Wiadomości

Zmarła prof. Eugenia Anna Wesołowska

2016-03-10

W wieku 87 lat zmarła prof. Eugenia Anna Wesołowska - w latach 1991-2003 pracownik Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, kierownik Zakładu Pedagogiki Porównawczej i Edukacji Ustawicznej w Instytucie Pedagogiki UMK.

Profesor Eugenia Anna Wesołowska urodziła się 8 listopada 1929 r. w Wereszczynie, w powiecie Włodawskim. Była absolwentką filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1959 r.). W 1973 r. objęła stanowisko starszego specjalisty w Ministerstwie Oświaty i Wychowania, po uzyskaniu stopnia doktora pełniła funkcję sekretarza naukowego w Instytucie Programów Szkolnych (1978-1990), a od roku 1982 równolegle kierowała zakładem Kształcenia Dorosłych. Po likwidacji Instytutu podjęła pracę naukową i dydaktyczną w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1996 r. uzyskała tytuł naukowy profesora, a w 1998 r. została mianowana na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Na emeryturę przeszła w 2000 r.

Prof. Eugenia Anna Wesołowska uczestniczyła z dużym zaangażowaniem w życiu naukowym UMK oraz środowiska andragogicznego w kraju. W Instytucie Pedagogiki UMK pełniła funkcję wicedyrektora do spraw dydaktycznych, była kierownikiem Zakładu Edukacji Ustawicznej i Pedagogiki Porównawczej, powołała specjalność edukacja ustawiczna, była organizatorką Toruńskich Konferencji Andragogicznych, zainicjowała w Toruniu wydawanie czasopisma "Edukacja Dorosłych" oraz serii "Biblioteka Edukacji Dorosłych". Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie pracowała zawodowo w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie pełniła funkcję prorektora, prodziekana i kierownika katedry.

Na dorobek naukowy prof. Eugenii Anny Wesołowskiej składają się badania i prace z zakresu pedeutologii, dydaktyki, pedagogiki pokoju, edukacji dorosłych, pedagogiki porównawczej. Jest autorką 12 książek, pod jej redakcją ukazało się 21 prac zbiorowych, opublikowała pond 130 artykułów. Szczególne miejsce w jej dorobku zajmowały publikacje poświęcone globalnym problemom edukacyjnym: wychowania dla pokoju oraz kształtowania społeczeństwa tolerancyjnego. Wzbogaciła pedagogikę porównawczą o cenne opracowania oświaty, m.in. Francji, Czechosłowacji, Szwecji, Włoch.

Prof. Wesołowska była osobą pełną optymizmu, zaangażowaną w pracę zawodową i twórcze animowanie środowiska naukowego andragogów, cenioną specjalistka w zakresie edukacji dorosłych i pedagogiki porównawczej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 14 marca 2016 r. o godz. 15.30 na Cmentarzu Północnym w Warszawie.