Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

O kreatywności dla uczniów

2017-10-09

Wokół „Przedsiębiorczości i komunikacji w procesie kreatywnego i innowacyjnego rozwiązywania problemów” będzie koncentrować się tematyka projektu, który dla prawie 300 uczniów szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego, organizuje Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Partnerem projektu jest Gmina Miasta Toruń – Centrum Wsparcia Biznesu.

Koordynatorem projektu jest ekonomista z UMK dr hab. Waldemar Glabiszewski, jego zastępcą i kierownikiem ds. promocji i rekrutacji dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz, kierownikiem ds. organizacji i procesu kształcenia dr Dorota Grego-Planer (wszyscy z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ UMK).

Głównym celem przedsięwzięcia, planowanego na okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r., jest podniesienie kompetencji młodzieży szkół średnich odpowiadających potrzebom rynku pracy. Chodzi o ułatwienie 290 uczniom szkół średnich regionu kujawsko-pomorskiego startu w dorosłość poprzez podniesienie kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnych, w tym negocjowania i prezentowania się w otoczeniu, a także przedsiębiorczego działania oraz kreatywnego i innowacyjnego rozwiązywania problemów w trakcie społeczno-gospodarczej aktywności.
W programie projektu znajdzie się szereg niekonwencjonalnych zajęć podzielonych na 3 moduły:

  • Profesjonalne prezentacje, czyli warsztaty obejmujące kształtowanie kompetencji pozwalających skutecznie budować swój osobisty wizerunek, prezentować swoją osobę i własne interesy w różnych sytuacjach i relacjach z przedstawicielami różnych organizacji i instytucji.

  • Profesjonalne negocjacje, czyli warsztaty obejmujące kształtowanie kompetencji pozwalających budować umiejętność skutecznego negocjowania w obronie własnych interesów.

  • Przedsiębiorczość i innowacyjność w działaniu – zajęcia mające na celu kształtowanie kompetencji pozwalających na kreatywne i innowacyjne rozwiązywanie problemów występujących w trakcje społeczno-gospodarczej aktywności.

Jak zapewniają organizatorzy z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, będzie to połączenie nauki z dobrą zabawą, ale pod przewodnictwem doświadczonych prelegentów. Największy nacisk zostanie położony na praktykę. Uczestnictwo w projekcie będzie dla młodzieży szansą na zdobycie dodatkowej, niezwykle praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Da im również możliwość zdobycia wyjątkowych umiejętności, które w przyszłości będą miały największe znaczenie na rynku pracy (kreatywne myślenie i właściwe określenie kierunków dalszej edukacji zgodnie z predyspozycjami).

Osobą kontaktową w sprawie projektu jest dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz: e-mail - kliczmanska@umk.pl, tel. 504 034 912.

Waldemar Glabiszewski (koordynator): doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie kształtowania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw; członek European Academy of Management i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania w Krakowie; członek konsorcjum Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odbył staże badawcze i naukowe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Uczestniczył w wielu projektach naukowo-badawczych i konsultingowo-szkoleniowych zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także organizacji komercyjnych i władz samorządowych. Wiele lat pełnił funkcje menedżerskie w strukturach sprzedażowych korporacji finansowych.

Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz (zastępca koordynatora): doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, autorka kilkudziesięciu  publikacji naukowych w zakresie otwartych innowacji, zarządzania marką i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw; redaktor prowadząca w  międzynarodowych czasopismach naukowych Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie i Copernican Management Journal; członek European Academy of Management i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; kierownik Zespołu Akredytacyjnego w ramach Association to Advance Collegiate Schools of Business. Uczestniczyła w wielu projektach naukowych i dydaktycznych Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Praktyk biznesu, z bogatym doświadczeniem, pełniła funkcje kierownicze i zarządcze w międzynarodowych korporacjach, wieloletni dyrektor światowej korporacji Sobieski – Belvedere Group. Broker innowacji, zaangażowana w transfer innowacyjnych technologii z nauki do praktyki gospodarczej, konsultant biznesowy w zakresie tworzenia i wdrażania strategii biznesowych zarządzania przez markę.

Dorota Grego-Planer: doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjności, zasobów niematerialnych oraz tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki; członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania; realizatorka grantów naukowych i dydaktycznych Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; członek Zespołu Akredytacyjnego w ramach Association to Advance Collegiate Schools of Business. Wieloletni dydaktyk Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK z doświadczeniem w biznesie. Konsultant biznesowy w zakresie szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwem.