Wiadomości

Prof. Piotr Targowski w laboratorium ICNT [fot. Andrzej Romański]

Prof. Piotr Targowski w laboratorium ICNT

fot. Andrzej Romański

Siła w interdyscyplinarności

2015-01-20

Zespół naukowców z UMK (z Instytutu Fizyki, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa oraz ICNT) otrzyma 250 tys. euro na udział w międzynarodowym konsorcjum, którego celem jest stworzenie w latach 2015-2019 unikalnej infrastruktury badawczej (również e-infrastruktury) dla restauracji/konserwacji, interpretacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Projekt, w którym uczestniczą toruńscy naukowcy, jest prowadzony przez konsorcjum IPERION CH (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage/ Zintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego) w ramach programu ramowego Unii Europejskiej HORYZONT 2020. Został on zatwierdzony do realizacji przez Komisję Europejską.

Obszarem badań są nauki o dziedzictwie (Heritage Science). Jest to interdyscyplinarna dziedzina badań, obejmująca zarówno nauki ścisłe, jak i humanistyczne, wspierające różne aspekty ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

UMK jest reprezentowany w Zarządzie projektu (Governing Board) przez prof. Piotra Targowskiego z Zakładu Biofizyki i Fizyki Medycznej. Profesor wchodzi również w skład Komitetu projektu jako Tasc Leader.

IPERION CH łączy 23 wiodące w zakresie różnych aspektów nauk o dziedzictwie instytucje (uniwersytety, instytuty badawcze, placówki konserwatorskie, muzea) w Unii Europejskiej oraz jedną w USA (The J.P. Paul Getty Trust). Celem projektu jest - poprzez umożliwienie dostępu do szerokiej gamy wysokiej klasy instrumentów naukowych, metodologii, danych i narzędzi dla postępu wiedzy i innowacji w ochronie dziedzictwa kulturowego - stworzenie trwałej infrastruktury w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Oczekuje się, że ta spójna struktura pełnić będzie wiodącą rolę w globalnej społeczności nauk o dziedzictwie. W tym celu, IPERION CH ubiega się o umieszczanie na mapie drogowej ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), zaś celem strategicznym projektu jest stworzenie warunków do utworzenia ERIC (European Research Infrastructure Consortium).

Udział UMK w projekcie, obok wymienionych powyżej działań o charakterze organizacyjnym, polegać będzie przede wszystkim na wspólnych badaniach (Joint Research Activity) w zakresie nowych metod dla diagnostyki konserwatorskiej. Działania te prowadzone będą w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK przez prof. Bogumiłę J. Roubę; prof. Justynę Olszewską-Świetlik; prof. Elżbietę M. Jabłońską i prof. Elżbietę Basiul, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK (ze współpracownikami). Przedmiotem badań będą w szczególności procesy usuwania niechcianych warstw i struktur obrazów sztalugowych, zjawiska związane z obecnością patyn i innych warstw powierzchniowych na zabytkach z metalu, a także z zabiegami konsolidacji kamienia zabytkowego. To ostatnie zadanie badawcze będzie koordynowane w całym projekcie przez prof. Jadwigę Łukaszewicz z Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych UMK. Ponadto, UMK będzie uczestniczył we wspólnych pracach badawczych nad rozwojem nowych metod zarządzania zasobami cyfrowymi oraz udostępni mobilne laboratorium OCT w ramach oferty MOLAB Transnational Action.