Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Digitalizacji w ramach grantu zostaną poddane m.in. renesansowe, srebrne oprawy prywatnej biblioteki księcia Albrechta Hohenzollerna. [fot. Andrzej Romański]

Digitalizacji w ramach grantu zostaną poddane m.in. renesansowe, srebrne oprawy prywatnej biblioteki księcia Albrechta Hohenzollerna.

fot. Andrzej Romański

Miliony na digitalizację

2018-06-05

Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało Bibliotece Uniwersyteckiej ponad 4,5 mln złotych na realizację projektu "Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju".

Jest to kolejny projekt służący digitalizowaniu i upowszechnianiu w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (KPBC) bibliotecznych zasobów naukowych. Dzięki przyznanej kwocie w wysokości 4 599 042,05 zł zasoby KPBC powiększą się o 28 tys. obiektów. Dodatkowo 15 tys. opisów bibliograficznych wprowadzonych zostanie do zasobów bazy katalogowej. Ucyfrowione zostaną m.in. kolejne czasopisma regionalne, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu od XIX w., czasopisma, biuletyny i inne materiały emigracji polskiej od 1939 do 1949 r., opracowania i źródła naukowe dotyczące Pomorza, krajów bałtyckich oraz dawnych Prus Wschodnich i Pomorza Gdańskiego, zbiory specjalne (rękopisy, stare druki, nuty, mapy, grafiki), wśród których wymienić należy planowaną digitalizację unikatowej w skali światowej kolekcji 11 srebrnych opraw książkowych ze Srebrnej Biblioteki księcia Albrechta Hohenzollerna i jego drugiej żony Anny Marii (1545-62). Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Grant został przyznany w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Koordynatorem projektu jest dr Karolina Zawada, kierownik Sekcji Digitalizacji i Zasobów Cyfrowych Biblioteki Uniwersyteckiej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest Instytucją Pośredniczącą dla ministerialnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC). Podstawowym celem PO PC jest wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia społeczeństwa.