Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Webometryczny ranking uniwersytetów

2019-08-06

W webometrycznym rankingu uniwersytetów świata Uniwersytet Mikołaja Kopernika konsekwentnie umacnia swoją pozycję. W najnowszej klasyfikacji zajmujemy 7. pozycję wśród uczelni wyższych w kraju i 709 miejsce na świecie.

W najnowszym rankingu Uniwersytet Mikołaja Kopernika zajął 709 miejsce wśród wszystkich uczelni na świecie. W stosunku do rankingu, który ukazał się w styczniu tego roku, to awans o 53 pozycje. W skali kontynentu UMK zajmuje 297 miejsce. Wśród uczelni wyższych w Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytet plasuje się na 24. pozycji, a w kraju – na 7. Tabele poszczególnych klasyfikacji dostępne są na stronie internetowej Ranking Web of Universities.

Co sześć miesięcy (w styczniu i w lipcu każdego roku) Cybermertics Lab publikuje wyniki niezależnych i obiektywnych badań naukowych, które prezentują wiarygodne, wielowymiarowe i aktualne informacje na temat obecności uniwersytetów w sieci. Pod uwagę brane są cztery wskaźniki:

  • Presence – uwzględnia rozmiar (liczbę stron) w domenie internetowej danej instytucji. (waga: 5%);
  • Visibility – ocenia udział zewnętrznych stron internetowych, które odsyłają do strony głównej instytucji (waga: 50%);
  • Transparency/Openness – bierze pod uwagę liczbę cytowań stu najlepszych autorów (z wyłączeniem pięciu pierwszych) na podstawie Google Scholar Citations (waga: 10%);
  • Excellence/Scholar: analizuje liczbę artykułów wśród 10% najczęściej cytowanych na podstawie danych gromadzonych przez Scimago. Pod uwagę brane są artykuły nawiązujące do jednej z 26 dyscyplin naukowych. Są to dane za okres pięciu lat (2013-2017) (waga: 35%).

Webometryczny ranking uniwersytetów świata (Webometrics Ranking of World Universities) jest największym rankingiem akademickim porównującym uczelnie wyższe. Powstał z inicjatywy Cybermetrics Lab, grupy badawczej z hiszpańskiej Naczelnej Rady Badań Naukowych. Tworzony jest na podstawie złożonego wskaźnika, który bada treści opublikowane w Internecie i bierze pod uwagę ich widoczność, wpływ, otwartość i prestiż. Każdy uniwersytet jest klasyfikowany w kilku rankingach, w zależności od położenia geograficznego. Wskazuje się w nim pozycję uniwersytetu na tle świata, kontynentu, regionu i kraju.