Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Miliony na modernizację

2018-12-20

Ponad 34 mln złotych otrzyma Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na rozwój potencjału w zakresie programów kształcenia, podnoszenia kompetencji pracowników i studentów, programów stażowych, studiów doktoranckich oraz zarządzania Uczelnią.

Pieniądze pochodzić będą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wyniki konkursu pn. "Zintegrowane Programy Uczelni" ogłosiło obsługujące ten program Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowita wartość projektu wynosi 35 165 461,74 zł, z tego kwota dofinansowania dla UMK to 34 110 497,86 zł. Zgłoszony przez UMK projekt "Universitas Copernicana Thorunensis in Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni" obejmuje następujące działania:  dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych w regionie i wyposażenie niemal 180 studentów Wydziałów Nauk o Ziemi, Humanistycznego i Chemii w praktyczne umiejętności; podnoszenie kompetencji językowych, komunikacyjnych, zawodowych u blisko 530 studentów UMK; zorganizowanie wysokiej jakości programów stażowych i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy dla ponad 270 studentów Wydziałów Chemii, Humanistycznego, Sztuk Pięknych i Filologicznego; stworzenie pilotażowego modelu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich pod nazwą Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii. W ramach modułu "zarządzanie uczelnią" planowane są działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych UMK, którymi objętych zostanie 2000 osób. Ponadto wsparciem objęte zostaną następujące zadania informatyczne:

  • Biblioteka Uniwersytecka Nowej Generacji – wdrożenie kompleksowego programu dostosowania Biblioteki Uniwersyteckiej i powiązanych z nią bibliotek wydziałowych do oczekiwań społeczności akademickiej i jakości oczekiwanej w XXI wieku w celu doskonalenia jakości kształcenia
  • OPEN UNIVERSITY PRESS – powstanie nowego systemu wydawniczego, który będzie miał na celu przeprowadzenie odbiorcy przez wszystkie etapy procesu wydawniczego w sposób zdalny; od złożenia pracy, poprzez oczekiwanie na recenzję, komentarze do redaktorów czy korektorów, zatwierdzanie składu – aż do publikacji
  • Portal badania jakości na UMK – wdrożenie jednego elektronicznego systemu przekazywania danych dotyczących jakości kształcenia tak, aby w oparciu o nie koordynatorzy jakości w poszczególnych jednostkach UMK mogli podejmować decyzje dotyczące działań projakościowych. Zadaniem aplikacji będzie zarządzanie informacją w celu podnoszenia jakości kształcenia
  • Baza Wiedzy UMK wdrożenie narzędzia informatycznego OMEGA-PSIR – nowej jakości w zakresie zarządzania i informowania o działalności naukowej i dydaktycznej UMK wraz z udostępnieniem zasobów publikacji UMK
  • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – wdrożenie EZD poprzez zakup sprzętu, zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania dla poszczególnych stanowisk pracy, opracowanie i przygotowanie procedur i zasad postępowania z EZD. Wdrożenie EZD pozwoli na lepszą obsługę administracyjną procesu kształcenia
  • Portal Wiadomości UMK – stworzenie portalu informacyjnego (w języku polskim i angielskim) skoncentrowanego na komunikacji wewnętrznej UMK; użytkownik będzie miał dostęp do spektrum informacji o uczelni w jednym miejscu, np. prezentacja osiągnięć naukowych UMK, tematyczna prezentacja wiadomości w obszarach: naukowym, jakości kształcenia, rankingowym, sportowym, kulturalnym – z poszczególnych jednostek organizacyjnych UMK
  • Gra o dyplom utworzenie aplikacji pod nazwą „Gra o dyplom” – asystent studenta poprowadzi krok po kroku przez proces administracyjny, przypomina o terminach, istniejących możliwościach korzystania z oferty UMK, aplikacja sprzężona z kalendarzem, kolejne wydarzenia uruchamiane na osi czasu dostosowanej do organizacji roku akademickiego

W ramach konkursu dofinansowanych zostanie 10 polskich uczelni. Oprócz UMK w tej grupie znalazły się uczelnie z Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Poznania, Łodzi i Katowic. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich nagrodzonych uczelni to ponad 295 mln zł.