Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Mgr Anna Mielczarek-Taica [fot. Andrzej Romański]

Mgr Anna Mielczarek-Taica

fot. Andrzej Romański

Razem dla nauki

2019-10-17

Mgr Anna Mielczarek-Taica i mgr Agnieszka Anielska zdobyły grant na projekt "Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej". W ramach programu "Dialog" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło na ten cel 676 078 zł.

Projekt nawiązuje do roli pracowników administracji w procesie dążenia do doskonałości naukowej danej uczelni. Kierownikiem całego projektu oraz jego części szkoleniowej jest mgr Anna Mielczarek-Taica, kierownik dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Za część badawczą odpowiada mgr Agnieszka Anielska, doktorantka z Instytutu Socjologii UMK.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z Szkołą Główną Handlową oraz Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie i składa się z dwóch komponentów:

  • badawczego, który ma dostarczyć wiedzę w zakresie ról pełnionych przez pracowników administracyjnych (w tym ich problemów i potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego), a także systemów organizacji ich pracy;
  • szkoleniowego, który pozwoli zdobytą na wcześniejszym etapie wiedzę wykorzystać w praktyce na rzecz doskonalenia pracowników oraz systemów organizacji pracy na różnych szczeblach (i pomiędzy różnymi szczeblami) administracji.

Kluczowym założeniem projektu jest przekonanie, że nauka zawsze jest przedsięwzięciem zbiorowym, a doskonałość naukowa wymaga nieustannej współpracy pracowników naukowych i administracyjnych, jak również sprawnego współdziałania pracowników różnych szczebli administracji. Stąd też celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji oraz wzmocnienie motywacji pracowników administracyjnych zatrudnionych w strukturach szkół wyższych z myślą o podniesieniu efektywności współpracy między pracownikami administracji i pracownikami nauki, a także na sprawności wewnątrz samych struktur administracji. "Skrojonymi na miarę" szkoleniami, przygotowanymi w oparciu o kompleksową diagnozę potrzeb, zostanie objętych ok. 500-600 uczestników z pięciu polskich uczelni: Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Długofalowym efektem projektu będzie podniesienie jakości działalności naukowo-badawczej i aktywne włączenie pracowników administracyjnych w realizację polityki doskonałości naukowej uczelni.

Lista zatwierdzonych projektów w programie "Dialog"