COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Prorektorzy wybrani

2016-03-23

23 marca wybrano prorektorów UMK na kadencję 2016-2020. Z rektorem UMK prof. Andrzejem Tretynem współpracować będzie sześciu prorektorów.

Prezentacja kandydatów i wybory odbyły się na otwartym spotkaniu wyborczym 23 marca w Auli UMK. Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu Nr 9 z dnia 23 marca 2016 r.

Prorektorzy UMK na kadencję 2016-2020:

Prorektor ds. Badań Naukowych - prof. dr hab. Jacek Kubica, kierownik Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, obecny dziekan Wydziału Lekarskiego.

W głosowaniu wzięło udział 200 elektorów, oddano 199 ważnych głosów, 1 był nieważny. Za kandydatem głosowało 163 elektorów, przeciw było 32. 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Prof. dr hab. med. Jacek Kubica jest kierownikiem Katedry i Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych oraz dziekanem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w 1987 roku podjął pracę na tej uczelni. Od 2000 roku pracuje w Bydgoszczy. Posiada specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych (I i II stopnia) i kardiologii. W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 1999 roku stopień doktora habilitowanego; jego praca habilitacyjna została nagrodzona przez Premiera RP. Tytuł profesora otrzymał w 2006 roku. Od 2007 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Prof. Kubica zajmuje się kardiologią interwencyjną, leczeniem chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz niewydolnością serca. Jest autorem licznych publikacji naukowych z tego zakresu (193 wg bazy PubMed, wg Web of Science łączny IF ok. 331, liczba cytowań: 1565, index H: 12, punktacja KBN/MNiSzW: 3222). Kilkukrotnie jego publikacje miały wpływ na formułowanie zaleceń terapeutycznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Współpracuje naukowo z licznymi ośrodkami zagranicznymi w USA, Włoszech, Niemczech, Austrii i Korei Południowej. Prof. Kubica był beneficjentem prestiżowych stypendiów (im. Jana Pawła II Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, Uniwersytetu w Pavii, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz stypendium sponsorowanego przez Knoll Italia), dzięki którym ponad 3 lata przebywał na zagranicznych uczelniach: we Włoszech, Holandii i USA. Wypromował 21 doktorów, był recenzentem wielu przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz recenzentem w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora. Prof. Jacek Kubica pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii w województwie elbląskim oraz kujawsko-pomorskim. Od roku 2009 przewodniczy Państwowej Komisji Egzaminacyjnej prowadzającej egzaminy ustne wchodzące w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z zakresu kardiologii. Jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Folia Cardiologica, pełnił lub pełni funkcję członka rad naukowych kilku czasopism, działa także w wielu towarzystwach naukowych. Jacek Kubica jest żonaty i ma dwie córki.


Prorektor ds. Collegium Medicum - prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego.

W głosowaniu wzięło udział 200 elektorów, oddano 198 ważnych głosów, 2 były nieważne. Za kandydatem głosowało 153 elektorów, przeciw było 35. 10 osób wstrzymało się od głosu.

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska jest kierownikiem Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Ukończyła studia na kierunku biologia ze specjalnością biochemia na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z nauk przyrodniczych otrzymała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, a z nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Göteborgu (Szwecja). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej - biochemii uzyskała w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymała w roku 2005. Specjalizacje zawodowe uzyskała w zakresie analityki klinicznej oraz zdrowia publicznego. Jej główne zainteresowania badawcze to nowoczesna diagnostyka laboratoryjna metabolicznych chorób cywilizacyjnych. Prof. Sypniewska była stypendystką Światowej Organizacji Zdrowia-WHO, Narodowego Instytutu Zdrowia-NIH (USA) i w I Klinice Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego przy Uniwersytecie w Göteborgu. Jest autorem lub współautorem 113 publikacji z listy PubMed oraz 15 rozdziałów w monografiach. Łączny IF opublikowanych prac wynosi aktualnie 168,447. Jej dorobek naukowy był wielokrotnie wyróżniany, m.in. nagrodami Ministra Zdrowia, nagrodą indywidualną Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej i nagrodami Rektora. Prof. Sypniewska wypromowała 16 doktorów nauk medycznych, była recenzentem kilkunastu rozpraw doktorskich, 4 rozpraw habilitacyjnych oraz recenzentem 4 profesur. Aktywnie działa w krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych; jest także redaktorem naczelnym czasopisma Journal of Medical Research oraz członkiem komitetów redakcyjnych 4 zagranicznych czasopism z IF. Prof. Sypniewska pełniła funkcję prodziekana Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a później dziekana tego Wydziału.


Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju - prof. dr hab. Danuta Dziawgo z Katedry Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, obecna prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju.

W głosowaniu wzięło udział 200 elektorów, oddano 200 ważnych głosów, 0 nieważnych. Za kandydatem głosowało 171 elektorów, przeciw było 22. 7 osób wstrzymało się od głosu.

Prof. Danuta Dziawgo jest w obecnej kadencji prorektorem ds. ekonomicznych i rozwoju. Ukończyła studia ekonomiczne na UMK w 1993 roku. Pracuje na wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Katedrze Rachunkowości. Rozprawę doktorską obroniła w 1997 roku, w 2004 odbyło się jej kolokwium habilitacyjne, a w 2012 uzyskała tytuł naukowy profesora. Prof. Dziawgo zajmuje się kluczowymi zagadnieniami współczesnych finansów i rachunkowości, takimi jak: akcjonariat obywatelski, credit rating, inwestowanie społecznie odpowiedzialne, relacje inwestorskie, dostosowanie kształtu sprawozdania finansowego do oczekiwań inwestorów, raportowanie zintegrowane czy rachunkowość instrumentów finansowych. Jest autorką ponad 180 publikacji naukowych, była także redaktorem i współredaktorem zbiorów prac międzynarodowych zespołów badawczych - ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii i Japonii. Była stypendystką Know-How FUND oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Prof. Dziawgo była kierownikiem projektu lub głównym wykonawcą w 8 grantach naukowych finansowanych ze środków centralnych, uczestniczyła także w realizacji europejskich projektów badawczych w Wielkiej Brytanii, Danii i Finlandii. Jako visiting professor wykładała na uczelniach Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji, Węgier i Turcji. Za swoją działalność naukową dwukrotnie została wyróżniona nagrodą indywidualną ministra. Prof. Dziawgo pełniła szereg ważnych funkcji; była m.in. członkiem komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, członkiem zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, członkiem Jury konkursu "Best Annual Report" przy Giełdzie Papierów Wartościowych, pełniła także obowiązki eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków ekonomicznych. Była współinicjatorem powołania kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, który uzyskał wyróżnienie PKA, a także współinicjatorem uzyskania uprawnień doktorskich Wydziału w nowo wyodrębnionej dyscyplinie naukowej "finanse". Danuta Dziawgo jest zamężna i ma dwójkę dzieci.


Prorektor ds. Kształcenia - prof. dr hab. Beata Przyborowska z katedry Pedagogiki Szkolnej Wydziału Nauk Pedagogicznych, obecna prorektor ds. kształcenia.

W głosowaniu wzięło udział 200 elektorów, oddano 199 ważnych głosów, 1 był nieważny. Za kandydatem głosowało 157 elektorów, przeciw było 33. 9 osób wstrzymało się od głosu.

Prof. dr hab. Beata Przyborowska jest w obecnej kadencji prorektorem ds. kształcenia. W 1992 roku skończyła studia pedagogiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam też prowadziła kolejne badania i przygotowała rozprawę doktorską pt. Rola szkolnictwa niepublicznego w rozwiązywaniu ustrojowego kryzysu polskiej oświaty, którą obroniła w trzy lata po ukończeniu studiów magisterskich, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. Jej zainteresowania badawcze skupiały się na problematyce innowatyki pedagogicznej, co było w pełni uzasadnione prowadzeniem badań w uniwersyteckiej szkole pod okiem swojego Mistrza - wybitnego znawcy tej problematyki - profesora Romana Schulza. Jej rozprawa habilitacyjna pt. "Struktury innowacji w edukacji. Teoria-praktyka-rozwój" - została poświęcona właśnie temu zagadnieniu. Pozytywna ocena całości postępowania habilitacyjnego przyczyniła się do nadania dr Beacie Przyborowskiej habilitacji w 2004 roku. Prof. Przyborowska aktywnie działa na rzecz środowiska pedagogicznego w Polsce oraz własnej jednostki: kierowała Katedrą Pedagogiki Szkolnej, była ekspertem w projekcie Krajowych Ram Kwalifikacji, współtworzyła wraz ze środowiskiem wzorcowe efekty kształcenia na kierunku pedagogika. Przez dwie kadencje była prodziekanem ds. kształcenia nauczycieli i studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Jest autorką ponad 120 publikacji; jej najważniejszą pracą badawczą, wysoko ocenianą przez ekspertów, jest książka profesorska pt. "Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką". Prof. Beata Przyborowska jest mężatką i ma córkę.


Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej - prof. dr hab. Andrzej Sokala, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji, obecny prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej.

W głosowaniu wzięło udział 200 elektorów, oddano 199 ważnych głosów, 1 był nieważny. Za kandydatem głosowało 179 elektorów, przeciw było 13. 7 osób wstrzymało się od głosu.

Prof. dr hab. Andrzej Sokala jest w obecnej kadencji prorektorem ds. studenckich i polityki kadrowej. Ukończył studia na kierunku prawo na UMK w roku 1978. Po uzyskaniu dyplomu pracował jako urzędnik m.in. w Narodowym Banku Polskim. W latach 1980-1981 odbył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. W 1981 r. został zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego UMK. W roku 1989 zrobił doktorat, a jego praca doktorska uzyskała wyróżnienie w prestiżowym Konkursie "Państwa i Prawa". W 1999 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2011 r. tytuł profesora nauk prawnych. Zajmuje się prawem rzymskim i prawem wyborczym. Kieruje Katedrą Prawa Rzymskiego oraz Centrum Studiów Wyborczych UMK, którego jest pomysłodawcą i założycielem. W latach 2000-2005 pełnił funkcję prodziekana (przez dwie kadencje), a w latach 2005-2012 funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK (również przez dwie kadencje). Prof. Sokala wypromował sześciu doktorów oraz ponad 200 magistrów i licencjatów. Opiekuje się kolejnymi sześcioma doktorantami. Za swoją działalność edukacyjną uzyskał Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2005 r. Prof. Sokala jest członkiem kilku towarzystw naukowych. W poprzedniej kadencji był z wyboru członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Odbył staże naukowe, m.in. w Rzymie, Padwie i Perugii. Był stypendystą Centro Incontri e Studi Europei w Rzymie. Prof. Sokala współpracuje z ważnymi organami i instytucjami państwowymi - m.in. z Państwową Komisją Wyborczą i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W 2000 r. Prezydent RP odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi. W 2003 r. Sejm RP wybrał go na sędziego Trybunału Stanu, zaś w 2015 r. na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Sokala jest żonaty i ma troje dzieci.


Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym - prof. dr hab. Wojciech Wysota z Katedry Geologii i Hydrologii, obecny dziekan Wydziału Nauk o Ziemi.

W głosowaniu wzięło udział 200 elektorów, oddano 200 ważnych głosów, 0 nieważnych. Za kandydatem głosowało 167 elektorów, przeciw było 22. 11 osób wstrzymało się od głosu.

Prof. Wojciech Wysota jest dziekanem Wydziału Nauk o Ziemi. Studia na kierunku geografia ukończył w roku 1982 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1992 roku uzyskał stopień doktora nauk o Ziemi. W 2003 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego w zakresie geologii w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie, a w 2012 roku tytuł profesora nauk o Ziemi. W 2007 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 2013 roku zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Geologii i Hydrogeologii. W latach 2008-2012 był prodziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK. W 2012 roku został dziekanem tego Wydziału; funkcję tę pełni do dzisiaj. Prof. Wojciech Wysota jest geomorfologiem i geologiem czwartorzędu zajmującym się genezą krajobrazu polodowcowego Polski, historią i chronologią zlodowaceń w Polsce oraz dynamiką ostatniego lądolodu skandynawskiego. Jest autorem ponad 230 publikacji, w tym 32 oryginalnych artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, 36 monografii i rozdziałów w monografiach, 12 rozdziałów w podręcznikach i redakcji książek oraz ponad 50 innych publikacji i doniesień konferencyjnych. Jego prace (11 znajduje się w bazie Web of Science, IF>36, h-index 7) cytowano ponad 150 razy w czołowych czasopismach zagranicznych. Realizował kilka projektów badawczych NCN i MNiSW oraz uczestniczył w projektach międzynarodowych. Brał udział w realizacji szeregu umów i prac wdrożeniowych, ekspertyz, opinii i raportów środowiskowych na potrzeby gospodarki, przedsiębiorstw i jednostek samorządowych. W latach 2014-2015 kierował dużym (2,5 mln zł) projektem nt. opracowania aplikacji "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Prof. Wojciech Wysota odbył staże i wyjazdy naukowe w Danii, Szwecji, Norwegii, Niemczech, Anglii, Irlandii, Szwajcarii, Finlandii, do Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Rosji. Współpracuje naukowo m.in. z uniwersytetami w Aarhus, Kopenhadze, Sheffield, Berlinie, Lund, Rydze, Tartu i Wilnie. Jest członkiem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. W latach 2012-2015 był członkiem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN. Od 1998 roku jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji do Badań Czwartorzędu (INQUA), a od 2012 wiceprezydentem Perybałtyckiej Grupy Roboczej INQUA. Prof. Wojciech Wysota był promotorem 3 prac doktorskich i ponad 30 prac dyplomowych. Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i organizacyjnej kilkakrotnie otrzymał nagrodę indywidualną i wyróżnienie rektora UMK. Jest odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wojciech Wysota jest żonaty, ma syna.

Harmonogram, przepisy i ogłoszenia wyborcze dostępne na stronie www.umk.pl/wybory

Galeria zdjęć

 [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański]