowisku asystenta. Od 2002 r., po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, kontynuował pracę na UMK na stanowisku adiunkta. W 2009 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie sztuk projektowych i od 2013 r. był zatrudniony na UMK na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 1 października 2019 r., po uzyskaniu tytułu profesora sztuki, jest zatrudniony na UMK na stanowisku profesora. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK, w latach 2012-2014 kierownika Studiów Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, w latach 2015-2018 r. dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. R. Rogala koncentrują się na zagadnieniach związanych z technologią i konserwacją malowideł ściennych, sgraffit i mozaik. Zajmuje się diagnostyką konserwatorską i poszukiwaniem optymalnych rozwiązań w doborze materiałów i metod do konserwacji i restauracji zabytków i dzieł sztuki. Działalność konserwatorsko-restauratorską, naukową i dydaktyczną prowadzi na UMK w Toruniu, a także poza uczelnią w Polsce i za granicą jako uczestnik międzynarodowych zespołów w Egipcie, w Japonii, we Włoszech, w Niemczech, na Słowacji, Litwie, Ukrainie, w Macedonii i Kambodży. Od 2014 roku pełni funkcję rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prof. dr hab. R. Rogal jest autorem wielu realizacji konserwatorskich, dokumentacji badawczych, publikacji, ekspertyz i wystąpień konferencyjnych. Za osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał odznaczenia państwowe oraz liczne nagrody i wyróżnienia Rektora UMK i Związku Polskich Artystów Plastyków. W ramach pracy dydaktycznej na UMK prof. dr hab. Robert Rogal kształci studentów kierunku konserwacja dzieł sztuki i kierunku malarstwo. Prowadził też zajęcia dla studentów kierunku ochrona dóbr kultury i wykłady ogólnouniwersyteckie.

Lista nominowanych profesorów