Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Tworzymy Europejski Uniwersytet Przyszłości

2019-06-26

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazł się w międzynarodowym konsorcjum „Młode Uniwersytety dla Europy Przyszłości” (ang. Young Universities for the Future of Europe – YUFE), które stworzy pierwszy Uniwersytet Europejski, otwarty dla każdego.

YUFE to jedno z 17 konsorcjów uniwersytetów wybranych przez Komisję Europejską, aby opracować i wdrożyć modelowy Uniwersytet Europejski. Na początku roku konsorcjum YUFE zaprezentowało swoją koncepcję przed KE, a teraz uzyskało zielone światło, aby zrealizować swój plan działania.

- Nasz Uniwersytet Europejski umożliwi studentom zdobycie umiejętności, które sprawią, że staną się poszukiwani na rynku pracy, a także zaoferuje możliwość europejskiej ścieżki kariery dla wszystkich członków społeczeństwa – mówi profesor Martin Paul, koordynator YUFE oraz prezydent Uniwersytetu w Maastricht, który przewodniczy konsorcjum. - W ten sposób, Uniwersytet Europejski wzmocni nasze poczucie wspólnoty oraz przyczyni się do stworzenia bardziej spójnej społeczności europejskiej.

Przygotowania do uruchomienia Uniwersytetu Europejskiego planowane są na najbliższe trzy lata.

Studia w całej Europie

Zgodnie z koncepcją twórców Uniwersytet Europejski YUFE umożliwi przyszłym studentom komponowanie programów studiów bazując na ofercie dydaktycznej wszystkich ośmiu uniwersytetów YUFE. Aby zapewnić dostęp do systemów informatycznych oraz infrastruktury na tych uniwersytetach, konsorcjum wprowadzi tzw. kartę studencką YUFE, która będzie uznawana na wszystkich uniwersytetach wchodzących w skład konsorcjum. Oficjalnym językiem wykładowym będzie język angielski, ale studenci odbywający część swoich studiów w innym kraju będą zachęcani i wspierani w nauce lokalnego języka. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają dyplom, który będzie uznawany w całej Europie. Ten unikatowy dokument będzie nie tylko poświadczał uzyskane umiejętności akademickie, ale  będzie również potwierdzał odbyte mobilności, znajomość języków obcych, zrealizowane szkolenia zawodowe, zdobyte doświadczenia oraz wolontariat na rzecz społeczności lokalnej.

Poczuć się jak w domu w miastach YUFE

Aby zagwarantować dostępność oferty dla możliwie wielu studentów, YUFE przygotowuje się do stworzenia wirtualnego europejskiego kampusu. Z oferty YUFE będą mogli skorzystać zarówno studenci studiów niestacjonarnych, jak i mieszkańcy, wybierając pojedyncze kursy w ramach oferty regularnej lub wirtualnej. Dla studentów studiów stacjonarnych realizujących część studiów w jednej z uczelni członkowskich konsorcjum YUFE planuje stworzyć przyjazne rozwiązania mieszkaniowe, zapewniające możliwość wymiany kulturowej, wzajemne wsparcie i integrację ze społecznością lokalną. Przykładowo, YUFE rozważa możliwość zaoferowania bezpłatnego zakwaterowania we w pełni wyposażonych domach dla studentów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie lokalnych mieszkańców. W ten sposób studenci będą mieli sposobność oddziaływania na lokalną społeczność i tworzenia kultury wzajemnego wsparcia w ramach miast zaangażowanych w YUFE. Studenci YUFE zostaną natychmiast „zanurzeni” w społeczności lokalnej i regionalnej oraz staną się katalizatorem pogłębionej integracji europejskiej.

Oddziaływanie na region

Program YUFE poświęca wiele uwagi regionom, w których znajdują się uczelnie wchodzących w skład konsorcjum. Planowana jest ścisła współpraca uniwersytetów z lokalnymi władzami, otoczeniem społeczno-gospodarczym i innymi organizacjami, m.in. w zakresie staży dla studentów. Współpraca będzie dotyczyła obszarów, które znajdują się w centrum zainteresowania poszczególnych regionów. Na przykład w Limburgii (Holandia) – regionie, w którym ma swoją siedzibę koordynujący konsorcjum Uniwersytet w Maastricht, inicjatywy YUFE zostaną wdrożone w ramach istniejącego partnerstwa publiczno-prywatnego „Brigthlands”, skupiającego studentów, naukowców i przedsiębiorców wokół ważnych społecznie zagadnień. W Toruniu studenci przyczynią się do pogłębienia współpracy w obszarze badań i rozwoju pomiędzy uniwersytetem i lokalnymi firmami, co zwiększy innowacyjność przemysłu w regionie.

- Dzięki kształceniu w ramach YUFE studenci zdobędą szeroką, europejską perspektywę, a zaangażowane regiony i ich mieszkańcy skorzystają z wymiany wiedzy w skali europejskiej – mówią Dr Daniela Trani i Jan Hupkens, koordynatorzy konsorcjum YUFE.

- UMK w sposób konsekwentny zwiększa swój wpływ na światową naukę poprzez wysokiej jakości badania naukowe oraz tworzenie strategicznych partnerstw z renomowanymi uczelniami zagranicznymi, zarówno w obszarze badań, jak i kształcenia - podkreśla rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn. - Wysoka pozycja naszego uniwersytetu dostrzegana jest we wszystkich kluczowych międzynarodowych rankingach uczelni, m.in. QS oraz CWTS Leiden Ranking. Zaangażowanie w konsorcjum YUFE stanowi niezwykłą szansę dla dalszego dynamicznego rozwoju naszego uniwersytetu poprzez wzmocnioną integrację z partnerami z Europy oraz z regionem. Jest to szczególnie ważny moment dla całej społeczności UMK, ponieważ aktualnie staramy się o uzyskanie statusu tzw. uczelni badawczej, co przełoży się na znaczące umiędzynarodowienie, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność na uniwersytecie. Sukces konsorcjum YUFE umożliwi nam – wspólnie z partnerami – wdrożenie spójnej koncepcji dla europejskiego szkolnictwa wyższego, która będzie miała pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców Europy, naszych regionów i krajów.

Członkowie konsorcjum:

Konsorcjum YUFE jest różnorodne geograficznie i obejmuje uniwersytety, miasta i przedsiębiorstwa.

Główni partnerzy YUFE:

 • Maastricht University (koordynator ) - Holandia
 • Carlos III University of Madrid - Hiszpania
 • University of Antwerp - Belgia
 • University of Bremen - Niemcy
 • University of Cyprus - Cypr
 • University of Eastern Finland - Finlandia
 • University of Essex – Wielka Brytania
 • University of Rome Tor Vergata - Włochy

Partnerzy stowarzyszeni YUFE:

 • European Entrepreneurs CMA-PME
 • Kiron Open Higher Education
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • The Adecco Group France
 • The Educational Testing Service Global
 • The University of Rijeka – Chorwacja

Konsorcjum „Młodych Uniwersytetów dla Europy Przyszłości – YUFE” to strategiczne partnerstwo utworzone przez osiem młodych uniwersytetów badawczych z ośmiu krajów europejskich. Konsorcjum YUFE, razem z sześcioma partnerami stowarzyszonymi, stworzyło koncepcję budowy europejskiego szkolnictwa wyższego w oparciu o model młodego, skoncentrowanego na studentach, nieelitarnego, otwartego i dostępnego Uniwersytetu Europejskiego. Unikatowy ekosystem łączący uniwersytety i społeczności będzie oparty na ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, sektora publicznego i prywatnego, oraz na mieszkańcach różnych europejskich regionów. Więcej informacji: www.yufe.eu.